برچسب گذاشته شده توسط : پرسشنامه منبع کنترل راتر

۰۹ فروردین

۰ Comments

مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی منبع کنترل (درونی یا بیرونی)
تعداد سوال:‌ ۲۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
– منابع: ﻳﻮﺳﻠﻴﺎﻧﻲ، ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ، ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، (۱۳۹۱)،‌ راﺑﻄﻪی رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺘﺮل و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶآﻣﻮزان، ﻣﺠﻠﻪی روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪرﺳﻪ، دوره ی ۱، شماره ۲٫

 Rotter, J.B. (1966). “Generalized expectancies of internal versus external control of reinforcements”. Psychological Monographs ۸۰ (۶۰۹)۲

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

به ترم آخر امتیاز دهید: