مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان (خصوصیات فردی استاد، خصوصیات حرفه ای استاد، خصوصیات علمی استاد)

آرشیو تگ: پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان (خصوصیات فردی استاد، خصوصیات حرفه ای استاد، خصوصیات علمی استاد)

پرسشنامه عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان (خصوصیات فردی استاد، خصوصیات حرفه ای استاد، خصوصیات علمی استاد)

تعدادسوال: ۳۷

تعدادبعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

آموزش مؤثر به استفاده صحیح از مهارتهای ارتبـاطی بستگی دارد. اسـاتید بـا اسـتفاده از دانـسته هـای خـود و بکـارگیری متـون و مهـارتهـای تـدریس و ایجـاد محـیط مناسب، موجب یادگیری دانشجو می شـوند. خـصوصیات یکاستاد است که میتواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص کتب درسی و کمبود امکانات آموزشـی را جبران کند یـا بـر عکـس، بهتـرین موقعیـت وموضـوع تدریس را با عدم توانـایی در ایجـاد ارتبـاطی مطلـوب بـه محیطی غیر فعال وغیر جذاب تبـدیل نمایـد(۱). در فراینـد ارتباط آموزشی عناصر و متغیرهای فراوانی نظیر مربی، فراگیر، پیام و عوامل محیطـی نقـش دارنـد(۲). ارتبـاط در فرایند آموزشی به صورت تبادل افکار و اطلاعات در یـک تعامل دو طرفه بین استاد و دانشجو انجـام مـی گیـرد(۳). برقراری ارتباط دانشجو با استاد باعث افزیش اعتمـاد بـه نفس و انگیزه یادگیری در دانشجو می گردد(۴). مدرسـان آموزشی، بخصوص اساتید دانشگاه، لازم است بـا عوامـل مؤثر در برقراری ارتباط آشنا باشند.

توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از شاخصهای مهم مــی توانــد تــابعی از طبعــاً تــدریس اثــربخش اســت و علمی اسـتاد باشـد. ویژگـیهـای ویژگیهای شخصیتی و انرژی دهنـده و متعدد مانند گشاده رویی، برخورد مثبت و میل به هدایت یک استاد می تواند در برقراری ارتباط مؤثر مطالعات عوامل بیشماری را در تعامل بین مـدرس باشد. مطالعهای عواملی مانند جنس، دانشجو معرفی نموده اند، و سـبک ارتبـاطی اسـتاد را در ایـن تعامـل علمـی و توانایی سهیم نمودن دانـشجویان مشارکت دادن و ( ۸ دخیل دانسته( در موضوعات آموزشی نظیـر تعیـین هـدفهـای برنامـه … یکی از توصیههـای مهـم کنفـرانس درسی، ارزشیابی و شناسایی هر حال، به ، ( ۹ آموزش پزشکی محسوب میگردد( دانـشجو دخیـل اسـت عواملی که در ارتباط بین اسـتاد و ضروری به نظر می رسد.