مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: سايت ترم آخر

آرشیو تگ: سايت ترم آخر

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

هدف: ارزيابي نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاري ادراك شده، شايستگي ادراك شده، ارتباط ادراك شده)

تعداد سوال: 21
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی

اگر چه نظریه خودتعیینگري چارچوب مناسبی را براي پرداختن به جنبههاي روانشـناختی بـه خصوص انگیزش در محیطهاي یادگیري الکترونیکی فـراهم مـیکنـد (زیـرا ایـن نظریـه سـه نیـاز اساسی روانشناختی: خودمختاري، شایستگی و ارتباط را به عنوان تعیینکنندههاي انگیزش مطـرح میکند که این سه سازه میتواند، مطابق با ویژگیهـاي یـادگیري الکترونیکـی باشـد)،ولـی لـزوم پرداختن به نیازهاي اساسی روانشناختی مستلزموجود ابزاري مناسب براي سنجش رضـایتمنـدي از نیازهاي روانشناختی در حوزه یادگیري الکترونیکی است.

مقياس اسلامي تكبر –تواضع

هدف: سنجش صفات اخلاقی تکبر و تواضع براساس منابع اسلامی از ابعاد مختلف (عدم پذيرش/پذيرش ديگران، هيجان و معرفت ديني، احساس حقارت/عزت نفس، نياز به تايدد اجتماعي/خودپسندگي)

تعداد سوال:‌23
تعداد خرده مقياس: 4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس اسلامي تكبر –تواضع

تعریف تکبر و تواضع

تعريف «تكبر» در علم اخلاق، برتر دانستن خود از ديگران و خوار ديدن و تحقير آنان است. تهانوي كبـر را جهـل انسـان بـه خود و قرار دادن خود در جايگاهي بالاتر از جايگاه واقعياش ميداند (جمعي از نويسندگان، 1418ق، 5931). اساس تكبر اين است كه انسان از اينكه خود را برتر از ديگري ببيند، احساس آرامش كند. ص شود. ديگر اينكه، براي بنابراين، تكبر از سه عنصر تشكيل ميشود: نخست اينكه، براي خود مقامي قايل شود و در مرحله سوم، مقام خود را برتر از آنها ببيند و احسـاس خوشـحالي و ديگري نيز مقامي قايل  آرامش كند (مكارم شيرازي، 1378، ج 2، ص 45).

ريشه تواضع «وَضع» است. در اصل بهمعناى فرونهادن است و به معناي خويش را كوچك نشان دادن، خود را خوار كردن، فروتني كردن، وضيع شـدن، نرمگردنـي و خـواري نمـودن، خـود را فرونهـادن، فروتنـي، نرمـي، نرميكردن، افتادگي، شكسته نفسي، خضوع، فرمانبرداري، تخاشع  و …. آمده است و ضد آن، رفع و بلندى است و در مقابل، «تكبر» به معناي خود را بزرگ دانستن است (مهيار، 1375، ص 71).

پرسشنامه توانایی فردي در جمعیت کاري ايران (نسخه فارسي CIS)

هدف: اندازه گيري ابعاد گوناگون خستگي (خستگي ذهني، کاهش تمركز، کاهش انگيزه، کاهش فعاليت)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه توانایی فردي در جمعیت کاري ايران (نسخه فارسي CIS)

تعریف خستگی

خستگی (Fatigue) نوعی احساس نداشتن نیرو است که باید از ضعف عضلانی (weakness) تفکیک شود. خستگی برخلاف ضعف عضلانی معمولاً با استراحت رفع می‌شود.

خستگی می‌تواند خستگی جسمی (Physical fatigue) ناشی از نبودن توان عضلانی یا خستگی ذهنی (Mental fatigue) ناشی از فعالیت فکری طولانی باشد. خستگی واژه‌ای عام تر از خواب آلودگی است.

مقياس خود ارزشي مشروط (CSWI)

هدف: ارزيابي ابعاد خود ارزشي در افراد (تأييد ديگران، ظاهر، شكست ديگران در رقابت، صلاحيت و شايستگي تحصيلي، حمايت و عشق خانوادگي، پاكدامني و اخلاقي بودن ، عشق به خدا)

تعداد سوال: 35
تعداد خرده مقياس: 7
شيوه نمره گذاري: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس خود ارزشي مشروط (CSWI)

تعریف خودارزشی مشروط

خود ارزشي مشروط بيـان كننـدة حـوزه اي اسـت كـه عـزّت نفـس، بـه خـاطر گذشـته و ناتوانايي ها و نواقص تهديد مي شود. در نتيجه، ممكن است افراد، به احتمـال زيـاد تمـايلات و واكنشهاي منفي در حوزه هايي از وقايع آينده نشان دهند (کراکر و ولف، 2001) وقتي تهديدات حوزه هاي وابسته، توسط پاسخهاي دفاعي نميتواند بر طرف شـود، وقـايع منفي اين حوزهها، در حيطة عزّت نفس بروز پيدا ميكنند. بنابراين، تفاوتهاي فـردي و ثبـات عزّت نفس، در طي زمان ممكن است ناشـي از تعامـل خـود ارزشـي مـشروط، باوقـايع باشـد (کریس و ویشل، 2007)

مقياس بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

هدف: بررسي بهزيستي ذهني افراد از ابعاد مختلف (خوش بيني، روابط مثبت با ديگران، انرژيك بودن)

تعداد سوال: 14
تعداد بعد (خرده مقياس): 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس بهزيستي ذهني وارویک – ادینبورگ (WEMWBS)

تعریف بهزیستی ذهنی

اصـطلاح بهزيـــستي ذهنـــي(Subjective well-being) واژه روان شناختي معادل شادي است كه در ادبيات مربوطه به جاي يكديگر بكار مي روند اما به دليل مفاهيم بـسياري كـه در آن نهفته است به شادي ارجح است و به قضاوت فرد از درجه يا ميزان مطلوبيت كيفيت كل زندگي خود او اطلاق ميگردد(5). نظر به سير صعودي مشكلات روان و با توجه به اينكـه بهزيــستي ذهنــي از معمــولترين شاخــصهاي ســنجش وضعيت بهداشت روان است و بـسياري از پژوهـشها نـشان مــي دهنــد ايــن شــاخص از عوامــل پيــشگويي كننــده و تاثيرگذار بر عملكرد تحصيلي مي باشد، مطالعـه آن در دانشجويان ضروري است . با توجه به شرايط جامعه و نحوه انتخـاب رشـته در دانـشگاه، در دانـشجويان ايرانـي رشـته تحـصيلي از عوامـل مـوثر در رضـايتمندي بـوده و انتظـار ميرود مطالعه شادي و رضـايتمندي نيـز در ايـن گـروه در مقايـسه باسـاير گروههـا و فرهنگهـا از ويژگيهـاي خـاص برخوردار باشد (مرادی و همکاران، 2005).

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی سوريبو و همكاران

هدف: ارزيابي نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی از ابعاد مختلف (خودمختاري، شايستگي، ارتباط)

تعداد سوال: 21
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس نیازهاي اساسی روان شناختی در محیط یادگیري الکترونیکی سوريبو و همكاران

تعریف یادگیری الکترونیک

مفهومی است بیانگر بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرآیند آموزش. به عبارت دیگر محتوای دورۀ آموزشی با استفاده از انتقال متن، صدا و تصویر به فراگیر ارائه می شود تا با بهره گیری از ارتباط دو سویه بین فراگیران و اساتید یا بین خود فراگیران، برگزاری دوره های آموزشی در بالاترین سطح از هر مکان و در هر زمانی میسر می شود.

آموزش الکترونیکی به صورت دوره های همزمان(synchronous) یا غیر همزمان(asynchronous) ارائه می شود.

در آموزش همزمان همۀ کاربران به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباطند اما از طریق ابزارهای فناوری مانند چت، ویدیوکنفرانس و فضاهای کلاس مجازی، در حالی که در آموزش ناهمزمان، مانند ارتباط از طریق محتوا، انجمن ها، تکالیف، پست الکترونیکی، ارتباط آموزشی با تاخیر برقرار می شود.

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

هدف: ارزيابي پاسخهای مقابله ای کودکان از ابعاد مختلف  (امیدواری و گرایش به مقابله متمرکز بر مسائل، جستجوی هدایت و حمایت اجتماعی و گرایش به مقابله متمرکز بر هیجان، نشخوار فکری، تحلیل منطقی و تمایل به انکار مشکل، پذیرش تسلیم و بازداری از ابراز هیجان)

تعداد سوال: 25
تعداد بعد:‌4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع:‌ دارد
نوع فايل:‌word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

راهبردهای مقابله ای چیست؟

اندلر و پاركر (Endler & Parker) افـراد را بر حسب سه نوع اساسـي راهبردهـاي مقابلـه اي مجـزا مـي سـازند ، راهبردهــاي مقابلــهاي مسـئله محــور، هيجــان مــدار و اجتنابي. راهبردهاي مسئله محور، راهبردهايي را در برمي د نگير كه در آنها فرد به جستوجوي اطلاعات بيشتر درباره مسئله، تغيير ساختار مسئله از نظر شناختي، محاسبات و اولويت دادن به حل مسئله ميپردازد. راهبردهاي هيجانمحور شيوههايي را دربرميگيرد كه در آن فرد به جاي حـل مسـئله خـود، تـلاش مــي كنــد احساســات ناخوشــايند خــويش را كــاه ش دهــد. راهبردهاي مقابلـه اي هيجـان محـور شـامل عصـبي و ناراحـت شــدن، گريــه كــردن، عيــب جــويي و اشــتغال ذهنــي اســت .

مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

هدف: ارزيابي ميزان تجارب معنوي افراد از ابعاد مختلف (احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند، احساس مسئوليت در قبال ديگران)

تعداد سوال: 15
تعداد خرده مقياس: 3
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع:‌دارد
نوع فايل: Word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت:‌ فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

تعریف معنویت

معنویت نیز به عنوان عامل ایجادکننده معنا و مفهوم در زندگی و احساس تعلق و امیدواری به قدرت منبعی والا بر باور افراد به توانایی شان برای مواجهه با شرایط استرس زای زندگی و بویژه بیماری های ناتوان کننده و مزمن اثر می گذارد. در معنویت تنها 2 درصد به دانش عقلانی اهمیت داده میشود و 98 درصد اهمیت آن در دانش تجربی نهفته است . این تجارب به عنوان تجربه های معنوی شناخته شده اند و به ما کمک می کند تا از طریق درک عقلانی علم معنویت ایمان در ما بوجود بیایید. تجارب معنویت می تواند به گونه های متفاوت در ما آشکار شود.

غباري بناب معتقد است: معنويت، ارتباط با وجود متعالي، باور به غيب، باور بـه رشـد و بالنـدگي انسان در راستاي گذشتن از پيچ و خمهاي زندگي و تنظيم زندگي شخصي بر مبناي ارتباط بـا وجـود متعالي و درك حضور دائمي وجود متعالي در هستي است (غباريبناب، 1386). از سوي ديگر، معنويت داراي يك ساختار چندبعدي است كه برخي مؤلفههاي آن شامل بعد روحاني يا فرامادي، معنا و هدف در زندگي، داشتن رسالت در زندگي و نوعدوستي است (شهيدي و شيرافكن، 1387، ص 27).

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني (PNASS)

هدف: ارزيابي علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني از ابعاد مختلف (تحريك پذيري، اشتغال فكري شديد، اختلال در برقراري ارتباط، كندي عاطفي، هذيان، توهم)

تعداد سوال: 24
شيوه نمره گذاري: دارد
پايايي: دارد
منابع: دارد
نوع فايل: Word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 2400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

مقياس علائم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسكيزوفرني (PNASS) 

اسکیزوفرنی چیست؟

روان‌گسیختگی یا اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی(به انگلیسی: Schizophrenia) یک اختلال روانی است که مشخصهٔ آن ازکارافتادگی فرایندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است. این بیماری در بین همهٔ بیماری‌های عمدهٔ روان‌شناختی از همه وخیم‌تر می‌باشد و معمولاً خود را به صورت توهم شنیداری، توهم‌های جنون آمیز یا عجیب و غریب، یا تکلم و تفکر آشفته نشان می‌دهد، و با اختلال در عملکرد اجتماعی یا شغلی قابل توجهی همراه است. شروع علائم معمولاً در دوران نوجوانی رخ می‌دهد، با یک شیوع در طول زندگی جهانی در حدود ۰٫۳–۰٫۷٪.[۲] تشخیص بر اساس مشاهدهٔ رفتار و تجارب گزارش‌شدهٔ بیمار است.

به نظر می‌رسد ژنتیک، محیط اولیه، نوروبیولوژی، و فرایندهای روانی و اجتماعی از عوامل مهم مؤثر باشند؛ ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی چپ دست بوده‌اند. به نظر می‌رسد برخی از مواد مخدر تفریحی و داروها باعث ایجاد یا بدتر شدن علایم می‌شوند. پژوهش حاضر بر روی نقش نوروبیولوژی متمرکز شده است، اگر چه هیچ علت ارگانیک مجزایی یافت نشد. ترکیب بسیار محتمل علائم بحث‌هایی را در مورد اینکه آیا تشخیص نشان دهندهٔ یک اختلال واحد است یا تعدادی از سندرم‌های گسسته، بر انگیخته شده است. با وجود اینکه ریشه لغت در یونانی skhizein (σχίζειν، «گسستن») و phrēn, phren- (φρήν, φρεν-؛ «ذهن») است، اسکیزوفرنی به معنی «ذهن گسیخته» نیست و همانند اختلال شخصیت تجزیه‌اینمی‌باشد- که به عنوان «اختلال شخصیت چندگانه» یا «هویت پریشی» نیز شناخته می‌شود – شرایطی که اغلب در ادراک عمومی با آن اشتباه گرفته می‌شود.

نقطه اتکای درمان، داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون) است، که عمدتاً فعالیت گیرنده دوپامین (و گاهی اوقات سروتونین) را سرکوب می‌کنند.درمان روانی و توان بخشی حرفه‌ای و اجتماعی نیز در درمان مهم هستند. در موارد جدی‌تر – که امکان ایجاد خطر برای شخص بیمار و دیگران وجود دارد – ممکن است به بستری اجباری نیاز باشد، اگر چه ماندن در بیمارستان در حال حاضر کوتاه‌تر و کمتر از آن چیزی است که زمانی مرسوم بود.

اختلال عمدتاً ادراک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما معمولاً به مشکلات مزمن در رفتار و احساسات نیز می‌انجامد. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در معرض شرایط اضافی (همراه بیماری) هستند، از جمله افسردگی اساسی و اختلال اضطراب؛ احتمال سوء مصرف مواد مخدر در طول زندگی تقریباً ۵۰٪ است.[۵] مشکلات اجتماعی از قبیل بیکاری طولانی مدت، فقر و بی‌خانمانی، شایع هستند. امید به زندگی متوسط افراد مبتلا به این اختلال به دلیل افزایش مشکلات سلامت جسمی و نرخ خودکشی بالاتر (حدود ۵٪) ۱۲ تا ۱۵ سال کمتر از کسانی که مبتلا به آن نیستند.

پرسشنامه نيازهاي سلامت دختران نوجوان

هدف: بررسي نيازهاي سلامت دختران از ابعاد مختلف (نيازهاي سلامت رواني- عاطفي، نيازهاي سلامت اجتماعي، نيازهاي آموزشي، نيازهاي سلامت جسمي، نيازهاي اعتقادي)

تعداد سوال: 65
تعداد بعد: 5
شيوه نمنره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3900 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه نيازهاي سلامت دختران نوجوان

شيوه نمره گذاري

این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن بررسي نيازهاي سلامت دختران از ابعاد مختلف (نيازهاي سلامت رواني- عاطفي، نيازهاي سلامت اجتماعي، نيازهاي آموزشي، نيازهاي سلامت جسمي، نيازهاي اعتقادي) می باشد.  در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:……