مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / آرشیو تگ: روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

آرشیو تگ: روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

پرسشنامه عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان (خصوصیات فردی استاد، خصوصیات حرفه ای استاد، خصوصیات علمی استاد)

تعدادسوال: ۳۷

تعدادبعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

آموزش مؤثر به استفاده صحیح از مهارتهای ارتبـاطی بستگی دارد. اسـاتید بـا اسـتفاده از دانـسته هـای خـود و بکـارگیری متـون و مهـارتهـای تـدریس و ایجـاد محـیط مناسب، موجب یادگیری دانشجو می شـوند. خـصوصیات یکاستاد است که میتواند موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص کتب درسی و کمبود امکانات آموزشـی را جبران کند یـا بـر عکـس، بهتـرین موقعیـت وموضـوع تدریس را با عدم توانـایی در ایجـاد ارتبـاطی مطلـوب بـه محیطی غیر فعال وغیر جذاب تبـدیل نمایـد(۱). در فراینـد ارتباط آموزشی عناصر و متغیرهای فراوانی نظیر مربی، فراگیر، پیام و عوامل محیطـی نقـش دارنـد(۲). ارتبـاط در فرایند آموزشی به صورت تبادل افکار و اطلاعات در یـک تعامل دو طرفه بین استاد و دانشجو انجـام مـی گیـرد(۳). برقراری ارتباط دانشجو با استاد باعث افزیش اعتمـاد بـه نفس و انگیزه یادگیری در دانشجو می گردد(۴). مدرسـان آموزشی، بخصوص اساتید دانشگاه، لازم است بـا عوامـل مؤثر در برقراری ارتباط آشنا باشند.

توانایی برقراری ارتباط مؤثر یکی از شاخصهای مهم مــی توانــد تــابعی از طبعــاً تــدریس اثــربخش اســت و علمی اسـتاد باشـد. ویژگـیهـای ویژگیهای شخصیتی و انرژی دهنـده و متعدد مانند گشاده رویی، برخورد مثبت و میل به هدایت یک استاد می تواند در برقراری ارتباط مؤثر مطالعات عوامل بیشماری را در تعامل بین مـدرس باشد. مطالعهای عواملی مانند جنس، دانشجو معرفی نموده اند، و سـبک ارتبـاطی اسـتاد را در ایـن تعامـل علمـی و توانایی سهیم نمودن دانـشجویان مشارکت دادن و ( ۸ دخیل دانسته( در موضوعات آموزشی نظیـر تعیـین هـدفهـای برنامـه … یکی از توصیههـای مهـم کنفـرانس درسی، ارزشیابی و شناسایی هر حال، به ، ( ۹ آموزش پزشکی محسوب میگردد( دانـشجو دخیـل اسـت عواملی که در ارتباط بین اسـتاد و ضروری به نظر می رسد.

پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی  از دیدگاه پرستاران (خطای  مربوط به فرآیندهای مدیریتی، خطاهای حرفه ای پرستار، خطای شرایط فردی و روحی پرستار، خطاهای مربوط به دارو و پزشکان، خطاهای مربوط به بیمار و شرایط بخش)
تعداد سوال: ۳۱
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مسئولیت مدنی پزشکان در خطاهای پزشکی (عوامل موثر بر شدت خطاهای پزشکی)

۲- مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی

پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی  از دیدگاه پرستاران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

خطای دارویی

هرگونه حادثه قابل پیشگیری که در طول هر مرحله از دارو درمانی رخ می دهد، که می تواند باعث یا منجر به استفاده ناصحیح از دارو یا آسیب به بیمار شود خطای دارویی نامیده می شود.

بیش از ۱۴۰ سال پیش، فلورانس ناینتینگل[۱] ، آنچه را که در بیمارستان ها ضروری تلقی کرد این بود که باید برای بیمار فعالیتی بدون ایجاد آسیب در بیمار انجام داد. انجمن بین المللی پرستاران(آی. سی. ان)[۲]، ایمنی بیمار را در ارایه مراقبت های سلامتی به عنوان یک اصل پذیرفته است و همه پرستاران باید ایمنی بیمار را در کلیه جنبه های مراقبت سلامتی شامل، آگاهی دادن به بیمار، کاهش خطر، تأمین ایمنی بیمار و گزارش اثرات زیان آور را به عنوان یک اصل و پایه بپذیرند. خطاهای انسانی هزینه ی بالایی را به خود اختصاص می دهد و افراد زیادی را درگیر می سازد. تجویز دارو یک وظیفه ی پیچیده و زمان بر ، پرستار محسوب می شود که حدود ۳/۱ زمان کاری پرستار را به خود اختصاص می دهد. از آنجاییکه دارودرمانی یک فرایند پیچیده محسوب می شود، احتمال خطاهای زیادی وجود دارد. از آنجاییکه پرستاران دارو را به بیمار می دهند، اغلب آنها به عنوان مسئول اصلی خطا در نظر گرفته می شوند. اما علل و افراد مختلفی در بروز خطای دارویی نقش دارند.

خطاهای دارویی به شکل های مختلفی رخ می دهند که عبارتند از:

*    تجویز اشتباهی دارو برای بیمار

*    بکار بردن دوز غیر صحیح و اشتباه

*    حذف یک دوز از دارو

*    اشتباه در محاسبه ی دارویی

*    از قلم انداختن دستورات د ارویی هنگام وارد کردن دستورات پزشک

*    نادیده گرفتن علایم مسمومیت دارویی

*    اشتباه در طریقه مصرف دارو(مشتاق، ۱۳۸۹).

 

 

دلایل بروز خطای دارویی

دلایل متعددی در مورد خطاهای دارویی ارایه شده است. این دلایل به طور کلی عبارتند از:

*    دانش و مهارت ناکافی پرسنل: شامل فقدان آگاهی در مورد بیمار، تشخیص  بیمار، اسم بیمار، هدف از تجویز دارو، عدم آشنایی و چگونگی کار با پمپ های انفوزیون دارو، اشتباه گرفتن خط وریدی با لوله معده، عدم آماده کردن صحیح دارو قبل از تجویز دارو و عدم شناسایی عوارض جانبی دارو می باشد.

*    شکست در پیروی از خط مشی تجویز دارو: عدم آشنایی به قوانین خاص تجویز داروهایی مثل داروهای شیمی درمانی، آنتی آریتمی و شل کننده های عضلات تنفسی و عدم چک موارد آلرژی بیمار و دست بند های بیماری خاص بیمار قبل از تجویز دارو.

*    شکست در ارتباط بین پرسنل: بد خط بودن نسخه های دارویی، استفاده از اختصارات دارویی، دستورات شفاهی.

*    شکست در موارد مربوط به افراد و سیستم درمانی: تجربه کاری پرستار، تعداد ساعات کاری پشت سرهم پرستار، شیفت در گردش بودن، بار کاری زیاد، حواس پرتی و وقفه کاری حین تجویز دارو، حضور پرستاران در بخش های ناآشنا، و… شرکت های سازنده دارو نیز در بروز خطا نقش دارند و این از طریق بسته بندی های مشابه و نام های مشابه برای داروها می باشد.

در مطالعه ای که توسط کیم سون و همکاران(۲۰۱۱) انجام شد، چهار نوع خطای دارویی به شرح زیر گزارش گردید:

Ø    دوز اشتباه

Ø    دستور دارویی اشتباه

Ø    داروی اشتباه

Ø    زمان اشتباه

و فاکتورهای ذیل را در بروز خطا ذکر کردند:

o  عدم آشنایی با داروها

o  آماده کردن داروهای پیشرفته بدون چک مجدد آنها

o  بار کاری زیاد

o  بدفهمی هنگام گرفتن دستورات دارویی شفاهی

o  حواس پرتی هنگام چک نسخه دارویی

 

دلایل عدم گزارش خطا

v   ترس از بدتر شدن موضوع

v   فقدان آگاهی از اینکه گزارش خطاهای دارویی دارای اهمیت بالایی هستند

v   لاپوشانی کردن کار همکاران

v   ترس از سرزنش و نکوهش مسئول بخش و دیگران

 

استراتژی های زیر براساس مرور متون مختلف جهت پیشگیری از بروز خطای دارویی در بخش ان. آی. سی. یو ارایه گردیده است:

a.      کنترل مداوم پرسنل از نظر رعایت قانون ۵ آر هنگام تجویز دارو.

b.      نحوه ی شیفت پرسنل به گونه ای باشد که خیلی طولانی نباشد.

c.       آماده سازی و تجویز دارو توسط یک پرستار و دقیقا” در زمان تجویز دارو صورت گیرد.

d.      اتاق مخصوص آماده سازی دارو از نور کافی برخوردار باشد.

e.      زمان تجویز دارو، پرستار با پرسنل دیگر صحبت نکند و بالعکس.

f.        می توان از اتیکت های خاصی در زمان تجویز دارو استفاده کرد، به این صورت که پرستاری که اتیکت مخصوص را می زند ، نشان دهنده ی این قضیه است که مشغول دارو دادن است.

g.      حین دارو درمانی یک نفر مخصوص جواب دهی به سوألات بیماران و تلفن باشد تا پرستار درمانگر در فرایند دارو درمانی دچار وقفه و به تبع خطا نشود.

h.      در هنگام اجرای دستورات دارویی ویژه حتما” دو پرستار فرایند دارو درمانی را چک کنند.

i.        گزارش دهی خطا بدون ذکر نام جهت آگاه کردن سایر پرسنل از خطا انجام شود.

j.        پروتکل های تجویز داروهای خاص در بخش موجود باشد.

k.      در هر شیفت امکان تماس تلفنی یا حضوری با فارماکولوژیست جهت کسب اطلاعات دارویی فراهم باشد.

l.        کلاس های آموزشی در زمینه اجرای دستورات دارویی و پیشگیری از خطاهای دارویی در این مرکز دایر شود.

m.   نصب صندوق در اتاق آماده کردن دارو تا پرسنلی که مرتکب خطا می شوند، خطای خود را بدون ذکر نام در آن بیاندازند.