برچسب گذاشته شده توسط : خودآگاهی

۱۷ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه امنیت روانی (فرم کامل)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ابعاد مختلف امنیت روانی (ناسازگاری محیطی، اعتقاد به خود، اشتیاق به زندگی، افسردگی، احساس سعادتمندی، امنیت اجتماعی، خودآگاهی، پارانویا، اعتمادبه نفس، یاس و نامیدی، احساس حقارت، سازگاری با دیگران، احساس حقارت، علاقه به زندگی و ..)
تعداد سوال: ۶۲
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، ۱۳۹۰٫

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

۱۷ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه ابعاد مختلف هوش عاطفی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

۱۷ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه خود آگاهی خصوصی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی میزان آگاهی شخصی افراد از خویش
تعداد سوال: ۷
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس.کارور و مایکل اف.شی یر.نظریه های شخصیت.ترجمه احمد رضوانی.معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.۱۳۷۵

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۱۷ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه عاطفه خود آگاه

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش آمادگی (مستعد بودن) شرمزدگی و احساس گناه (واکنش به رویدادهای زندگی)
تعداد سوال: ۱۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۱۵ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی ابعاد مختلف هوش عاطفی
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 

۱۳ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کامل)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی میزان مهارت های زندگی افراد (در همه ابعاد)
تعداد سوال: ۱۴۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

به ترم آخر امتیاز دهید: