خانه / آرشیو تگ: ترم اخر

آرشیو تگ: ترم اخر

پرسشنامه دلبستگی به مکان ویلیامز و وسک (2003)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان دلبستگی به مکان 

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل
هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه دلبستگی به مکان  ویلیامز و وسک (2003)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه دلبستگی مکان دکتر صفاری نیا

2- پرسشنامه نقش ویژگی های فردی در میزان دلبستگی کاربران به فضاهای شهری

3-مقیاس سنجش سازه ی دلبستگی مکانی عباس زاده و همکاران (1394)

4- پرسشنامه دلبستگی به محله مسکونی امیرکافی و فتحی (1390)

محله تنها يك سرپناه براي فعاليت هاي انسان نيست، بلكه پديده اي است كه انسان در تعامل خود با آن، بدان معنا بخشيده و به آن دلبسته مي شود تا آن جا كه گاه حتي خود را با آن باز مي شناسد. اگر از زاويه نيازهاي انسان نيز به اين مساله نظاره كنيم، نياز انسان به تعامل عاطفي با مكاني كه در آن زندگي مي كند و يا به عبارتي “دلبستگي به مكان”، از جمله مهم ترين ابعاد رابطه انسان و مكان است دلبستگی به محله نمایانگر احساس ذهنی مثبت افراد نسبت به محلة مسکونی است که تعهد ساکنان به محل سکونت و تمایلشان به حفظ رابطه با آن در طول زمان و در مراحل مختلف زندگی را موجب می­ شود.

پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن اوستوزین (DCQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان نگرانی افراد در مورد بدشکلی بدن

تعداد سوال: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرانی در مورد بدشکلی بدن اوستوزین (DCQ)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

2- مقیاس تصویر خود منفی مسکوویچ (NSPS)

3- آزمون تصویر تن فیشر

4- مقیاس شکایات روان تنی تاکاتا و ساکاتا

5- پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI)

تصویر بدنی

·                   وودز (1975): تصور از بدن ،یک تصویر ذهنی پذیرفته از بدن است که بدن توسط این تصویر به خود فرد نشان داده می شود.

·          اسلید (1988):  تصور از بدن را تصویری می داند که هر فرد از اندازه و شکل بدن خود دارد و نیز احساسی که فرد نسبت به تک تک  و کل اعضاء دارد و شامل ابعاد شناختی (تفکر فرد در مورد بدن خود)،ابعاد ادراکی(لمس،بویایی،بینایی و…)،ابعاد عاطفی(احساس فرد نسبت به خود)،ابعاد رفتاری و اجتماعی می باشد .

·          کش و پروزینسکی (2000): تصور از بدن را به عنوان یک دیدگاه نگرشی در هر فرد می دانند که به بدن آن فرد مربوط می شود.این دیدگاه شامل بخشهای ارزیابی ، شناختی ، رفتاری می باشد.

مقیاس کیفیت تدریس استادان پورصفر و همکاران (1394)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی کیفیت تدریس استادان از ابعاد مختلف (تدریس مناسب، اهداف روشن، ارزیابی مناسب، تکالیف مناسب و مهارتهاي عمومی)

تعداد سوال: 23

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس کیفیت تدریس استادان پورصفر و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر تعامل استاد و دانشجو در محیط آموزشی مبتنی بر وب

2- پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

3- پرسشنامه ویژگی های استاد برای تدریس اثربخش

4- پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

5- پرسشنامه کنش های ترجیحی تدریس

6- پرسشنامه علل تقلب دانش آموزان

7- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

8- پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی داندی (DREEM)

9- پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

10- پرسشنامه ارزیابی معیارهای يك استاد توانمند برای تدریس اثر بخش از دیدگاه دانشجویان

11- پرسشنامه شاخص های تدریس اثربخش

12- پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2002)

دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی نقش اساسی دارند. این نظامها امروزه، سه کارکرد اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را بر عهده دارند. آموزش بهعنوان یکی از مهمترین کارکردهاي نظام آموزشعالی در تربیت نیروي انسانی ماهر و متخصص نقش حیاتی دارد. بیتوجهی به آموزش به تربیت نسلی ناکارآمد و ناتوان از کاربرد آموختههاي خود در دنیاي کار و تولید، بدون توانایی در سازگاري با مقتضیات زندگی در جامعه فردا و نداشتن توانایی به عنوان شهروندي مسئول در جامعهاي دموکراتیک منجر میشود؛ از اینرو، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها بهمنظور جلوگیري از هدر رفتن سرمایههاي انسانی، مادي و مالی و داشتن توان رقابت در دنیاي آینده که در آن کیفیت مهمترین عنصر براي ادامه حیات هر سازمان است، ضرورتی انکار ناپذیر است

پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و نقش تعدیلگر عوامل محیطی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی تاثیر قابلیت​های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و نقش تعدیلگر عوامل محیطی (قابلیت​های فرایندی مدیریت دانش (اکتساب، به اشتراک گذاری، بکارگیری، حفظ)، قابلیت​های تکنیکی مدیریت دانش (فناوری اطلاعات)، قابلیت​های اجتماعی مدیریت دانش (ساختار، فرهنگ، افراد)، چابکی سازمان (قدرت پاسخگویی، رقابت، انعطاف پذیری، سرعت/چابکی)، پویایی محیطی، پیچیدگی محیطی، عملکرد سازمان (عملکرد مالی- عملکرد غیر مالی))

تعداد سوال: 64

تعداد بعد: 7

تعداد زیربعد: 16

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 37000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمان و نقش تعدیلگر عوامل محیطی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

یک تعریف توسط Wiig ( 1997 ) چهار جنبه اصلی مدیریت دانش را مشخص می کند:
تسهیل فعالیت های پایه دانش ، خلق و حفظ یک زیرساخت دانش ، مدیریت دارایی های دانش و استفاده از آنها برای ایجاد ارزش. بنابراین هدف از مدیریت دانش به حداکثر رساندن اثربخشی و بازده مربوط به دانش سازمانی از دارایی های دانش و تجدید مداوم آنهاست.
مدیریت دانش یعنی درک، تمرکز و مدیریت اصولی فرایندهای مؤثر دانش است. ( Wiig 1997, p.8 )
در فناوری اطلاعات مرتبط به پروژه ها، هر بخش IT ،بدون درنظر گرفتن صنعت شرکت، به عنوان یک تأمین کننده راه حل IT برای بخش مشتری عمل می کند. آگاهی از نیازهای مشتری داخلی، یک پیش نیازی برای استفاده مؤثر و کارآمد یک شرکت از IT است. برای اینکه راه حل IT به نیازهای مشتری مربوط شود، ازجمله دانش باید برای استفاده توسط بخش IT منتقل شود. ( See Byrd et al . 1992 )
انتقال دانش مرکز تحقیقات مدیریت دانش است. ( Argote and Ingram 2000a ; Szulanski 2000 ) این فرایندی است که از طریق آن یک واحد، متأثر از دانش واحد دیگر است. اگرچه عدم وجود چنین فرایندی منجر به شکافی بین نیازهای مشتری و محصول نهایی ارائه شده به آنهاست، حضورش به تنهایی باعث کوچکترشدن این شکاف نمی شود. بلکه قابلیت گیرنده برای استفاده از دانش انتقال یافته نیز باید درنظر گرفته شود. ( Cohen and Levinthal 1990 )
یک قابلیت توانایی شرکت برای گسترش دارایی هایش می باشد. ( Maritan 2001 p. 514 ) قابلیت مدیریت دانش به وسیله ی حضور زیرساخت دانش ( ساختاری ، فناوری و فرهنگی ) تعریف شده است که توسط فرایندهای اصلی دانش حمایت شده اند . ( کسب ، تبدیل ، کاربرد و نگهداری ) ( Gold et al .2001 )
این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد:
آیا بین قابلیت های مدیریت دانش و موفقیت انتقال دانش در پروژه های IT واحد فناوری اطلاعات شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
پاسخ به این سؤال نشان خواهد داد که عناصر فرایند و زیرساخت دانش برای انتقال دانش مؤثر و کارا اساسی هستند اما تمام شرکت ها در پروژه های IT خودشان فرایندهای مدیریت دانش ندارند. پس یک تأکیدی بر ارتباط مثبت بین قابلیت مدیریت دانش و موفقیت انتقال آن ، آنها را به پیاده سازی چنین فرایندهایی تشویق خواهد کرد.
برای پاسخ به سؤال پژوهش، ما یک نظرسنجی از بخش های IT شرکت های کانادایی انجام دادیم که 54 مدیر بخش IT به آن پاسخ دادند. و مدیران پاسخ های خود را در مورد قابلیت های مدیریت دانش خود ارائه دادند.
نتیجه های نظرسنجی نشان داد که هردو جنبه قابلیت مدیریت دانش یک نقش کلیدی در موفقیت انتقال دانش بازی می کنند.

پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی راهبردی– استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.
برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامهٔ راهبردی سازمان می‌نامند.
برنامه ریزی راهبردی برای برنامه ریزی مؤثر به منظور تصویر کردن طرح و برنامه یک سازمان بکار می‌رود، اما هرگز نمی‌تواند مشخصا پیشبینی کند بازار در آینده دقیقاً چگونه خواهد بود و در آیندهٔ نزدیک چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
به هر رو، متفکران استراتژی در سازمان می‌باید استراتژی‌های سازمان را بر اساس زنده ماندن در شرایط سخت طراحی کنند.

درواقع برنامه ریزی راهبردی به نوعی تصویر رسمی آیندهٔ سازمان است. هر برنامهٔ راهبردی دست کم به یکی از پرسش‌های زیر پاسخ خواهد داد: ۱- ما دقیقاً چه کار می‌کنیم؟

۲- برای چه کسی کار می‌کنیم؟

۳-چگونه کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؟

در برنامه ریزی‌های تجاری ممکن است پرسش سوم به شکل زیر پرسیده شود:
چگونه می‌توان رقیب را از سر راه برداشت یا از رقابت اجتناب کرد؟
در این رویکرد بیشتر بدنبال شکست دادن رقیبان هستیم تا بهترین بودن!
در بسیاری از سازمان‌ها برنامه راهبردی دربارهٔ این است که سال آینده سازمان به کجا خواهد رسید که به طور معمول تر در خصوص سه تا پنج سال آینده (دراز مدت) نیز صادق است، اگرچه بعضی از سازمان‌ها چشم انداز خود را تا ۲۰ سال آینده گسترش داده‌اند.

پرسشنامه كودك آزاری در ایران

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزيابي كودك آزاری در ایران از ابعاد مختلف (آزار روانی و عاطفی، آزار فیزیکی، غفلت)

تعداد سوال: 26

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه كودك آزاری در ایران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

تعریف کودک آزاری

خشونت و آزار کودکان، عملی است که از طرف بزرگ‌ترها متوجه کودکان می‌شود. آمار نگران کنندهٔ کودک آزاری در حالی افزایش می‌یابد که قانونی حامی کودکان در برابر والدین نیست. شرایط سنی و عقاید سنتی موجب پیدایش مسائلی چون احساس مالکیت والدین نسبت به کودکان و حتی دختران بالغ آنها می‌شود. چنین باورهائی پدید آورندۀ معضلاتی مانند آزارهای جسمی و تجاوزهای جنسی، و زمینه‌ساز فرار کودکان به علت خشونت و ضرب و شتم، از خانه می‌شود.
آیا فرزندان متعلقات ما هستند که هرگونه بخواهیم با آنها رفتار نمود یا انسان‌هائی هستند آزاد، با حق و ارده تمام هم‌چون هر یک از ما؟
بدرفتاری با کودکان معمولاً در چهار حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ کودک آزاری جسمی، کودک آزاری عاطفی، کودک آزاری جنسی و غفلت.
● آمار کودک آزاری
بررسی که در سال‌های ۷۵ ـ ۷۷ انجام شده نشان می‌دهد ۷۰% موارد اعمال خشونت و آزارگری در محیط خانه رخ داده است. بیشترین گروه سنی در معرض آزار، کودکان ۵ ـ ۹ ساله ۳۶% و ۱۰ ـ ۱۴ ساله ۳۰% بوده است.
هم‌چنین آمار نشان می‌دهد که دختران به میزان بیشتری از پسران مورد آزار قرار گرفته‌اند. ۶۳% مطالعه نشان داد که بیشترین آزارگری (۵/۶۶%) از سوی مردان (پدر ـ شوهر مادر) رخ داده است. طبق یک تحقیق پایان‌نامه‌ای که در سال ۱۳۸۲ انجام شده است: عواملی چون: ناخواسته به دنیا آمدن فرزندان، تعداد زیاد فرزندان، بیسوادی والدین، اعتیاد والدین، تنبیه والدین در کودکیشان در ایجاد کودک آزاری مؤثر است. ۵۶% کودکان آزار دیده دختران و ۴۴% پسران هستند. ۴۴ درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و ۱۲ درصد توسط مادران صورت می‌گیرد. بیش از ۷۸ درصد از موارد آزارهای سوءاستفاده جنسی کودکان است.
علل کودک آزاری چیست؟ چرا شخصی یک کودک را مورد آزار قرار می‌دهد؟ چگونه فردی، کودکی را مورد آزار قرار می‌دهد؟
همه آزارها عمدی و دلخواه نیستند. چندین عامل در زندگی فرد ممکن است دست به دست هم بدهند تا فردی را به‌سوی آزار دادن یک کودک بکشانند. از جمله:
▪ فشارهای عمومی و محلی
▪ مواجه شدن با یک بچه عقب‌مانده یا بچه‌ای با اختلال رفتاری
▪ یک خاطره شخصی از مورد آزار قرار گرفتن (ضربه روحی و آسیب دوران کودکی)
▪ استفاده از الکل و داروهای روانگردان
▪ اختلافات زناشوئی
▪ بیکاری
هیچ‌کس قادر به پیش‌بینی این نکته نیست که کدام یک از این عوامل موجب می‌شود عده‌ای از افراد کودکی را مورد آزار قرار دهند. یکی از علت‌های قابل ملاحظه این است که افرادی در گذشته مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند زمانی که خودشان والدین یا مراقب می‌شوند، بیشتر از سایرین تمایل به تکرار این عمل دارند. به‌علاوه بسیاری از اشکال آزار و سوءاستفاده از نادانی، انزوا و بی‌توجهی والدین نشأت می‌گیرد. گاهی اوقات فرهنگ (اعتقادی) سنتی باعث آزار می‌شود.
به‌عنوان مثال اعتقاداتی از قبیل این‌که:
▪ بچه‌ها مایملک یا دارائی ما هستند.
▪ والدین به ویژه پدران، برای کنترل بچه‌ها قوانینی مطابق میل خودشان دارند.
▪ بچه‌ها باید در برابر سختی‌های زندگی مقاوم باشند.
کارشناسان حقوق کودک در ایران می‌گویند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم‌توجهی والدین و جامعه به کودک است. عوامل ماند ناآگاهی والدین از رفتار درست با فرزندان، بیکاری، اعتیاد و مشکلات خانوادگی از مهمترین عوامل بروز و شیوع گسترده این معضل اجتماعی در ایران عنوان شده‌اند.
براساس آمار، تنها در سال ۸۴، ۸۰۰۰ خشونت خانگی ثبت شده که ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است. در مهر ماه سال ۸۴ مدیر کل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد کودک آزاری به مرحله ”اضطرار“ رسیده است. از سوی دیگر، پژوهشی که بر روی ۵۸۵ ”کودک کار“ خیابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به‌منظور اطلاع از وضعیت زندگی این کودکان صورت گرفته، بیانگر این واقعیت است که بیش از ۵۰ درصد این کودکان توسط اعضاء خانواده و یا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.
۱) کودک آزاری جسمی Physical child abuse: به‌طور کلی کودک آزاری جسمی آسیبی است که مواردی چون ضربه زدن، داغ کردن، آسیب رساندن به سر، شکستگی، آسیب‌های درونی، زخمی کردن یا هر شیوه دیگر از آسیب جسمانی را شامل می‌شود. تحقیقاتی که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲ انجام گرفته بیانگر این مطلب است که مرگ‌های ناشی از کودک آزاری جسمی ۸۷ درصد در بین کودکان زیر پنج سال و ۶۵ درصد در بین کودکان زیر یک سال بوده است.
طبق آمار گرفته شده توسط ”هاریس پلدر“ در حال حاضر، ۸۶ درصد خانواده آمریکائی بچه‌های خود را کتک می‌زنند و ۶۰ درصد آنها هر هفته این کار را تکرار می‌کنند. وقتی علت را از پدر و مادر پرسیدند گفتند، آنها هیچ تمایلی به این کار ندارند ولی این کار را انجام می‌دهند چون چاره دیگری ندارند.
پدر و مادرها چون کتک در کوتاه مدت مؤثر واقع می‌شود به آن متوسل می‌شوند اما در واقع کتک زدن در دراز مدت پیامدهای بسیار جدی دارد و موجب بهبود رفتار کودک نمی‌شود، بلکه رنجش و میل به انتقام را در کودک تقویت می‌کند. بچه‌هائی که کتک می‌خورند، اصولاً آنهائی هستند که سایرین را کتک می‌زنند.
۲) کودک آزاری عاطفی emotional child abuse: بدرفتاری عاطفی آسیبی اساسی و قابل توجه است که کارکردهای روان‌شناختی، رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و طرد، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت‌آمیز خانواده (بی‌ثباتی خانوادگی)، انتقاد، تحقیر و انتظارات نامناسب از کودک، کودک آزاری عاطفی تلقی می‌شود. بدرفتاری عاطفی معمولاً با بدرفتاری جسمی و کلامی همراه است.
۳) کودک آزاری جنسی sexual child abuse: آلبرز (۱۹۹۴) کودک آزاری جنسی را این‌گونه تعریف کرده است: تماس یا تعامل بین کودک و فرد بزرگسال، هنگامی که از کودک برای تحریک جنسی شخص مرتکب (Perpetrator) یا فرد شود.
کودک آزاری جنسی دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد که مواردی مثل نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک، مجبور کردن کودک به نشان دادن آلت تناسلی خویش به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپی‌گری یا استفاده از کودک در حوزه هرزه‌نگاری (Pornography) را نیز شامل می‌شود (واکر، بونر و گافمن ۱۹۸۸)
۴) غفلت (neglect): عبارت است از حذف یا نادیده گرفتن کودک که ممکن است با آزار بدنی همراه باشد. غفلت به منزله الگوی پایداری است که بیانگر رابطه متقابل و اندک والدین و مراقبان با کودک، حذف و عدم تأمین نیازهای اولیه جسمی کودک مثل تغذیه، بهداشت، پوشاک، نظافت، تربیت، مراقبت‌های پزشکی و ابراز عشق و علاقه می‌باشد.
۵) بهره‌کشی اقتصادی Economic abuse: کنترل بیش از حد در استفاده از بهره‌برداری از پول در حوزه بهره‌کشی اقتصادی قرار دارد. والد یا مراقبان برای کسب درآمد فشار زیادی به کودک یا حتی همسر خود تحمیل می‌کنند. در حالی‌کهدر مورد نحوه خرج کردن آن هیچ‌گونه اختیاری به آنها نمی‌دهند. عدم مشارکت کودک یا همسر در نحوه چگونگی خرج کردن پول نیز بهره‌کشی مالی تلقی می‌شود.
۶) بدرفتاری آموزشی Educational Abuse فشار و آسیب‌های احتمالی که از طریق نظام آموزشی، معلمان، شیوه‌های تدریس، محتوای کتاب‌ها و … در کودکان ایجاد می‌شود، در حوزه بدرفتاری آموزشی قرار می‌گیرد. تأکید بر نمره‌گرائی، نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی، ایجاد رقابت‌های شدید، تأکید بر یادگیری از راه حفظ کردن، ایجاد فشارهای روانی بر کودکان به علت انتظارات بیش از حد آنان و … در این گروه جای می‌گیرد. بدرفتاری آموزشی می‌تواند با سایر بدرفتاری‌های از جمله بدرفتاری جسمی همراه باشد.
پنج عامل اساسی مؤثر در کودک آزاری عبارتند از:
۱) خصوصیت فرد بدرفتار (آزارگر)
۲) خصوصیات دیگر اعضاء خانواده
۳) خصوصیات کودک
۴) بافت اجتماعی
۵) بافت موقعیتی
براساس الگوی تعاملی، اگر فردی در ارزیابی‌ها سطح بالائی از برخی ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با کودک آزاری و آسیب‌شناسی روانی را نشان می‌دهد و اگر این فرد با همسری زندگی کند که مشکلات مشابهی دارد و در عین حال کودکی دارد که خود یک مشکل تربیتی به حساب می‌آید و در بافت اجتماعی و موقعیتی نیز عواملی از بدرفتار بالقوه مانند فقر، بیکاری و انزوا مشاهده می‌شود، به احتمال زیاد می‌توان پیش‌بینی کرد که کودک آزاری به‌طور شدیدی اتفاق خواهد افتاد.
آثار بدرفتاری بر کودکان، متعدد و جدی است که شدیدترین حالت باعث مرگ کودک می‌شود.
● علامت‌ها و نشانه‌های کودک آزاری چیستند؟
اگر شما به کودک آزاری مشکوک هستید اما مطمئن نیستید، دسته‌ای از علامت‌های جسمی یا رفتاری که در زیر آمده‌اند را جستجو کنید.
▪ بعضی از علامت‌های آزار جسمی:
۱) سوختگی‌های بدون دلیل، بریدگی‌ها یا کبودی‌ها
۲) نشانه‌های گاز گرفتن
۳) مشکلات در مدرسه
۴) ترس از بزرگسالان
۵) خود تخریبی یا رفتار خودکشی گرایانه
۶) افسردگی یا خودانگاره ضعیف
▪ بعضی از علامت‌های آزار هیجانی:
۱) یأس و افسردگی
۲) تنفر
۳) کمبود تمرکز حواس
۴) اختلالات خوردن
▪ بعضی از نشانه‌های آزار جنسی:
۱) تمایل یا دانش نامناسب داشتن از اعمال جنسی
۲) اغواگری
۳) اجتناب از چیزهای مربوط به رفتار جنسی یا عدم پذیرش اندام‌ها یا اعضاء جنسی
۴) کابوس و شب ادراری
۵) تغییرات جدی در اشتها
۶) اطلاعات جنسی فراوان یا پرخاشگری بیش از حد
۷) ترس از یک شخص خاص یا عضوی از خانواده
۸) کناره‌گیری و افسردگی
۹) رفتارهای خودکشی‌گرا
۱۰) اختلالات خوردن
۱۱) خود تخریبی
گاهی اوقات در آزار جنسی نشانه‌های جسمی آشکاری وجود ندارد و پزشک برای اطمینان حاصل کردن از آزار می‌بایست کودک را معاینه کند.
▪ بعضی از نشانه‌های غفلت (بی‌توجهی)
۱) کثیف بودن یا حمام نکردن
۲) گرسنگی زیاد کشیدن
۳) کمبود آشکار سرپرستی (نظارت)
بسیاری از کودکان به خاطر ترس از تنبیه، از دست دادن عشق و محبت یا بی‌آبرو کردن خانواده به خاطر گفتن این راز، از اطلاع دادن آزار می‌ترسند.
● آثار و پیامدهای کودک آزاری
مطالعات متعدد آثار اولیه دراز مدت کودک آزاری را در قربانیان نشان داده است. آثار اولیه ممکن است شامل ترس‌های شدید، اضطراب، احساس گناه، افسردگی، مشکلات بین فردی و رفتارهای نامناسب باشد.
علاوه بر نتایج فوری جسمی و روانی، کودکانی که قربانی خشونت خانواده هستند مستعد برخی مشکلات رشدی می‌شوند. نوزادانی که با آنها بدرفتاری می‌شود، به احتمال زیاد نسبت به مادران خود به‌طور مضطرب دلبسته می‌شوند؛ در حالی‌که کودکان عادی این چنین نیستند. از لحاظ عاطفی این کودکان منزوی و منفعل هستند یا پرخاشگری و رفتارهای مخالفت‌آمیز بروز می‌دهند. کودکانی که مورد بدرفتاری و غفلت قرار گرفته‌اند، در بزرگسالی احتمال بروز رفتارهای خشونت‌بار در آنها بیشتر است.
در یک مطالعه، محققان به مدت سه سال زنانی را که در کودکی مورد بدرفتاری قرار گرفته‌ بودند پیگیری کردند و متوجه شدند که ۷۰ درصد آنها با کودکان خود بدرفتاری می‌کنند و یا به‌صورت ناکارآمد از کودکان خود مراقبت می‌کنند، در حالی‌که مادرانی که مورد بدرفتاری قرار نگرفته‌ بودند، با کودکان خود چنین رفتاری نداشتند.
بزرگسالانی که در کودکی مورد تجاوز (کودک آزاری جنسی) قرار گرفته‌اند ممکن است در روابط زناشوئی، خانوادگی و بین فردی کارکردی معیوب داشته باشند و رفتار خود تخریبی (Self – distractive)، عزت نفس پائین، افسردگی مزمن و ناسازگاری جنسی را تجربه کنند.
آسیب مغزی، ناتوانی در یادگیری، عقب‌ ماندگی ذهنی، عقب ماندگی ثانویه، رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگرانه، بزهکاری و رفتار مجرمانه بزرگسالی از جمله آثار کودک آزاری است. توجه به آثار کوتاه مدت و بلند مدت کودک آزاری در ارائه طرح درمانی مناسب از اهمیت بسیار برخوردار است. نتایج مورد آزار قرار گرفتن یک کودک براساس شدت آزار و محیط پیرامون کودک متفاوت است. اگر محیط اجتماعی خانواده یا مدرسه، پرورش دهنده و حمایت کننده باشد، احتمالاً کودک نتیجه یا برونداد بهتری خواهد داشت.
● نتایج آزار جسمی
آزار جسمی ممکن است نتایج زیر را در بر داشته باشد:
▪ ایجاد مشکلات در روابط صمیمانه شخصی
▪ شدت بالای اضطراب، افسردگی، آزار ذهنی، بیماری جسمی یا مشکلات در مدرسه یا محل کار
▪ تبدیل شدن به یک والد یا مراقب آزارگر
●نتایج آزار هیجانی (عاطفی)
آزار عاطفی می‌تواند منجر به وخامت رفتار، شناخت، هیجان یا اختلالات روانی شود.
● نتایج آزار جنسی
بعضی از نتایج آزار جنسی طولانی:
▪ عزت نفس پائین
▪ احساس بیهودگی
▪ دیدگاهی ناهنجار و تحریف شده از لذت جنسی
▪ اختلالات شخصیتی
▪ مشکل در برقراری ارتباط با دیگران
▪ تمایل به کودک آزاری یا فاحشه شدن
برخی از موارد مؤثر پیشگیری از کودک آزاری عبارتند از:
۱) توجه به آموزش و آگاه‌سازی معلمان و مربیان مهدکودک برای استفاده از شیوه‌های تربیتی مناسب.
۲) توجه به نهاد خانواده و کمک و حمایت از آن برای وظایف مربوط به کودکان.
۳) کاهش فقر و تأمین رفاه و امنیت و عدالت اجتماعی که به‌عنوان یک راهکار دراز مدت است.
۴) بازنگری در نظام آموزشی و شیوه‌های آموزشی و رفتار با دانش‌آموزان.
۵) بازنگری در قوانین مربوط به کودکان و خانواده که جایگاه رشد و پرورش آنان است و نظارت بر اجرای دقیق قوانین مربوط به کودک آزاری.
۶) ارائه خدمات مشاوره کودک و ارائه خدمات روان‌شناسی به خانواده‌ها تا از قرار گرفتن در معرض آسیب کودک آزاری جلوگیری به عمل آید.
۷) برطرف کردن مشکلات شخصیتی ـ بیماری‌های روانی ـ ارائه آگاهی لازم از چگونگی برخورد با کودکان و رفع مشکلات اقتصادی والدین یا دیگر سرپرستان کودک.
● راهکارهائی برای کاهش و کنترل کودک آزاری در ایران
▪ ایجاد پایگاه‌هائی در پارک‌ها و فرهنگ‌سراها برای رسیدگی به شکایات و مشکلات بچه‌ها.
▪ ایجاد کمیته‌های مددکاری برای کمک به کودکان آزار دیده. زیرا اگر در شهرمان کودکی مورد آزار و اذیت والدین قرار گیرد و همه مردم این جرأت را پیدا کنند که بعد از مشاهده هرگونه مسئله کودک آزاری آن را سریعاً به کمیته مددکاری مربوط به کودکان گزارش کنند شاید دیگر کمتر شاهد این‌گونه موارد باشیم.
▪ بالا بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با تربیت کودکانشان و چگونگی برخورد صحیح با آنها از طریق رسانه‌های جمعی چون تلویزیون، رادیو، مجلات، روزنامه‌ها و …
برهمین اساس نبود یک شبکه حمایتی، خانواده‌ها را به‌طور عمده در معرض خطر بیشتری برای خشونت یا غفلت قرار می‌دهد.
برای فراهم کردن کمک فوری به والدین در مواقع فشار عصبی، برنامه‌های مراقبت باید ۲۴ ساعته در دسترس باشد و خدماتی هم‌چون خط تلفن فعال و مراقبت کننده موقع بحران را ارائه دهند. کمک باید از طریق تلفن و یا از طریق فرد مشاور فراهم باشد. برنامه هم‌چنین باید در مواقع لزوم به کودک کمک کرده و مراقبت مناسب از او در خانه و یا انتقال کودک به مرکز فوریت پرستاری به انجام رساند.

پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد و گسترش پدیده کودکان خیابانی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر ایجاد و گسترش پدیده کودکان خیابانی (خانواده، مشکلات جسمی، جامعه، شهرنشینی، مهاجرت، افزايش جمعيت)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل موثر بر ایجاد و گسترش پدیده کودکان خیابانی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف کودکان خیابانی

هر زمان که پشت چراغ قرمز بر سر چهارراهی توقف کنید و منتظر تغییر رنگ چراغ های ناهماهنگ راهنمایی در شمارش معکوس حرکت ماشین باشید، شاهد حداقل سه یا چهار کودک خردسال و نوجوانی هستید که با دسته های گل، اسباب بازی، دستمال برای پاک کردن شیشه ماشین و… به طرف انبوه ماشین ها حرکت می کنند تا شاید فقط یک یا دو ماشین با چانه زدن گلی بخرند و دستمالی بر روی شیشه ماشین کشیده شود؛ و باز در پی تکرار رنگ چراغ ها می توانید بارها و بارها نظاره گر این حرکت اتوماتیک وار انسانی باشید. این کودکان متکدی و دستفروش را روی پل عابر پیاده، کنار پیاده رو و یا سایر مکان های پر رفت و آمد به گونه های متفاوت می بینید.

در اولین نگاه، سؤالی که به ذهن متبادر می شود؛ این است که این کودکان از کجا می آیند و به کجا می روند. نقطه آغاز روزشان کجا است و مأمن و پناهگاهشان کجا؟ پول حاصل از رفت و آمد بین ماشین ها و نشستن کنار پیاده رو را به چه کس یا کسانی می سپارند؟ پاسخ سؤال اول را کسانی درمی یابند که اگر بر حسب اتفاق صبح خیلی زود در خیابان تردد کنند، وانت نیسان هایی را می بینند که انبوهی از کودکان خواب آلود را روی هم مانند بسته های پستی انباشته اند تا به مقصد یعنی محل کارشان برسانند و در آخرین دقایق شبانگاه، باز تکرار راه، پیموده شده است؛ چهره های خسته، گرسنه و خواب آلوده کودکان. پاسخ سؤال دوم برمی گردد به خانواده ها و یا سرپرستان این کودکان خیابانی.

درسال های گذشته، شاهد طرح جمع آوری متکدیان و ساماندهی کودکان خیابانی بودیم که تعدادی از آنان همشهری محسوب می شوند و برخی دیگر میهمانان ناخوانده کشورهای همسایه. متولیان این امر از بهزیستی گرفته تا شهرداری، کمیته امداد و یا سایر دستگاه های اجرایی، یکدیگر را به کم توجهی در مسئولیت شان، عدم تخصیص اعتبار، عدم اجرای صحیح و اصولی طرح متهم می کنند و در پی آن هنوز که هنوز است نه طرح به شور رسیده و نه کودک خیابانی سامان یافته است.

آوردن این مقدمه بهانه ای بود برای پرداختن به بحث آسیب شناسی پدیده کودکان خیابانی و خطراتی که متوجه ایشان از طرف جامعه و همچنین وجود این کودکان در بطن روزمرگی کلان شهرها و شهرهای بزرگ دارد.

اهمیت پرداختن به پدیده کودکان خیابانی

بی شک اندیشه مطالعه و بررسی کودکان خیابانی در سال های گذشته اذهان کارشناسان مسائل اجتماعی را مشغول نموده است. کودکان فقیر دارای خانواده یا بدون خانواده که در خیابان ها، ایستگاه های راه آهن، و سایر مراکز تجاری زندگی می کنند، بخشی از جامعه بشری هستند که پرداختن به آن، جلوگیری از شروع آسیب های اجتماعی است.

بر طبق نظر یونیسف، کودکان خیابانی با واقعیت تلخی از جدایی فزاینده خانواده روبه رو هستند و در خطر از دست دادن امکانات اساسی همچون بهداشت و آموزش می باشند. کودکان خیابانی با فقر شدید و تجربه، مجموعه خطراتی مواجه هستند که اثر مخربی بر سلامتی آنها دارد. آنها با گرسنگی و تغذیه ضعیف، مشکلات بهداشتی، فقدان سلامت روانی، تأخیر تحولاتی، مشکلات روان شناختی و عدم پیشرفت تحصیلی مواجه هستند. این پیامدهای بی خانمانی با دیگر پیامدها زنجیره ای را تشکیل می دهند که نیازهای تغذیه ای کودکان برآورده نشود. رشد، تحت تأثیر قرار گرفته و به تبع آن سلامت جسمانی به خطر می افتد و این امر بهداشت روانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، و در نتیجه توانایی تمرکز کاهش می یابد و در پی آن عملکرد اجتماعی به شدت دچار افت می شود.

کمبود این امکانات در سنین نوجوانی و جوانی برای دختران بی خانمان در زمان بارداری که عمدتا ناخواسته است، کودکان بی خانمان را در معرض وزن کم در زمان تولد، مشکلات سلامت و بیماری های مزمن، مشکلات شناختی و تحولی سنین رشد و مشکلات تحصیلی قرار می دهد. البته این نکته قابل تأمل است که تعداد بسیار کمی از این کودکان از امکان تحصیلات ابتدایی برخوردار می گردند.

مشکلات سلامتی با مشکلات روان شناختی همراه با عملکرد ضعیف اجتماعی، اضطراب، افسردگی و مشکلات رفتاری به دنبال حضور در خیابان، منجر به بروز شدیدترین آسیب های روانشناختی می شود.

کودکان خیابانی چه کسانی هستند؟

سازمان جهانی بهداشت، کودکان خیابانی را به چهار گروه مختلف دسته بندی کرده است:

1ـ کودکانی که در خیابان ها زندگی می کنند و اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سرپناه است.

2ـ کودکانی که از خانواده خود جدا شده اند و موقتا در مأمنی مانند خانه های متروک و سایر ساختمان ها، پناهگاهها و سرپناه ها زندگی می کنند و یا از منزل یک دوست به منزل دوست دیگر می روند.

درسال های گذشته، شاهد طرح جمع آوری متکدیان و ساماندهی کودکان خیابانی بودیم که تعدادی از آنان همشهری محسوب می شوند و برخی دیگر میهمانان ناخوانده کشورهای همسایه. متولیان این امر از بهزیستی گرفته تا شهرداری، کمیته امداد و یا سایر دستگاه های اجرایی، یکدیگر را به کم توجهی در مسئولیت شان، عدم تخصیص اعتبار، عدم اجرای صحیح و اصولی طرح متهم می کنند و در پی آن هنوز که هنوز است نه طرح به شور رسیده و نه کودک خیابانی سامان یافته است.

3ـ کودکانی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی به علت فقر، پر جمعیت بودن خانواده و یا سوء استفاده جنسی و جسمی از آنان در بعضی شب ها و اکثر ساعات روز را در خیابان ها به سر می برند.

4ـ کودکانی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند اما قبلاً در وضعیت بی خانمانی به سر می برده اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند.

از مشخصات برجسته کودکان خیابانی می توان به این موارد اشاره کرد:

بیگانه و طرد شدن آنها از نظام و ساختار معمول اجتماعی، اقدام به رفتارهای شدید ضد اجتماعی (Anormy) و صدمه به خود، داشتن سوء ظن به خدمات رسمی و در نتیجه استفاده کم از منابع کمی موجود، زندگی کردن پایین تر و خارج از محدوده های سنتی سیستم رفاهی.

وجه مشخص دیگر این کودکان گذراندن وقت زیاد در خیابان است. همچنین خیابان منبع اولیه برای معاش این گروه محسوب می شود و بدین ترتیب مشخص می گردد که به طور شایسته و مطلوب توسط بزرگسالان نگهداری نمی شوند. این کودکان معمولاً یا دارای یک والد پدر یا مادر بوده و یا شاهد حضور ناپدری یا نامادری در خانه هستند. در حالت های بعدی می توان از کودکانی نام برد که بی سرپرست هستند و یا در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگهداری می شوند.

کودکان خیابانی از لحاظ تأمین معاش به چند گروه تقسیم می شوند:

متکدیان، بزهکاران (سارقین، توزیع کنندگان مواد مخدر، متخلفین جنسی)، کارگران خیابانی در مشاغل کاذب، کارگران خیابانی در مشاغل واقعی، ولگردان متکدی با مشاغلی همچون تنقلات فروشی، واکسی، روزنامه و گل فروشی، فال، کوپن فروشی و در نهایت ضایعات جمع کن ها.

در این میان کودکان خیابانی هستند که با خانواده تماس های مکرر دارند، به مدرسه می روند و در پایان روز به خانه بر می گردند. عده ای دیگر، گاهگاهی با خانواده تماس دارند، به مدرسه نمی روند و به ندرت شب ها به خانه برمی گردند. و گروهی دیگر، کودکانی هستند که با خانواده خود هیچ تماسی ندارند، از تحصیلات بی بهره اند و در جستجوی سرپناه و غذا با گروه همسالان تعامل دارند.

از نکات برجسته کودکان خیابانی، علل فرارشان از منزل است. از عوامل مهم می توان فقر (اقتصادی)، تفاوت شدید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی، نرخ بالای بیکاری، افزایش بی رویه جمعیت در محله های حاشیه نشین شهرها، فقر فرهنگی خانواده ها (بی سوادی و کم سوادی)، افزایش نرخ طلاق، اعتیاد، فوت یک یا هر دو والد براثر سوانح طبیعی و یا اجتماعی، افزایش بی رویه مشاغل کاذب با درآمد بالا، کمرنگ شدن فرهنگ مذهبی و ملی و سست شدن بنیان ارزش های اخلاقی واعتقادی در جامعه را نام برد.

در این میان فرار کودکان از خانه با محوریت خانواده نقش اساسی را ایفا می کند. عدم به کارگیری راهکارهای تربیتی صحیح و بروز مشکلات متعدد، تبعیض بین فرزندان، کمبود محبت، لوس شدن، تنبیهات شدید فیزیکی، سوء استفاده جنسی، عدم درک حساسیت های دوران بلوغ نوجوانی، ترس کودک از حضور در مدرسه، تفاوت سنی فاحش والدین و کودک و نوع ارتباط بین نسلی، مقدار زوجات پدر خانواده، اختلالات روانی، سرقت های کوچک و بزرگ در منزل و مدرسه، فقر مادی و فرهنگی خانواده و طلاق، عمده ترین مشکلات درون خانواده است.

پیامد فرار از خانه و پناه آوردن کودکان به خیابان چیزی نیست جز آغاز سوء استفاده هایی از این کودکان از قبیل:

آموزش کودکان و بکارگیری آنان برای حمل و توزیع مواد مخدر و سایر موارد غیر قانونی، آموزش و بکارگیری کودکان برای تکدی گری، آموزش و بکارگیری کودکان برای انواع سرقت، جیب بری، کیف زنی، کیف قاپی، خفت گیری، کودک ربایی و…، بهره کشی و سوءاستفاده جنسی، فروختن کودکان جهت تجارت اعضای بدن، آموزش و بکارگیری در اماکن فساد، فروختن و یا اجاره کودکان به منازل، بکارگیری در مشاغل خدمات پست دست فروشی و معرکه گیری، از جمله این سوءاستفاده هایی هستند که آثار مخربی برای سلامت جسمی و بهداشت روانی کودکان خیابانی برجا می گذارد.

هر گونه اقدام جهت پیشگیری یا کنترل پدیده اجتماعی کودکان خیابانی مستلزم شناخت این گروه در دسته بندی هایی است که به آنها اشاره گردید. اما این پیشگیری و کنترل نیازمند ابزارهای ویژه ای هستند که دستگاه اجرایی، سازمان های غیر دولتی و خیریه ای، نقش تأثیرگذاری بر آن دارند. از مهم ترین این عوامل می توان به:

حساس شدن و فعال شدن نهادهای دینی نسبت به پدیده کودکان خیابانی.

حمایت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از طریق سازمان های غیر دولتی از خانواده های کودکان خیابانی و گسترش سیستم تأمین اجتماعی.

ایجاد و گسترش مراکز شبه خانواده برای کودکان خیابانی فاقد خانواده همچون سپردن آنان به خانواده های فاقد فرزند، برای آن دسته از کودکان خیابانی که فاقد والدین هستند.

ایجاد مراکز سیار و موقتی به عنوان سرپناه برای کودکان فاقد خانواده.

تأمین و ایجاد سرپناه شبانه و ارائه آموزش های کارهای فنی و حرفه ای.

ارائه خدمات مددکاری در محل حضور کوکان خیابانی در خیابان ها.

تفکیک بین دختر و پسر خیابانی جهت پیشگری و کنترل آسیب های اجتماعی.

ضرورت رویکرد اجتماعی به این پدیده و توجه به اینکه خیابانی بودن جرم نیست ولی می تواند منجر به جرمی همچون بزهکاری گردد.

مطرح کردن بحث کودکان خیابانی از طریق نشریات، صدا و سیما و حساس ساختن مردم نسبت به مشکلات کودکان خیابانی.

توسعه و تجهیز منابع انسانی برای کار با کودکان و نوجوانان خیابانی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی.

تجهیز و فعال نمودن نهادهایی که در سطح شهرداری ها، دولت و سازمان های غیر دولتی، با حقوق کودکان و نوجوانان سر و کار دارند.

استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در امور ساماندهی و بازپروری کودکان خیابانی اشاره کرد.

با توجه به مطالب فوق باید اذعان داشت که پدیده کودکان خیابانی که هر روز شاهد افزایش جمعیت آنها هستیم، مسلتزم بازنگری در راهکارهای استفاده شده در این حیطه است. زیرا این کودکان با توجه به اینکه در رده های سنی مختلف قرار دارند، احتیاج به محیط مناسب برای رشد خواهند داشت. لذا باید با توجه به عواقب این پدیده که شامل بزهکاری، سرقت، اختلال های شخصیتی و … می شوند، تلاش می شود تا شناختی بهتر از وضعیت این کودکان حاصل گردد.

در حال حاضر این پدیده از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد به شهرهای کوچک نیز سرایت پیدا کرده است و در صورت عدم برنامه ریزی دقیق شاهد آسیب های اجتماعی این پدیده خواهیم بود.

منابع: ــــــــــــــــــــــــــ

1ـ بررسی خصوصیات زیستی ـ روانی و اجتماعی کودکان خیابانی، بهزیستی 1379.

2ـ بررسی خصوصیات کودکان خیابانی، مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری، 1380.

3ـ منابع اینترنتی.

پیامد فرار از خانه و پناه آوردن کودکان به خیابان چیزی نیست جز آغاز

سوء استفاده هایی از این کودکان از قبیل:

آموزش کودکان و بکارگیری آنان برای حمل و توزیع مواد مخدر و سایر موارد غیر قانونی، آموزش و بکارگیری کودکان برای تکدی گری، آموزش و بکارگیری کودکان برای انواع سرقت، جیب بری، کیف زنی، کیف قاپی، خفت گیری، کودک ربایی و…

پرسشنامه عوامل استرس زای سازمانی در پالایشگاه

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل استرس زای سازمانی در پالایشگاه (عوامل مدیریتی، عوامل محیطی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته + منبع بیس

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل استرس زای سازمانی در پالایشگاه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

استرس يا فشار عصبي از مسايل بسيار حاد در سازمان‌های امروزی مي‌باشد كه سلامت جسمي و رواني نيروي كار را به خطرانداخته و هزينه سنگيني را به سازمان‌ها وارد ساخته است، فشار عصبي در ساز مان همچون آفتي فعاليت ها را تحليل داده و از بين مي برد .گروهي از صاحب‌نظران رفتار سازماني، استرس ناشي از شغل را بيماري شايع قرن نامگذاري كرده‌اند شايد هم به راستي دوران ما عصر استرس‌ها است كه در آن انسان بيش از هر زمان ديگر در معرض عوامل استرس زا قرار گرفته و مسايل و مشكلات زيادي از هر سو او را احاطه كرده است. با توجه به ضرورت پرداختن به این موضوع در این مقاله نگارنده سعی کرده است به پدیده استرس شغلی، دلایل و اثرات آن در عملکرد کارکنان و راهکارهای عملی کاهش استرس در محیط کارپرداخته و به كاركنان در بكارگيري راهكارهاي عملي در جهت افزايش قدرت تحمل و فشارپذيري فردي و سازماني یاری رساند، تا از اين طریق در راستاي سالم سازي محيط کار و ارتقاي بهداشت رواني سازمان خود حركت كنند و انرژيهايي كه ناخواسته صرف تنشهاي سازماني مي گردد در جهت ارتقاي كميت و كيفيت و تحقق مسئوليتهاي اجتماعي آن سازمان به كار گرفته شود.

در دهه اخير مو ضوع استرس و آثار آن در سازمان يكي از مبا حث اصلي مد يريت رفتار سازماني را به خود اختصاص داده اسـت و فشار عصبي در ساز مان همچون آفتي فعاليت ها را تحليل داده و از بين مي برد . توجه به محـيط هـاي شـغلي و شـرايط كـار كاركنان امري است كه موجب بالا بردن كیفيت كار ، حفظ سلامت وبهداشت كاركنان وجهت بهره جويي بيـشتر وبهتـر از طـول مدت سنوات كاري مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تاثیر استرس شغلي بر زندگي و كارکارکنان، دست اندر كاران اين گونه سيـستم ها بايد عوامل مرتبط با رضايت مندي را يافته وجهت پيشرفت وارتقاي سطح كارايي کارکنان مورد توجه قرار دهند .

پرسشنامه تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان (انگیزه های احساسی –  اجتماعی، انگیزه های هویتی، انگیزه های کاربردی، میزان خرید اینترنتی خریداران)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تاثیر تفاوت جنسیت بر انگیزه های خرید اینترنتی در بین مشتریان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف خرید اینترنتی

خرید اینترنتی (به انگلیسی: Online Shopping) نوعی خرید است که از طریق فروشگاه‌های اینترنتی انجام می‌شود. از مهم ترین و بزرگ ترین سایت‌های خرید اینترنتی می‌توان به سایت‌هایئی‌بی و آمازون اشاره کرد.

در این نوع فروشگاه که بعد از به وجود آمدن اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت، فروشنده لیست و مشخصات کالاهای خود را در سایت قرار می‌دهد و خریدار پس از مراجعه به این سایت و مطالعهٔ مشخصات و ویژگی‌های کالا، نسبت به ثبت سفارش خرید از فروشگاه اقدام می‌کند. این سفارش‌ها پس از بررسی و تایید نهایی توسط مسئولان سایت با توجه به نوع کالا و حجم و وزن آن توسط پیک موتوری، پست و یا باربری به آدرس سفارش‌دهنده ارسال می‌شود و وجه کالا به روش‌های مختلف قابل پرداخت می‌باشد. امروزه تجارت الکترونیک در سر تا سر دنیا بسیار رواج پیدا کرده است.

اغلب پرداخت در این فروشگاه‌های اینترنتی به وسیله ابزارهای پرداخت الکترونیک قابل انجام است. کارت‌های پرداخت الکترونیک، چه بصورت مجازی (فقط قابل استفاده در فضای اینترنت) و چه به صورت فیزیکی اغلب قابل استفاده در چنین محیط‌هایی هستند. البته فروشگاه‌های اینترنتی محلی معمولاً قابلیت تحویل پول در هنگام دریافت کالا را نیز دارند، ولی در خریدهای اینترنتی جهانی معمولاً چنین امکانی فراهم نیست.

فروشگاه‌های موفق اینترنتی معمولاً ابتدا باید اعتماد مشتری را جلب نمایند تا به موفقیت دست بایند. بهترین قیمت همراه با کیفیت عرضه باید واقعی باشد. زیرا مشتریان در فضای مجازی به راحتی هر فروشگاهی را با دیگران مقایسه می‌کنند و تا به آن اطمینان نکنند دست به خرید نمی‌زنند.

خرید اینترنتی در جهان روز به روز به صرفه تر و مناسبتر از گذشته شده و اجازه مقایسه قیمت/کیفیت و خدمات کالا را به مصرف کنندگان می‌دهد. بدین ترتیب رضایت مشتریان بیش از پیش شده و اغلب ترجیح می‌دهند خرید خود را از اینترنت انجام دهند. در خیلی از موارد حتی خریداران کالای خود را در فروشگاهها انتخاب و سپس آن را از اینترنت خریداری می‌کنند چون به صرفه تر خواهد بود. در برخی از نقاط جهان مانند امریکا فروشهای اینترنتی از فروشهای حضوری پیشی گرفته است و این امر عرضه کنندگان را برآن داشته است که علاوه بر عرضه فیزیکی کالا/خدمات خود، عرضه اینترنتی را هم یکی از ملزمات خود بدانند.

دانلود مقاله تاثیر تلفن همراه بر جوانان

دانلود مقاله تاثیر تلفن همراه بر جوانان

40665

هدف: بررسی تاثیر تلفن همراه بر جوانان

تعداد صفحات: 20

تعداد منبع: 9

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

گزیده ای از مقاله

زندگی بشر از آغاز تا به امروز که عصر تکنولوژی است آن‌قدر تغییر و تحول داشته که حتی تصور بازگشت به قرن‌ها پیش و تجربه آنچه بر انسان اولیه گذشت، خنده‌دار و یا شاید مرگ‌آور باشد. فقط یک مثال ساده فرض کنید برای باخبر کردن انسانی از حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا در خطر آن حادثه است در دوران‌های گذشته ماه‌ها طول می‌کشید که این مهم انجام شود و در هنگام باخبر شدن یا آن حادثه دیگر مصداقی نداشت و یا فرد حادثه دیده بود و کار از کار گذشته بود اما در عصر کنونی فقط کافی است در اطاقی که راحت نشسته‌‌اید و برای دوستی که کیلومترها آنطرف‌تر و فقط با یک تماس یا نه با یک پیام کوتاه این مهم را به انجام رسانید، با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن. امروزه تلفن همراه مهمترین تکنولوژی جوامع محسوب می‌شوند که ضمن ایجاد «خلوت مستقل فردی» رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه‌ای معنادار کرده است. نظام برنامه‌ای تلفن همراه، قابلیت‌های متنوع چندرسانه‌ای و ظرفیت‌هایی مثل صدابرداری، فیلم‌برداری، عکاسی، اتصال به اینترنت و ماهواره و انطباق‌پذیری با رایانه و برنامه‌های آن، را برای این وسیله کوچک ایجاد کرده است به طوری که در حال حاضر در کنار تمامی نیازهای فردی اجتماعی فرد، تلفن همراه نیز ضرورت پیدا کرده است

بیان مسئله

جوانان به دلیل جوان بودن همواره در معرض دو دیدگاه در جامعه قرار دارند: 1ـ از نگاه والدین و 2ـ از دیدگاه جامعه. اما امروز بیشتر از گذشته والدین به دلیل ظهور تکنولوژی‌های جدید احساس می‌کنند که باید جوان خود را در کنترل داشته و دائماً بر آن نظارت کنند و از سوی دیگر جوان امروز که با ظهور و بروز فن‌آوری‌های جدید نه تنها خود را درگیر آن‌ها نموده بلکه هر روز مشتاق‌تر از دیروز برای بروز فن‌آوری جدید خود را آماده می‌بیند، باعث شده است والدین بیش از گذشته به تلفن همراه که مهمترین تکنولوژی قرن حاضر است به عنوان ابزاری برای کنترل بیشتر جوان خود نگاه داشته باشند. کای ویترز از انستیتوی تحقیقات راهبردی اجتماعی انگلستان می‌گوید تحقیقات نشان می‌دهد که با وجود نگرانی از جرایم مربوط به تلفن همراه، والدین می‌گویند جوانان با تلفن همراه از امنیت بیشتری برخوردارند. این تحقیق نشان می‌دهد که والدین معمولاً هنگامی که فرزندانشان وارد دبیرستان می‌شوند برای آنها تلفن همراه می‌خرند تا بتوانند بر آنها نظارت داشته باشند یا در مواقع ضروری بتوانند با آنها تماس بگیرند. اما مهمتر از این، نگاهی است که جامعه به جوان دارد. جوامع همواره لبریز از انتظاراتی است که از جوانان باید سر بزند و از آن‌ها شکل بگیرد. رفتارهایی از قبیل عدم بزهکاری، مؤدب بودن، رعایت احترام به بزرگ‌ترها و… اما در این میان جوامع از تکنولوژی تلفن همراه برای جوانان برداشت‌هایی متفاوت ارائه نموده اند و تقریباً اشتراکات این مهم عبارتند از: جوانان با تلفن همراه باید جوانی، 1ـ در دسترس دائمی بوده، 2ـ کارآ و به موقع بودن و… به هر حال آنچه مهم است اینکه فرهنگ استفاده از تلفن همراه نه تنها در بین جوانان بلکه در کل جامعه به اندازه پیشرفت‌های تکنولوژی که در گوشی‌های تلفن همراه کرده است هماهنگ نبوده است و فرهنگ استفاده از تلفن همراه باید تقویت شود و این میسر نمی‌شود مگر آنکه متولیان فرهنگی کشور فکری بیاندیشند و بسترسازی مناسب جهت ادامه این فن‌آوری پدید آورند.

فرهنگ جوانان و تکنولوژی جدیدی به نام تلفن همراه

با وجود مطالبات و خواسته‌های کاربران تلفن همراه به خصوص جوانان، دیگر استفاده صرف از این ابزار ارتباطی نوین برای تماس‌های تلفنی و مکالمه اهمیتی ندارد. بررسی‌ها و تحقیقات حاکی از این است که بخش اعظم کاربران در جامعه بویژه جوانان به دلیل استفاده از ارزش‌های افزوده جدید و کارکردهای مختلف، از تلفن همراه استفاده می‌کنند و نیازها و مطالبات روزافزون همین جوانان، شرکت‌ها و کمپانی‌های تولیدکننده را بر آن داشته تا برای پاسخ به این نیازها دست به ابتکارهای نوین و خلاقیت بزنند و بر همین اساس است که می‌بینیم هم‌اکنون گوشی‌های تلفن همراه دارای فن‌آوری‌های نوینی هستند که از جمله آنها می‌توان به دسترسی به اینترنت، رادیو، تلویزیون، پخش آهنگ، ارسال پیام کوتاه و… اشاره نمود. این تکنولوژی‌های رسانه‌ای به سرعت فراگیر شد و فرهنگ جدیدی برای خود دست و پا کرد. بر همین اساس شرکت‌های تولیدکننده از ترس اشباع جوانان در آینده، قصد دارند با انواع ترفندهای مختلف از قبیل کاهش قیمت گوشی و… جوانان را ترغیب و تسلیم خود ساخته و آنها را به مصرف‌کننده دائمی محصولات خود تبدیل نمایند.

این فن‌آوری جدید در میان جوانان به یک ابزار مهم ارتباط اجتماعی بدل گشته است به طوری که برخی از جوانان هویت فردی خود را در گرو تلفن همراه می‌دانند یا به عبارتی خود را با آن تعریف می‌کنند. با انتخاب نوع زنگ تلفن همراه، صفحه نمایش آن و آهنگ‌هایی که داخل آن ذخیره می‌کنند، پیامک‌هایی که ارسال می‌نمایند و… وضعیت اجتماعی خود را به دیگران می‌شناسانند. گسترش غیرقابل انتظار تلفن همراه در جامعه و کاربردهای آن به لحاظ اقتصادی برای بسیاری از والدین نگرانی‌های خاصی را نیز در پی داشته و مشاهده صورتحساب فرزندانشان در پایان هر ماه آن‌ها را شوکه نموده است.

از سویی دیگر مراکز آموزشی نیز از استفاده بدون ضابطه و انتشار مسایل غیراخلاقی از طریق تلفن همراه در بین جوانان نگران هستند. آن‌ها معتقدند برخی مسایل تلفن همراه باعث سست شدن پیوند خانوادگی می‌شود و ارتباط چهره به چهره و رودرروی اعضای خانواده را کاهش می‌دهد. اما در مجموع این ابزار چند رسانه‌ای مرزهای جدیدی را در ارتباطات اجتماعی و فرد بوجود آورده است که هدایت و کنترل کاربردها و برجسته کردن نقش‌های مثبت این ابزار ارتباطی یک ضرورت محسوب می‌شود و لاجرم جهت جلوگیری از ترویج اصول غیراخلاقی در بین جامعه و به خصوص قشر جوان همانگونه که اشاره شد بحث فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی بستر مناسب استفاده صحیح از تلفن همراه در میان جوانان اجتناب‌ناپذیر

2- تأثیرات تلفن همراه بر جوانان و جامعه

الف ـ مضرات تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه در جامعه کنونی و با پیشرفت فن‌آوری اجتناب‌ناپذیر است. میزان بی‌رویه استفاده، تنوع در استفاده و… از جمله عواملی است که نگرانی‌ها دربارة اثرات تلفن همراه بر سلامت فردی و اجتماعی انسان را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بخش سعی می‌شود مضرات تلفن همراه در سه قسمت به شرح ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1ـ تلفن همراه و تأثیر بر سلامت جسمی فرد

2ـ تلفن همراه و تأثیر آن بر سلامت روحی و روانی فرد

3ـ تلفن همراه و تأثیر بر سلامت اجتماعی فرد

1ـ تلفن همراه و تأثیر بر سلامت جسمی فرد

بسیاری از بررسی‌های اخیر در زمینه تلفن همراه متوجه تأثیرات احتمالی آن بر سلامت جسمی افراد و به خصوص جوانان بوده است. شواهد علمی بسیار کمی در مورد افزایش نوع خاصی از تومورهای مغزی در استفاده مداوم از تلفن همراه وجود دارد. در کشورهای اتریش، آلمان و سوئیس تاکنون دانشمندان مقالات زیادی در این مورد ارائه نموده‌اند و از دولت‌ها خواسته‌اند که به گونه‌ای قانون‌گذاری کنند که کمترین میزان زیان به افراد برسد. اگرچه بعضاً گزارش‌های ضد و نقیضی درباره اثرات تلفن همراه بر سلامت جسم افراد از سوی مراکز مختلف تحقیقاتی منتشر می‌شود؛ ولی به زعم اغلب کارشناسان علوم پزشکی با توجه به ماهیت و تأثیرات شناخته شده امواج الکترومغناطیسی در طول موجهای مختلف بر سیستم‌های بیولوژیکی جسم انسان نمی‌توان خطرات تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی همراه آن را نادیده گرفت و انکار نمود. البته از طرف دیگر، نباید این واقعیت را هم فراموش کرد که چنین خطراتی در استفاده از بسیاری از تجهیزات مثل سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی از جمله تلویزیون، رایانه، اجاق‌های ماکروویو و… با کاربردهای روزانه گرفته تا تجهیزات پزشکی از قبیل پرتونگاری، پرتودرمانی و… و سیستم‌های رادار، دکل‌های برق و… هم وجود دارد که هیچ‌گاه مانعی برای استفاده از آنها نبوده است و مهم برخورد علمی و آگاهانه با دستاوردهای فن‌آوری‌های جدید و به حداقل رساندن خطرات و آسیب‌های اجتناب‌ناپذیری است که ممکن است در ورای فواید و کاربردهای هر محصول و دستاورد فنی و تکنولوژیک وجود داشته باشد. در اینجا به صورت تیتروار به برخی مضرات جسمی استفاده از تلفن همراه اشاره‌ می‌شود:……