مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

تور

پرسشنامه حس ناامنی محیط طایفه ای شهر

هدف: بررسی میزان احساس عدم امنیت به دلیل طایفه گرایی شهر

تعداد سوال: ۱۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه حس ناامنی محیط طایفه ای شهر

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان

۲-  پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری

۳- پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

۴- پرسشنامه امنیت اجتماعی

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر مولفه های امنیت ساز فضاهای عمومی بر توسعه گردشگری شهری

۶- پرسشنامه احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان نادی قرا و همکاران (۱۳۹۴)

۷- پرسشنامه امنیت جنسی زنان در اینترنت

۸- پرسشنامه رفتارهای ایمنی جویانه در اینترنت

۹- پرسشنامه امنیت جنسی زنان (استاندارد)

۱۰- پرسشنامه نگرش به تاثیر پوشش زنان بر امنیت جنسی (استاندارد)

۱۱- پرسشنامه تاثیر فضای مجازی (اینترنت) بر امنیت روانی کاربران

۱۲- پرسشنامه مشکلات مرتبط با حقوق، مزایا و امنیت شغلی در محیط شغلی

۱۳- پرسشنامه کیفیت سلامتی و امنیت روستا

۱۴- پرسشنامه امنیت سیاسی

۱۵- پرسشنامه امنیت فرهنگی

۱۶- پرسشنامه امنیت اخلاقی

۱۷- پرسشنامه امنیت اقتصادی

۱۸- پرسشنامه امنیت رفاهی

۱۹ – پرسشنامه امنیت قضایی

پرسشنامه رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی

تعداد سوال: ۸
تعداد بعد: ۱
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

۲- پرسشنامه نگرش به عناصر برنامه درسی پنهان

۳- پرسشنامه شاخص های کیفیت برنامه درسی

۴- پرسشنامه تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه

۵- پرسشنامه کیفیت محتوای برنامه درسی

۶- پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

تعداد سوال: ۱۶
تعداد بعد: ۱
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

۲- پرسشنامه نگرش به عناصر برنامه درسی پنهان

۳- پرسشنامه شاخص های کیفیت برنامه درسی

۴- پرسشنامه تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه

۵- پرسشنامه کیفیت محتوای برنامه درسی

پرسشنامه کیفیت محتوای برنامه درسی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان کیفیت محتوای برنامه درسی از دیدگاه معلمان

تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۱
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کیفیت محتوای برنامه درسی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

۲- پرسشنامه نگرش به عناصر برنامه درسی پنهان

۳- پرسشنامه شاخص های کیفیت برنامه درسی

۴- پرسشنامه تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه

پرسشنامه تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه از دیدگاه معلمان

تعداد سوال: ۶
تعداد بعد: ۱
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

۲- پرسشنامه نگرش به عناصر برنامه درسی پنهان

۳- پرسشنامه شاخص های کیفیت برنامه درسی

پرسشنامه شاخص های کیفیت برنامه درسی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی شاخص های کیفیت برنامه درسی (تناسب برنامه درسی با امکانات مادی، انسانی و مالی، تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه، محتوای برنامه درسی، انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی، رضایت دانش آموزان از برنامه های درسی)

تعداد سوال: ۶۲
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۷۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شاخص های کیفیت برنامه درسی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی رابطه بین برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان

۲- پرسشنامه نگرش به عناصر برنامه درسی پنهان

پرسشنامه شخصیت پویا (بایتمن و کرانت، ۱۹۹۳) فرم کوتاه شده

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی و سنجش شخصیت پویا

تعداد سوال: ۵

تعداد بعد: ۱

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه شخصیت پویا (بایتمن و کرانت، ۱۹۹۳) فرم کوتاه شده

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

شخصیت پویا شخصیتی است که یک ریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد و جنبه ای از شخصیت او، عقاید و جهان بینی او و یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. این دگرگونی ممکن است عمیق بـاشد یا سطحی، پردامنه باشد یا محدود. این تغییرات اساسی و مهم است و ممکن است در جهت سازندگی یا ویرانگری شخصیت عمل کند. (عناصر داستان، جمال میرصادقی)
شخصیت های پویا دچار دگردیسی شخصیتی می شوند و در اثر رویداد های داستان متحول می شوند. (مبانى داستان کوتاه، مصطفى مستور)
شخصیت پویا، در برخی ابعاد شخصیتش تحولی دائمی و ماندنی روی داده، این تغییر و تحول ممکن است خیلی زیاد یا خیلی کم باشد. همچنین ممکن است رو به خوبی یا بدی باشد اما باید حتما «مهم و بنیادی» باشد. برای این گونه شخصیت ها بیشتر از یک جا در داستان های کوتاه نیست. (تاملی دیگر در باب داستان)
پس شخصیت پویا شخصیتی است که تغییر می کند، به عبارت بهتر شخصیتی که پویا است در پایان داستان با آن چه که در ابتدا بوده است متفاوت است. تغییر شخصت نباید به طور ناگهانی اتفاق بیفتاد زیرا برای خواننده باور پذیر نیست (م).

پرسشنامه نگرش به کارآفرینی (کریمی و همکاران، ۱۳۹۱)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی نگرش به کارآفرینی

تعداد سوال: ۵

تعداد بعد: ۱

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش به کارآفرینی (کریمی و همکاران، ۱۳۹۱)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی

۲- پرسشنامه کارآفرینی

۳- پرسشنامه موانع بر فعالیتهای مؤثر کارآفرینی زنان

۴- پرسشنامه نگرش به کسب و کار در دانشجویان

۵- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی

۶- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل

۷- پرسشنامه عوامل تاثیرگذار بر توسعه مهارت های کارآفرینی

۸- پرسشنامه تحلیل رابطه هوش هیجانی با نوآوری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

۹- پرسشنامه موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی (محمد کاظمی و همکاران، ۱۳۹۰)

۱۰- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی (ربیعی و صدیقی، ۱۳۹۳)

کارآفرینی (به انگلیسی: Entrepreneurship) به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از آن اطلاق می‌شود.[۱] واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی ” Entrepreneurs ” به معنای “متعهد شدن ” نشات گرفته است کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن ۱۶ میلادی تا کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خویش تشریح نموده‌اند.[۲]یوزف شومپیتر(۱۹۳۴) فرایند کارآفرینی را ” تخریب خلاق ” می‌نامد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روشهای نوین در امور جاری است.

پرسشنامه پویایی فضای شهری (استاندارد)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی شاخص های سنجش پویایی فضای شهری (کالبدی، عملکردی، کالبدی و ادراکی، کالبدی و عملکردی)

تعداد سوال: ۲۶

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه پویایی فضای شهری (استاندارد)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر احساس امنیت زنان

۲-  پرسشنامه عوامل موثر بر امنیت زنان در پارک های شهری

۳- پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

۴- پرسشنامه امنیت اجتماعی

۵- پرسشنامه پلیس گردشگری و ایجاد امنیت توریست در مقصد گردشگر

۶- پرسشنامه عوامل موثر در توسعه گردشگری منطقه

۷- پرسشنامه توسعه روستایی از طریق گردشگری روستایی

۸- پرسشنامه رضایت گردشگران از مقاصد گردشگری

۹- پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر گردشگری

۱۰- پرسشنامه عوامل موثر در جذب گردشگران به مراکز تجاری تفریحی

۱۱- پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

۱۲- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی

۱۳- پرسشنامه راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی

۱۴- پرسشنامه بررسی تأثیر مولفه های امنیت ساز فضاهای عمومی بر توسعه گردشگری شهری

۱۵- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور مردم در فضاهای عمومی شهری

۱۶- پرسشنامه راهکارهای ارتقای ارزش های بصری و هنری فضاهای عمومی شهری

۱۷- پرسشنامه کیفیت فضاهای شهری برای نابینایان و کم بینایان

۱۸- پرسشنامه نقش ویژگی های فردی در میزان دلبستگی کاربران به فضاهای شهری

۱۹- پرسشنامه عوامل برهم زننده آسایش در فضاهای شهری

پرسشنامه استاندارد هوش سیاسی (دوستدار و همکاران، ۱۳۹۵)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی هوش سیاسی از ابعاد مختلف (بازی های اجتماعی، پویایی های قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار، تسخیر احساسات)

تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه استاندارد هوش سیاسی (دوستدار و همکاران، ۱۳۹۵)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه رابطه برنامه های سیاسی تلویزیون با تفکرات انتقادی دانشجویان

۲- پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

۳- پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

۴- پرسشنامه میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان

۵- پرسشنامه امنیت سیاسی