مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

تور

پرسشنامه سبک های دفاعی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی رفتار دفاعی افراد
تعداد سوال: ۴۰
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸

همین الان دانلود کنید

قیمت: ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک های دفاعی 

پرسشنامه منبع کنترل درونی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی منبع کنترل درونی افراد (درونی  بودن، شانس، افراد مسلط)
تعداد سوال: ۲۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی شیوه کنترل زندگی افراد
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری میزان کم رویی افراد
تعداد سوال: ۴۴
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درون گرایی و برون گرایی بودن در افراد مختلف
تعداد سوال: ۱۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: ندارد
منبع: موسسه روان تجهیز

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درونگرایی یا برون گرایی افراد
تعداد سوال: ۵۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم: دارد
منبع : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰

همین الان دانلودکنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

آزمون منبع کنترل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی منبع کنترل در افراد
تعداد سوال: ۴۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان ، ۱۳۹۱٫

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

آزمون منبع کنترل

آزمون گرایش سلطه گری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان تمایل به سلطه گری در افراد
تعداد سوال: ۱۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد ورضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
تعداد سوال: ۱۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان توانایی جر و بحث بیهوده در افراد
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم یا هنجار: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث