تور

پرسشنامه احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان نادی قرا و همکاران (1394)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان از ابعاد مختلف (پرستاری، پزشکی، حقوق بیمار و تجهیزات پزشکی پیشرفته تخصصی، ساختمانی، فیزیکی، رفاهی و بهداشتی، دسترسی به خدمات، روانی، اقتصادی، انتظامی، دارویی)

تعداد سوال: 74

تعداد بعد: 11

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان نادی قرا و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رضایت از خدمات واحد اورژانس بیمارستان

2- پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان

3- مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)

4- پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری

5- پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

6- پرسشنامه رضایت بیماران بستری

7- پرسشنامه عوامل منجر به بی خوابی در بیماران بستری

احساس امنیت پیش‌نیاز هرگونه توسعه‌ای در ارائه خدمت و ارتقا سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی محسوب می‌شود. آگاهی از وضعیت احساس امنیت بیماران از طریق ابزاری مناسب می‌تواند نقش موثر در شناخت راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات داشته باشد.

پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی روشهای کنترل فساد اداری (عوامل اثربخشی قوانین، عوامل معیشتی، عوامل فرهنگی، عوامل مدیریتی – اداری)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

2- پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

3- پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

4- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

5- پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور

6- پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (1394)

تعریف فساد مالی

فساددرنظام اداری كم وبیش گریبانگیرهمه كشورها است ویكی ازبیماریهای مزمن ودرواقع كهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چراكه پدیده ای همزاددولت است ، یعنی ازهنگامی كه فعالیتهای بشری شكل سازمان یافته به خودگرفتند، فساد اداری نیزدرنتیجه تعاملات درونی وتعامل بامحیط ، ازمتن ساختارظهوركرد. جمهوری اسلامی  نیزوارث یك نظام اداری ناكارآمدوتوأم بافساددردستگاه حكومتی ودولتی گذشته بود. بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ، ملی شدن واحدهاوكارخانجات وسپس تأثیرگذاری جنگ برمراكزدولتی باعث  دخالت بیش ازحددولت دراداره اموراقتصادی وانحصارات  دولتی شدوپس ازاتمام جنگ نیزباتوجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری ، قوانین ومقررات ونظام نظارت وارزیابی عملكردها بدست نیامدولذاپایین بودن ریسك فساد همراه باوجودقدرت انحصاردرتصمیم گیری وتصمیم سازی  وسوء استفاده ازرانتهای اطلاعاتی زمینه های بروزفساددرنظام اداری كشوررافراهم نمود. حال با توجه اهمیت كنترل ، پیشگیری ومقابله بافساد، بابررسی پیامدهای فساد به اختصاربه برخی ازآنهااشاره می شود

– فسادازطریق خدشه واردكردن برسیاستهای  دولت باعث اتلاف منابع وهمچنین منافع ملت می شود.
– فسادمانع ازرشدرقابت وموجب خنثی شدن تلاشهادرجهت كاهش  فقروتبعیض می گردد.
– فسادبه افزایش هزینه معاملات واخلال درروندتصمیم گیری های صحیح منجرمی شود.
– فساد، باتضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی ، وباتضعیف نهادهای موجودباعث زیانهای سیاسی ، وباتوزیع ناعادلانه منابع باعث زیانهای اقتصادی می شود.
ـ فساد موجب تضعیف اعتقادواعتمادمردم به توانایی واراده سیاسی دولت برای جلوگیری اززیاده طلبی ها ودرنهایت باعث قطع امیدمردم به آینده ای  بهترمی شود.

بنابراین ضرورت داردبرای جلوگیری ازتشدیدآسیبهادرآینده ، امروزباتمام توان ودرتمام زمینه ها با علل وعوامل  بروزفسادمبارزه ای جدی ومستمرصورت گیرد. تادرجامعه ای سالم  وعاری ازفساد، توسعه پایداروهمه جانبه دركشورمحقق گردد . معهذا باعنایت به تأكیدورهنمودهای مقام معظم رهبری برلزوم مبارزه بافساددرنظام اداری وضرورت این امرمهم وباتوجه به اینكه تمام كشورهامبارزه بافسادراباتدوین برنامه  ضدفسادآغازكرده اند، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافسادتدوین شده است .
كلیه دستگاههاوسازمانهای دولتی وعمومی ومؤسسات وسازمانهای وابسته به آنها موظفند براساس برنامه هایی كه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشورپیرامون موضوعات ذیل تنظیم وپس ازتصویب درشورایعالی اداری ابلاغ می نماید. اقدامات لازم رابرای اجرای آنها بعمل آورند:
1.    كوچك سازی وكاهش تصدی گری دستگاههاورفع وحذف تمركزهای غیرضروری وبه طورهمزمان گسترش حیطه نظارت واعمال حاكمیت دولت ها .
2.    ساده سازی ورفع پیچیدگیهای غیرضروردرساختارها، فرآیندها، مناسبات وبروكراسی حاكم بردستگاهها وكاهش رابطه رودررو بین كاركنان وخدمت گیرندگان باتأكیدبرتسریع درانجام امور.
3.    شفاف سازی حیطه وظایف ، اختیارات ونحوه انجام اموروفعالیت واحدها ودستگاههای اجرایی باتأكید برتوسعه آگاهی های همگانی درخصوص حقوق ، وظایف وتكالیف  مربوط به كاركنان واحدهاودستگاهها
4.    بهبود نظامهای جذب وبكارگیری كاركنان باتأكید بر ورودوحضورشایسته ترین افرادوایجادنظامهای تشویقی برای كاركنان شایسته ودارای سلامت درنظام اداری جهت تداوم خدمت كاركنان وبسترسازی آموزشی وفرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق ووجدان كاری كاركنان دستگاهها.
5.     ارتقاء سطح برخورداریهای كاركنان وبهبودكیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق ومزایای كاركنان متناسب باتخصص ،  اهمیت ، نقش وكیفیت عمل آنان .
6.    بهبودوافزایش پاسخگویی درقبال تصمیمات واقدامات  مربوط وافزایش آگاهی عمومی نسبت به عملكرددستگاههاوایجادفرصت طرح انتقادات وارزیابی مردم ازآنهابا همكاری رسانه های جمعی ازجمله صداوسیما .
7.    تعیین شاخصهای  استانداردفعالیت ، شاخصهای سلامتی  ورتبه بندی دستگاههاجهت سنجش میزان سلامتی آنها.

تعریف فساددرنظام اداری

الف – هراقدام یك كارمنددستگاه مشمول این قانون كه باهدف انتفاع برای خودیا دیگران ودرقبال دریافت مال یا هرامتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودیااشخاص  دیگركه ازراههای زیرانجام پذیرد:
1-نقض قوانین ومقررات وضوابط اداری
2-خودداری ، كندكاری ویاكوتاهی درانجام و ظایف اداری وقانونی
3-هراقدام تبعیض آمیزوتسهیل وتسریع غیرعادی درانجام كارویاچشم پوشی ازانجام امورقانونی برای اشخاص معین درمقایسه بادیگران .
4-هرنوع استفاده ازاطلاعات سازمانی به نفع خودیادیگران .
5-هرنوع استفاده ازمقام وموقعیت اداری وسازمانی به نفع خودیادیگران .
ب – هراقدام اشخاصی حقیقی وحقوقی با هدف انتفاع برای خودبا دیگران كه بصورت پرداخت مال یادادن امتیازمستقیم یاغیرمستقیم به كارمنددستگاه مشمول این قانون درقبال برخورداری ازاطلاعات یاامتیازات ذكرشده .
تبصره 1- كلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند به محض اطلاع ویامواجه شدن ، هرگونه فعل یا ترك فعل وقوع فسادموضوع این قانون ، اقدامات قانونی لازم  رامعمول داشته ، موضوع راوفق مقررات مربوط تاحصول نتیجه ، پیگیری نمایند. هرگونه كوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط مسئولان وكاركنان دستگاه  جرم شناخته می شود.
تبصره 2-آن دسته ازكاركنان دستگاههای مشمول این قانون كه باپیشنهادپرداخت مال یا هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودبا اشخاص دیگرجهت انجام كاری ویاچشم پوشی ازانجام كاری ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی مواجه می شوندونیزكلیه اشخاص حقیقی وحقوقی كه باپیشنهادپرداخت مال یادادن هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم به كاركنان مشمول این قانون درقبال برخورداری  ازامتیازات بااطلاعات ویاجهت انجام كاری ویاچشم پوشی ازكاری ازسوی كاركنان دستگاههای مشمول این قانون مواجه می گردند موظفندمراتب رابه بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه اعلام تابه مراجع مقرردرقانون منعكس گردد.

هرگونه كوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی وكارمندان ومسئولان دستگاهها، جرم تلقی می شود.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (1394)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری (عوامل حقوقی- قانونی، عوامل اداري – اقتصادي، عوامل سازمانی، عوامل ویژگیهاي شخصیتی کارکنان، عوامل نظارتی، عوامل اجتماعی، عوامل آگاهی دهنده)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

2- پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

3- پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

4- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

5- پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور

تعریف فساد مالی

فساددرنظام اداری كم وبیش گریبانگیرهمه كشورها است ویكی ازبیماریهای مزمن ودرواقع كهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چراكه پدیده ای همزاددولت است ، یعنی ازهنگامی كه فعالیتهای بشری شكل سازمان یافته به خودگرفتند، فساد اداری نیزدرنتیجه تعاملات درونی وتعامل بامحیط ، ازمتن ساختارظهوركرد. جمهوری اسلامی  نیزوارث یك نظام اداری ناكارآمدوتوأم بافساددردستگاه حكومتی ودولتی گذشته بود. بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ، ملی شدن واحدهاوكارخانجات وسپس تأثیرگذاری جنگ برمراكزدولتی باعث  دخالت بیش ازحددولت دراداره اموراقتصادی وانحصارات  دولتی شدوپس ازاتمام جنگ نیزباتوجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری ، قوانین ومقررات ونظام نظارت وارزیابی عملكردها بدست نیامدولذاپایین بودن ریسك فساد همراه باوجودقدرت انحصاردرتصمیم گیری وتصمیم سازی  وسوء استفاده ازرانتهای اطلاعاتی زمینه های بروزفساددرنظام اداری كشوررافراهم نمود. حال با توجه اهمیت كنترل ، پیشگیری ومقابله بافساد، بابررسی پیامدهای فساد به اختصاربه برخی ازآنهااشاره می شود

– فسادازطریق خدشه واردكردن برسیاستهای  دولت باعث اتلاف منابع وهمچنین منافع ملت می شود.
– فسادمانع ازرشدرقابت وموجب خنثی شدن تلاشهادرجهت كاهش  فقروتبعیض می گردد.
– فسادبه افزایش هزینه معاملات واخلال درروندتصمیم گیری های صحیح منجرمی شود.
– فساد، باتضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی ، وباتضعیف نهادهای موجودباعث زیانهای سیاسی ، وباتوزیع ناعادلانه منابع باعث زیانهای اقتصادی می شود.
ـ فساد موجب تضعیف اعتقادواعتمادمردم به توانایی واراده سیاسی دولت برای جلوگیری اززیاده طلبی ها ودرنهایت باعث قطع امیدمردم به آینده ای  بهترمی شود.

بنابراین ضرورت داردبرای جلوگیری ازتشدیدآسیبهادرآینده ، امروزباتمام توان ودرتمام زمینه ها با علل وعوامل  بروزفسادمبارزه ای جدی ومستمرصورت گیرد. تادرجامعه ای سالم  وعاری ازفساد، توسعه پایداروهمه جانبه دركشورمحقق گردد . معهذا باعنایت به تأكیدورهنمودهای مقام معظم رهبری برلزوم مبارزه بافساددرنظام اداری وضرورت این امرمهم وباتوجه به اینكه تمام كشورهامبارزه بافسادراباتدوین برنامه  ضدفسادآغازكرده اند، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافسادتدوین شده است .
كلیه دستگاههاوسازمانهای دولتی وعمومی ومؤسسات وسازمانهای وابسته به آنها موظفند براساس برنامه هایی كه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشورپیرامون موضوعات ذیل تنظیم وپس ازتصویب درشورایعالی اداری ابلاغ می نماید. اقدامات لازم رابرای اجرای آنها بعمل آورند:
1.    كوچك سازی وكاهش تصدی گری دستگاههاورفع وحذف تمركزهای غیرضروری وبه طورهمزمان گسترش حیطه نظارت واعمال حاكمیت دولت ها .
2.    ساده سازی ورفع پیچیدگیهای غیرضروردرساختارها، فرآیندها، مناسبات وبروكراسی حاكم بردستگاهها وكاهش رابطه رودررو بین كاركنان وخدمت گیرندگان باتأكیدبرتسریع درانجام امور.
3.    شفاف سازی حیطه وظایف ، اختیارات ونحوه انجام اموروفعالیت واحدها ودستگاههای اجرایی باتأكید برتوسعه آگاهی های همگانی درخصوص حقوق ، وظایف وتكالیف  مربوط به كاركنان واحدهاودستگاهها
4.    بهبود نظامهای جذب وبكارگیری كاركنان باتأكید بر ورودوحضورشایسته ترین افرادوایجادنظامهای تشویقی برای كاركنان شایسته ودارای سلامت درنظام اداری جهت تداوم خدمت كاركنان وبسترسازی آموزشی وفرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق ووجدان كاری كاركنان دستگاهها.
5.     ارتقاء سطح برخورداریهای كاركنان وبهبودكیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق ومزایای كاركنان متناسب باتخصص ،  اهمیت ، نقش وكیفیت عمل آنان .
6.    بهبودوافزایش پاسخگویی درقبال تصمیمات واقدامات  مربوط وافزایش آگاهی عمومی نسبت به عملكرددستگاههاوایجادفرصت طرح انتقادات وارزیابی مردم ازآنهابا همكاری رسانه های جمعی ازجمله صداوسیما .
7.    تعیین شاخصهای  استانداردفعالیت ، شاخصهای سلامتی  ورتبه بندی دستگاههاجهت سنجش میزان سلامتی آنها.

تعریف فساددرنظام اداری

الف – هراقدام یك كارمنددستگاه مشمول این قانون كه باهدف انتفاع برای خودیا دیگران ودرقبال دریافت مال یا هرامتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودیااشخاص  دیگركه ازراههای زیرانجام پذیرد:
1-نقض قوانین ومقررات وضوابط اداری
2-خودداری ، كندكاری ویاكوتاهی درانجام و ظایف اداری وقانونی
3-هراقدام تبعیض آمیزوتسهیل وتسریع غیرعادی درانجام كارویاچشم پوشی ازانجام امورقانونی برای اشخاص معین درمقایسه بادیگران .
4-هرنوع استفاده ازاطلاعات سازمانی به نفع خودیادیگران .
5-هرنوع استفاده ازمقام وموقعیت اداری وسازمانی به نفع خودیادیگران .
ب – هراقدام اشخاصی حقیقی وحقوقی با هدف انتفاع برای خودبا دیگران كه بصورت پرداخت مال یادادن امتیازمستقیم یاغیرمستقیم به كارمنددستگاه مشمول این قانون درقبال برخورداری ازاطلاعات یاامتیازات ذكرشده .
تبصره 1- كلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند به محض اطلاع ویامواجه شدن ، هرگونه فعل یا ترك فعل وقوع فسادموضوع این قانون ، اقدامات قانونی لازم  رامعمول داشته ، موضوع راوفق مقررات مربوط تاحصول نتیجه ، پیگیری نمایند. هرگونه كوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط مسئولان وكاركنان دستگاه  جرم شناخته می شود.
تبصره 2-آن دسته ازكاركنان دستگاههای مشمول این قانون كه باپیشنهادپرداخت مال یا هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودبا اشخاص دیگرجهت انجام كاری ویاچشم پوشی ازانجام كاری ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی مواجه می شوندونیزكلیه اشخاص حقیقی وحقوقی كه باپیشنهادپرداخت مال یادادن هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم به كاركنان مشمول این قانون درقبال برخورداری  ازامتیازات بااطلاعات ویاجهت انجام كاری ویاچشم پوشی ازكاری ازسوی كاركنان دستگاههای مشمول این قانون مواجه می گردند موظفندمراتب رابه بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه اعلام تابه مراجع مقرردرقانون منعكس گردد.

هرگونه كوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی وكارمندان ومسئولان دستگاهها، جرم تلقی می شود.

پرسشنامه توانمندی سالمندان در دریافت حمایتهای اجتماعی موسوی نسب و همکاران (1395)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان توانمندی سالمندان در دریافت حمایتهای اجتماعی

تعداد سوال: 35

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه توانمندی سالمندان در دریافت حمایتهای اجتماعی موسوی نسب و همکاران (1395) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده)

۲- پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس دوستان)

3- پرسشنامه حمایت اجتماعی تصوری زیمت و همکاران (MSPSS)

4- پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس (SS-A)

ترم آخر: طراحی پرسشنامه بر اساس بهترین متد پژوهشی

تعریف حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی عبارت است از آسایش جسمانی، عاطفی ارائه شده از جانب خانواده، دوستان، همکاران و دیگران به ما است. این آسایش با علم به این است که ما بخشی از جامعه انسانی هستیم که ما را دوست دارند و برای ما دل می سوزانند و برای ما ارزش قائل اند و راجع به ما خوب می اندیشند. حمایت اجتماعی شیوه ای از طبقه بندی پاداش های اجتماعی در شرایطی خاص است. جنبه مهم این حمایت این است که یک پیام یا تجربه ارتباطی به معنای حمایت نیست مگر اینکه دریافت کننده نیز چنین برداشتی را داشته باشد. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از جهت همراهی و توجه اعضای خانواده،دوستان و سایر افراد تعریف شده است،سارافینو[1] (2000،ترجمه میرزایی،1384).

امروزه حمایت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین تسهیل کننده های رفتار بهداشتی مورد توجه می باشد. حمایت اجتماعی، حمایت قابل پذیرش از طرف افراد دیگر، گروه ها و جامعه بزرگتر است. حمایت اجتماعی به عنوان قوی ترین و نیرومندترین نیروی مقابله ای برای مواجهه ی موفقیت آمیز و آسان فرد در زمان درگیری با شرایط تنش زاست و تحمل مشکلات را برای فرد تسهیل می کند (شاره، سلطانی، قاسمی، 1391).

ساراسون[2](1987، ترجمه نجاریان، اصغری مقدم، دهقانی، 1378) حمایت اجتماعی را مفهومی چند بعدی می داند که هم به صورت واقعیتی اجتماعی و هم به صورت ادراک فرد می باشد.

فلمینگ[3] و بوم[4] حمایت اجتماعی را با توجه به سه بعد تشکیل دهنده آن تعریف می کنند: که کمک عینی یا ابزاری، اطلاعاتی و عاطفی را در بر می گیرد. حمایت عینی یا ابزاری دلالت بر موجود بودن حمایت فیزیکی دارد. این نوع کمک از افراد نزدیک و صمیمی کسب می شود. حمایت اطلاعاتی کمک به فهم یک مسئله و مشکل را شامل می شود. این نوع حمایت دلالت بر اطلاعاتی دارد که فرد می تواند در برابر مسائل شخصی و محیطی از آن استفاده کند. حمایت عاطفی به منابع مرتبط با داشتن کسانی دلالت دارد که برای دلداری، تسلی و احساس اطمینان، فرد می تواند به آنها رجوع کند. افرادی که دارای منابع عاطفی کافی اند، نوعا احساس می کنند دیگران را دارند که هنگام برخورد با مشکلات می توانند به آنها مراجعه کنند (فلمینگ ، بوم، 1986).

مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه ندرلو و همکاران (1395)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه (روابط در محل کار، تعامل با دانش آموزان، ارتقا و مشارکت شغلی، رضایت شغلی، موانع شغلی، قوانین وجایگاه شغلی، عملکرد کاری)

تعداد سوال: 51

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه ندرلو و همکاران (1395)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف کیفیت زندگی:

اصطلاح کیفیت زندگی، برای ارزیابی نیک‌بود[۱] عمومی افراد و جوامع استفاده می‌شود. این اصطلاح در طیف وسیعی از زمینه‌ها، از جمله حوزه‌های توسعه بین‌الملل، بهداشت، و سیاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. کیفیت زندگی نباید با مفهوم استاندارد زندگی که عمدتاً بر درآمد استوار است، اشتباه گرفته شود. در عوض، شاخص‌های استاندارد کیفیت زندگی نه‌تنها شامل ثروت و استخدام هستند، بلکه شامل محیط زیست، سلامت جسمی و روانی، تحصیلات، تفریح و اوقات فراغت و تعلق اجتماعی نیز می‌شوند.

 کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه می‌باشد. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی‌ها و اولویت‌های فردی تاکید داشتند؛ اما در سال‌های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت نگرانی‌های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36)

2- پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)

3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

4- پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ

5- پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه

6- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)

مقیاس تجربه بارداری جنت (PES)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی تجربه زنان از بارداری (شادی در بارداری، نگرانی در بارداری)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس تجربه بارداری جنت (PES)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر فعالیت جنسی در دوران بارداری

۲- پرسشنامه علل ترس از زایمان

۳- ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS)

۴- پرسشنامه ترس از درد مک نیل و راین واتر (FPQ-III)

5- پرسشنامه علل موثر در انتخاب روش زایمان

6-  پرسشنامه بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش زایمان از آموزش تغذیه با شیر مادر

7- پرسشنامه عوامل استرس زای اتاق زایمان

8- پرسشنامه علل انتخاب روش زایمان سزارین

بارداری یا حاملگی،[پ ۱] به وضعیتی گفته می‌شود که زن در رحم[پ ۲] خود دارای رویان یا جنین[پ ۳] باشد. به دوران بارداری «دورهٔ آبستنی» نیز گفته می‌شود؛ این دوره با به دنیا آمدن نوزاد (زایمان) به پایان می‌رسد.

در انسان دورهٔ بارداری طبیعی حدود ۳۸ هفته از زمان بارور شدن طول می‌کشد. اگر طول این دوره از آخرین قاعدگی فرد باردار محاسبه شود، مقدار طبیعی آن تقریباً ۴۰ هفته خواهد بود. نطفه در حال رشد انسان در هفته‌های اول بارداری رویان و پس از این دوره، تا پایان بارداری، جنین نامیده می‌شود.[۱] انسان در هر بار بارداری معمولاً فقط یک جنین در رحم دارد، اگرچه موارد چندقلویی نیز چندان نادر نیست. سازمان بهداشت جهانی مدت عادی حمل را بین ۳۷ تا ۴۲ هفته معین می‌کند.

در اصطلاحات علمی به وضعیت بارداری گراوید (به لاتین: Gravid) گویند و به انسان مؤنث باردار گراویدا. پاریتی[پ ۴] یا پارا برای نشان دادن تعداد بچه‌های سالم به دنیا آمده قبلی به کار می‌رود. زنی که هیچگاه باردار نشده نولی‌گراوید[پ ۵] و زنی که برای اولین بار باردار شده پریمی‌گراوید[پ ۶] گفته می‌شود و در بارداری‌های بعدی مولتی‌گراوید[پ ۷] یا مولتی پار نامیده می‌شود. زنی که هیچ‌گاه باردار نشده یا جنینی را بیش از ۲۰ هفتگی نگه نداشته نولی‌پار[پ ۸]خوانده می‌شود. از این اصطلاحات برای نشان دادن وضعیت بارداری‌های قبلی یک زن در شرح‌حال و ثبت اطلاعات پزشکی در حین بارداری یا شرایط دیگر به کار می‌رود.

واژه رویاندر طی ۹ هفته اول بعد لقاح و جنین از هفته ۱۰ تا پایان بارداری بکار می‌رود.

در بسیاری تعاریف پزشکی و قانونی بارداری به سه قسمت (تریمستر) تقسیم می‌شود. در اولین سه‌ماهه یا تریمستر بیشترین ریسک سقط وجود دارد. در طی تریسمتر دوم یا سه‌ماهه دوم رشد جنین قابل بررسی است و از تریسمتر سوم یا سه‌ماههٔ دوم جنین قابلیت بقا خارج رحم را به دست می‌آورد.

پرسشنامه تعیین میزان شناخت معلمان از مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی و رابطه آن با عملکرد آموزشی آنان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: تعیین میزان شناخت معلمان مدارس ابتدایی از مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی و رابطه آن با عملکرد آموزشی آنان (مبانی معرفت شناختی برنامه درسی، مبانی ارزش شناختی برنامه درسی، مبانی انسان شناختی برنامه درسی، مبانی هستی شناختی برنامه درسی، عملکرد آموزشی)

تعداد سوال: 40

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 38000 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تعیین میزان شناخت معلمان از مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی و رابطه آن با عملکرد آموزشی آنان

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مفهوم برنامه‌ريزي درسي

برنامه‌ريزي درسي که معادل اصطلاح curriculum Development يا curriculum planning است، شامل يک سلسله فعاليت‌هاي ياددهي- يادگيري به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرنده و ارزشيابي ميزان تحقق اين تغييرات است. بنابراين فرآيند برنامه‎ريزي درسي شامل سازماندهي فعاليت‌ها و ارزشيابي است و هدف آن ايجاد تغييرات مطلوب و محور آن يادگيرنده است. رشته برنامه‌ريزي درسي از جنبه نظري به دو خانواده بزرگ، يعني برنامه‌ريزي درسي و طراحي برنامه درسي تقسيم مي‌شود. در قسمت برنامه‌ريزي درسي چگونگي کاربرد و اجراي عناصر برنامه درسي بيان مي‌شود و تمرکز بر مراحل و روش کار است. براي برنامه‌ريزي درسي تعاريف زير بيان شده است:

1- برنامه‌ريزي درسي شامل پيش بيني طرح‌هايي است، که مدارس به عنوان وسيله‌اي براي نيل به مقاصد خود مورد استفاده قرار مي‌دهند.

2- برنامه‌ريزي درسي شامل فعاليت‌هايي است که دانش‌آموزان تحت مديريت و هدايت مدرسه (و گاهي خارج از آن) براي رسيدن به هدف‌هاي معين بايد انجام دهند.

3- برنامه‌ريزي درسي عبارت است از پيش بيني و تهيه مجموعه فرصت‌هاي يادگيري براي جمعيتي مشخص، به منظور نيل به آرمان‌ها و هدف‌هاي آموزش و پرورش، که معمولاً در مدرسه انجام مي‌گيرد.

4- برنامه‌ريزي درسي يک فراگرد چند مرحله‌اي است که شامل فعاليت‌هاي به هم پيوسته از قبيل فهرست مطالب درسي، تهيه مواد آموزشي و کمک آموزشي، که منجر به اجراي برنامه مي‌شود.

5- برنامه‌ريزي درسي شامل مجموعه‌اي از گزينش و ارزش‌ها است.

6- برنامه‌ريزي درسي عبارت است از برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي ياددهي- يادگيري به منظور ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرنده و ارزيابي ميزان تحقق اين تغييرات.

7- برنامه‌ريزي درسي به عنوان جزيي از فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي آموزشي به حساب مي‌آيد.

مقیاس سخت رویی مرتبط با مدرسه کول، فیلد و هریس (2004)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان سخت رویی دانش اموزا در ارتباط با مدرسه از ابعاد مختلف (کنترل، تعهد، مبارزه طلبی)

تعداد سوال: 18

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس سخت رویی مرتبط با مدرسه کول، فیلد و هریس (2004)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه سخت کوشی کوباسا

2- پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

پژوهش های زیادی در طول سال های گذشته نشان داده اند که رویدادهای استرس زا در ظهور بیماری های جسمی و ذهنی موثر است (کوباسا،1979؛ هولم و راهه[1]،1976؛ به نقل از قربانی، 1374).تغییر شرایط زندگی به عنوان رویداد استرس زا معمولا به طور بالقوه با فرصت بیشتر برای داشتن  زندگی بهتر همخوان است(کوباسا،1979؛ به نقل از قربانی، 1374) فردی که در یک جامعه مدرن زندگی می کند با اجتناب از بسیاری از تغییرات زندگی که استرس زا هستند ممکن است فرصت داشتن یک زندگی بارورتر را از دست بدهد (همان منبع). بنابراین توصیه صرف به اجتناب از برخی از موقعیت ها ممکن است به رکود زندگی منجر شود. سؤال اساسی اینجاست که «چه عواملی در ارتباط بین استرس و بیماری نقش تعدیل کننده دارد؟» (قربانی، 1374).

کوباسا(1979؛ به نقل از قربانی،1374) اولین محققی بود که در میان متغیرهای تعدیل کننده در ارتباط بین استرس وبیماری، ویژگی های شخصیتی را مورد مطالعه قرار داد. او در اولین مطالعه خود این فرضیه را بررسی کرده که اشخاصی که درجه بالایی از استرس را بدون بیماری تجربه می کنند ساختار شخصیتی متفاوتی از افرادی که درشرایط استرس زا بیمار می شوند دارند. کوباسا نشان داد که این تمایز شخصیتی در ساختاری به نام«سرسختی» منعکس می شوند وی با استفاده از تئوری های وجودگراها در شخصیت، سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خویش و جهان تعریف می کند که از3 مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است.

1- تعهد: نقطه مقابل بیگانگی[2]است. شخص به اهمیت، ارزش و معنایی اینکه چه کسی هست وچه فعالیت هایی انجام می دهد باور دارد و برهمین مبنا قادر است در مورد آنچه را که انجام می دهد معنا بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد. این افراد با بسیاری از جنبه های زندگی شان همچون شغل، خانواده و روابط بین فردی کاملاً در آمیخته می شوند.

2- کنترل: نقطه مقابل ناتوانی[3]می باشد. افرادی که دراین مؤلفه قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل می دانند و براین باورند که قادرند با تلاش آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد تحت تاثیر قرار دهند. چنین افرادی برای حل مشکلات، به مسئولیت خود بیش از اعمال یا اشتباهات دیگران تأکید می کنند.

3- مبارزه جویی: نقطه مقابل احساس خطر[4] یا ترس می باشد. مبارزه جویی باور به این امر است که تغییر، و نه ثبات و امنیت جنبه طبیعی زندگی است افرادی که دارای مبارزه جویی بالایی هستند موقعیت های مثبت و منفی را که به سازگاری مجدد نیاز دارند فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتر می دانند تا تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش.(کوباسا 1988 ، مدی[5] 1990؛ به نقل از قربانی، 1374).

سرسختی چیزی فراتر از جمع 3 مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی است کوباسا و همکارانش (1981) اظهار می دارند که انعطاف پذیری روانشناختی افراد سخت رو صرفا از تاًثیر انفرادی این مؤلفه سرچشمه نمی گیرید بلکه ناشی از شیوه های مقابله خاصی است که با ترکیب پویای این 3 مؤلفه هم خوان است (پارکر[6]و رندال[7]، 1988؛ به نقل از قربانی، 1374). در واقع سرسختی ساختار واحدیست که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه مؤلفه مرتبط با هم سر چشمه می گیرد (کوباسا، 1988 به نقل از قربانی، 1374).

نتایج اولیه کوباسا (همان منبع) بر روی 300 آزمودنی که پست مدیریتی داشتند نشان داد در مقایسه با آن دسته از مدیرانی که در این شرایط سالم باقی مانده بودند، سرسختی تفاوت معنا دار داشت. به عبارت دیگر مدیرانی که در مؤلفه های تعهد، کنترل و مبارزه جویی قوی تر بودند در شرایط پر استرس نیز بیمار نشدند.

جود کینس (2001) در پژوهشی به این سؤال که « آیا بین افراد دارای سطوح بالای سرسختی و سطوح پایین آن در برابر ادراک استرس تفاوت معناداری وجود دارد؟» اینگونه پاسخ می دهد که افراد دارای سرسختی بالا استرس کمتر و افراد دارای سرسختی پایین استرس بیشتری را تجربه می کنند او همچنین نشان داد که بین افرادی که در مؤلفه های تعهد و مبازره جویی نمرات بالا و پایینی کسب کرده اند و سطوح ادراک استرس تفاوت معنادار وجود دارد.

جود کینس با استفاده از روش رگرسیون گام به گام نشان داد که سرسختی پیش بینی کننده خوبی برای استرس می باشد(1.02- =B، 0.23r2=).

به طور کلی سرسختی نقش تعدیل کننده ی منحصر به فردی در ادراک استرس دارد. کارایی این سازه وقتی با عوامل دیگر تعدیل کننده استرس مانند راهبرد های مقابله ای مؤثر همراه شود به مراتب افزایش می یابد.

مقیاس نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران، 1989 (PNSS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش تمایل به ساختارمندي، قطعیت، اطمینان و پیش بیني پذیري (تمایل به ساختار و پاسخدهي به فقدان ساختار)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس نیاز شخصی به ساختار تامپسون و همکاران، 1989 (PNSS)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- مقیاس خود آشکار سازی (قاطعیت)

2- پرسشنامه قاطعیت

3- مقیاس بازبینی شده کمرویی چیک- بریگز (RSS)

4- پرسشنامه ارزیابی قاطعیت راتوس

تعریف قاطعیت

به اعتقاد كيت ديويس قاطعيت فرايند بيان احساسات، درخواست تغييرات، دادن و دريافت كردن بازخور صادقانه است (DAVIS AND ET.AL 2002,P269). لنج و جاكوبسكى معتقدند قاطعيت عبارت است از گرفتن حق خود و ابراز افكار، احساسات و اعتقادات خويش به نحوى مناسب، مستقيم و صادقانه به صورتى كه حقوق ديگران زيرپا گذاشته نشود (هارجى و ديگران، ،۱۳۷۷ ص۲۹۷). قاطعيت با درك و پذيرش اينكه هر فردى حق انتخاب و كنترل زندگى خود را دارد آغاز مى شود. قاطعيت به معناى بهره كشى از ديگران نيست، بلكه به معناى محافظت از خود و منابع خود است (بركو، ،۱۳۷۸ ص۲۱۳). هر تعريفى كه از قاطعيت موردقبول قرارگيرد بايد در آن بررعايت و احترام به حقوق خود و ديگران تأكيد و ميان گرفتن حقوق خود و پايمال كردن حقوق ديگران تمايز قايل شد.

براى نشان دادن قاطعيت در يك وضع خاص لازم است پنج مرحله طى شود. هنگام روبرو شدن با يك وضع تحمل نكردنى، افراد قاطع

  1. آن وضع را بطور عينى توصيف مى كنند
  2. واكنش عاطفى نشان مى دهند
  3. با وضع ديگران همدلى مى كنند
  4. سپس آنها بديل هايى براى حل مسأله ارائه مى كنند
  5. پيامدهاى (مثبت و منفى) كه ايجاد خواهدشد را بازگو مى كنند (DAVIS, 2002,p269).

مقیاس موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (هوبارد و منل، 2001)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مقیاس موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (هوبارد و منل، 2001)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه رضايت از زندگی در سالمندان – فرم LSI-Z) Z)

2- مقیاس خودکارآمدی در تکالیف روزمره سالمندان (SEEA)

3- مقياس كارآمدي در افتادن در سالمندان – فرم بین المللی (FES-I)

4- پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر سبك زندگی سالم از ديدگاه سالمندان

5- پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان توبین و همکاران (LSI-Z)

6- مقياس فعاليت هاي زندگي روزانه سالمندان

7- پرسشنامه انگيزش شرکت سالمندان در فعاليت بدنی

8- پرسشنامه نگرش نسبت به مراقبت از افراد سالمند از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری

9- پرسشنامه بررسی الگوی زندگی با درد مزمن در سالمندان

10- پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان

11- مقیاس بررسی فعالیتها و ترس از افتادن در سالمندان نیلسون و همکاران 2002 (SAFFE)