مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

تور

پرسشنامه نظارت و کنترل اسلامی

هدف: سنجش میزان تحقق مولفه های نظارت و کنترل اسلامی (تعهد به ارزش های ملی، تعهد به ارزش های سازمانی، تعهد به ارزش های دینی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نظارت و کنترل اسلامی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

2- پرسشنامه میزان نظارت سازمان بر استفاده کارکنان از سیستم های اطلاعاتی

3- پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف (SMS)

4- پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

5- آزمون خودنظارتی

6- پرسشنامه کیفیت سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS)

*************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تحقق مولفه های نظارت و کنترل اسلامی (تعهد به ارزش های ملی، تعهد به ارزش های سازمانی، تعهد به ارزش های دینی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های ملی

هدف: ارزیابی میزان تعهد به ارزش های ملی  

تعداد سوال: 6

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های ملی  

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی نقش راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه های ملی جمهوری اسلامی ایران در تحقق فرازهای اقتصاد مقاومتی

2- پرسشنامه ارزیابی تاثیر شاخص های فضای ملی بر صنعت سینما (استاندارد)

3- پرسشنامه امنیت تعاملی

4- مقیاس ملی گرایی مصرفی (CETSCALE) (شیمپ و شارما، 1987)

5- پرسشنامه ملی گرایی مصرفی (بهمنی، 1391)

6- پرسشنامه گرایش به هویت ملی ارمکی و غفاری (1383)

7- پرسشنامه ملیت گرایی مصرف کنندگان کت اسکیل

8- پرسشنامه آگاهی از اهداف توسعه ملی

9- پرسشنامه نقش رسانه ملی در رفع توسعه نیافتگی اجتماعی

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 6 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تعهد به ارزش های ملی  می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های سازمانی

هدف: ارزیابی میزان تعهد به ارزش های سازمانی

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های سازمانی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در سازمان

2- پرسشنامه بررسی تاثیر محیط سازمانی و استراتژی های سازمانی بر ارزش رهبری

3- پرسشنامه بررسی تأثیر استفاده از ظرفیتهای سازمانی برای افزایش ارزش مشتری (استاندارد)

4- پرسشنامه اندازه‌گیری ارزش‌های اخلاقی کسب و کار، تناسب فرد-سازمان، قصد جابجایی جانگ و همکاران (2010)

5- پرسشنامه ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده

6- پرسشنامه ارزش های کاری در سازمان

7- پرسشنامه استاندارد تصویر سازمانی

8- پرسشنامه بررسی نقش اعتماد و ارزش ادراک شده در تاثیرگذاری عملکرد کارکنان بر وفاداری مشتریان

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تعهد به ارزش های سازمانی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های دینی

هدف: ارزیابی میزان تعهد به ارزش های دینی

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تعهد به ارزش های دینی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

2- پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی

3- پرسشنامه دینداری (رازقی و همکاران، 1396)

4- پرسشنامه سلامت معنوی از دیدگاه اسلام

5- پرسشنامه دینداری (حاجی زاده میمندی و یوسفی، 1392)

6- پرسشنامه دینداری در جامعه ایرانی (هاشم زهی و مهدوی، 1391)

7- پرسشنامه تاثیر دینداری بر اعتماد اجتماعی

8- پرسشنامه دینداری گلاك و استارك

9- پرسشنامه اعتماد به ویژگی های اخلاقی و تعهدات مذهبی مسئولان نیروی انتظامی (استاندارد)

 *****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تعهد به ارزش های دینی می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…..

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کامان و همکاران (1979)

هدف: ارزیابی میزان تمایل به ترک خدمت

تعداد سوال: 3

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کامان و همکاران (1979) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش تمایل به ترک خدمت و افزایش رفتار شهروندی سازمانی

2- پرسشنامه بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت

3- پرسشنامه تحلیل رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان

4- پرسشنامه تمایل به ترک خدمت

تمایل به ترک خدمت

ترک خدمت، به تمایلاترفتاری اطلاق می شود که در نهایت منجر به تصميم افراد به ترک سازمان می شود. دليل اهميت روزافزون منابع انسانی در سازمانها، ترک خدمت، به موضوعی جذّاب در بين محققان مدیریت و به خصوص رفتار سازمانی تبدیل شده است.

*************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 3 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایل به ترک خدمت است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….

پرسشنامه رضایت شغلی استمپس و پدیمونت (1986)

هدف: ارزیابی میزان رضایت شغلی از ابعاد مختلف (میزان پرداخت، استقلال کاری، تعامل، شان و مقام شغلی، وظایف کاری، سیاست های سازمانی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه رضایت شغلی استمپس و پدیمونت (1986) 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد شغلی

2- پرسشنامه بررسی روابط بین شیوه های بازاریابی داخلی (رضایت کارمند)، رضایت شغلی، کیفیت خدمات و رضایت مشتری

3- پرسشنامه بررسی تاثير خصوصي سازی بر رضایتمندی شغلی كاركنان با رویكرد بازنگری در مدیریت جهت افزايش بهره وری توام با رضایت شغلی كاركنان

4- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

5- پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور

6- پرسشنامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان

7- پرسشنامه رضایت شغلی پرستاران وار و همکاران

8- پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان لینز

9- پرسشنامه‌ رضایت شغلی بری فیلد و روث

10- پرسشنامه رضایت شغلی پزشکان (PJSQ)

11- پرسشنامه رضایت شغلی احمدی (1391)

تعریف رضایت شغلی

رضایت شغلی مفهومی است که توجه زیادی در حوزة رفتار سازمانی و به طور کلی ادبيات مدیریت، به خود اختصاصداده است. این توجه وافر به دليل رابطة رضایت شغلی با مفاهيم دیگری مثل تعهد سازمانی، تغيير و تبدیل، ترک خدمت، عجين شدن با شغل، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و… است. در محيط متلاطم کنونی که تغييرات محيطی سازمانها را متأثر می کند، راضی نگهداشتن کارکنان و بهره ور و متعهد کردن آنان به شغلشان ضروری به نظر می رسد.

پرسشنامه عجین شدن با شغل (شاوفلی و بکر، 2003)

هدف: ارزیابی میزان عجین شدن با شغل از ابعاد مختلف (انرژی گرفتن، وقف شدن، جذب شدن)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عجین شدن با شغل (شاوفلی و بکر، 2003)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- مقیاس درگیری شغلی اوترخت (UWES-9)

2- پرسشنامه درگیری شغلی (ریاحی و همکاران، 1392)

3- پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) لاداهل و کجنر (JIQ)

4- پرسشنامه دلبستگی شغلی لوداهل و کجنز (2001)

5- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

تعریف عجین شدن با شغل

عجين شدن با شغل، مفهومی است که عموماً در مقابل فرسودگی شغلی قرار می گيرد. بر خلاف کارکنانی که از فرسودگی شغلی رنج می برند، کارکنان درگير شده دارای روحيه ای فعال و پرانرژی اند و ارتباطی اثربخش با فعاليتهای کاری خود دارند. در این صورت، کارکنان توانایی برآورده ساختن تقاضای شغلی خود را خواهند داشت. در ادبيات می توان تعاریف مختلفی برای در گيری شغلی یافت. عجين شدن با شغل را فرایند مطيع (مهار)  شدن کارکنان در نقشهای شغلی خود تعریف می کند. این درگيری، ابعاد مختلفی همچون: فيزیکی، شناختی و احساسی را در بر می گيرد. عجين شدن با شغل؛ یعنی حضور روانی شاغل در زمان انجام وظيفه. کمتر از یک پنجم کارکنان به طور واقعی در شغل خود درگير می شوند که لزوم توجه به این مفهوم را آشکار می سازد. لذا می توان دلایل عملی متفاوتی برای لزوم بررسی دقيق عجين شدن با شغل در متغيّرهای سازمانی استخراج کرد که اهميت بررسی و ارتقای عجين شدن با شغل را دو چندان می کند.

پرسشنامه استاندارد تصویر سازمانی

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف تصویر سازمانی (ادراک از مدیریت، ادراک از عملکرد روابط عمومی، ادراک از عملکرد آموزش، ادراک از عملکرد پژوهشی، ادراك از فعالیت های فرهنگی، ادراك از کیفیت امکانات و خدمات، ادراک از شاخص روابط انسانی، ادراک از آینده و چشم انداز مالی، ادراک از فناوری دانشگاه، ادراک از شهرت و پیشینه دانشگاه، ادراک از محیط فیزیکی و نمادهای دانشگاه، ادراک از نوآوری، ادراک از مهارت ارتباطی و رسانه، ادراک از محیط کار)

تعداد سوال: 73

تعداد بعد: 14

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه استاندارد تصویر سازمانی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد تصویر برند

2- پرسشنامه رابطه بین تصویر مرکز خرید و انطباق بر رفتار مشتری

3- پرسشنامه بررسی تاثیر زنجیره تامین سبز بر تصویر برند

4- پرسشنامه عوامل موثر بر شکل گیری تصویر شهر

5- پرسشنامه تصویر ذهنی برند حسینی و همکاران (1389)

6- پرسشنامه رابطه تصویر شرکت با کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

7- پرسشنامه بررسی تاثیر وفاداری برند و تصویر برند بر ارزش ویژه برند

8- پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک

9- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

بی شک، به دست آوردن و حفظ وجهه و تصویر بیرونی مثبت، یكی از اهداف مهم تمام سازمان ها محسوب می شود. امروزه اکثر سازمان ها، زمان، منابع و تلاش بسویاری را صرف ایجاد تصویری تأثیرگذار از سازمان یا کسب و کار خود می کنند؛ چرا که هرگاه سازمانی تصویر مثبتی داشته باشد، مخاطبان، ذی نفعان و مشتریان آن، عموماً رفتارها و تصمیمات آن سازمان و نیز تجربه های خود با آن را مثبت تلقی خواهند کرد. در حالی که اگر در ذهن خود تصویری منفی از آن سازمان داشته باشند، عملكرد و رفتار آن سازمان نزد آن ها به شكلی غیر واقعی تحت تأثیر تلقی ها و برداشت های منفی خواهد بود. شخصیت سازمان به وسیله نشانه هوایی مشخص می گردد، این نشانه ها شوامل مجموعه ای متنوع از عناصری مانند رفتار کارکنان، خدمت به مشتری، خدمات و تولیدات ارضاءکننده نیازها و نام سازمان، آرم و شعار آن می باشد.

پرسشنامه عدالت زبانی

هدف: سنجش میزان اعتماد به عدالت زبانی مسئولان و مدیران از ابعاد مختلف (تملق زدایی، حق محوری، تبعیض زدایی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه عدالت زبانی 

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه ارزیابی عدالت توزیعی (زارع شاه آبادی و ترکان، 1391)

2- پرسشنامه بررسی تاثیر هنجارهای اجتماعی، اعتماد به دولت و عدالت در دریافت مالیات بر تبعیت از قوانین مالیاتی

3- پرسشنامه احساس عدالت اجتماعی هزار جریبی (1390)

4- پرسشنامه ارزیابی نقش میانجی عدالت سازمانی و امنیت شغلی در تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان

5- پرسشنامه عدالت سازمانی احمدی (1391)

6- مقياس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

7- مقياس چهار عاملی عدالت سازمانی

عدالت زبانی چیست؟

در مفهوم عدالت زبانی، افزون بر تأکید بر نقش زبان در شکل دهی رفتارها و ساختارهای اجتماعی، بر این نکته دلالت دارد که زبان افراد باید از تحقیر و تملّق و دروغ پیراسته شود تا اعتماد عمومی را خدشه دار نکند. به بیانی دیگر؛ وقتی شهروندان حضور عدالت را در گفتار و کردار مدیران دولتی جامعۀ خویش درک نکنند و نشانههای آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشاهده ننمایند، اعتماد آنها نسبت به مدیران دولتی کاهش پیدا می کند. در حقیقت؛ اعتماد شهروندان به دولت و سازمان های دولتی در کسب پشتیبانی از تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و همچنین همکاری و مشارکت عمومی اثربخش آنها نقش محوری ایفا می کند.

پرسشنامه سنجش تمایل به مشارکت عمومی

هدف: سنجش تمایل به مشارکت عمومی از ابعاد مختلف (تمایل به مشارکت، مشارکت مدنی، مشارکت سیاسی)

تعداد سوال: 9

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سنجش تمایل به مشارکت عمومی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استاندارد روحیه مشارکت جویی – فرم خلاصه

2- پرسشنامه بررسی تاثیر فضای مجازی در بهبود مشارکت مردمی در جذب حمایت های دولت در مواقع بحران

3- پرسشنامه مشارکت سیاسی (استاندارد)

4- پرسشنامه بررسی تاثیر گرایش به قانون گریزی بر میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم

5- پرسشنامه علل عدم مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار

تاریخ حیات انسان، تاریخ همکاری و ستیز است. زمانی که نخستین بار انسان دریافت که با تجمیع توان خود با دیگران می تواند بر مشکلات فائق آید، مشارکت زاده شد. دموکراسی های اولیه دنیا همچون دموکراسی آتن، تبلور مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود بودند. امروزه مشارکت در بستر جامعه ای دموکراتیک و مدنی، صورتی  نهادینه به خود می گیرد. مشارکت نهادینه شده در سه بستر جامعۀ مدنی، شهروندی و دموکراسی شکل گرفته است. بر همین اساس، افزایش مشارکت عمومی شهروندان در فرایندهای خط مشی گذاری عمومی و ادارۀ امور جامعه در سطوح محلی، منطقه ای و ملی، یکی از شاخص های مهم در پیشرفت جوامع دموکراتیک است