مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / روانشناسی (صفحه 126)

روانشناسی

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
تعداد سوال: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان توانایی جر و بحث بیهوده در افراد
تعداد سوال: 20
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم یا هنجار: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان توانایی افراد در مهارت های کنترل خشم
تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 / شماره 3 . 1387 . صفحات 35-56

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش چهار جنبه از پرخاشگری
تعداد سوال: 29
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان پرخاشگری افراد
تعداد سوال: 30
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری مشکلات شخص با خواهر
تعداد سوال: 25
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر (شاخص روابط برادر خواهری)

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش استرس در بزرگسالان جوان
تعداد سوال: 46
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی شیوه های مختلف مورد استفاده والدین در پرورش فرزندان
تعداد سوال: 30
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری مشکلات شخص با برادر
تعداد سوال: 25
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی الگوهای انظباطی والدین
تعداد سوال: 50
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پاییی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)