مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / روانشناسی (صفحه 126)

روانشناسی

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان توانایی جر و بحث بیهوده در افراد
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم یا هنجار: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان توانایی افراد در مهارت های کنترل خشم
تعداد سوال: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره ۴ / شماره ۳ . ۱۳۸۷ . صفحات ۳۵-۵۶

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش چهار جنبه از پرخاشگری
تعداد سوال: ۲۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان پرخاشگری افراد
تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری مشکلات شخص با خواهر
تعداد سوال: ۲۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر (شاخص روابط برادر خواهری)

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش استرس در بزرگسالان جوان
تعداد سوال: ۴۶
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: : ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی شیوه های مختلف مورد استفاده والدین در پرورش فرزندان
تعداد سوال: ۳۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری مشکلات شخص با برادر
تعداد سوال: ۲۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مشکلات شخص با برادر

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی الگوهای انظباطی والدین
تعداد سوال: ۵۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پاییی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . ۱۳۸۹

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انظباطی (PHDS)

پرسشنامه رابطه ولی- فرزندی: پدر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش کیفیت روابط ولی – فرزندی (پدر و فرزندان)
تعداد سوال: ۲۴
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رابطه ولی- فرزندی: پدر