دسته : پرسشنامه

۱۳ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان
تعداد سوال: ۵۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اثربخشی گروهی فردمن و یاربراق

۲- پرسشنامه کار گروهی

۳- پرسشنامه عملکرد تیم مایکل وست

۴- پرسشنامه گروه گرایی مدیران و کارکنان

۱۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه نااطمینانی تورم

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد خانواده و امنیت اجتماعی (میزان نااطمینانی از تورم، تاثیر نااطمینانی از تورم بر اقتصاد خانواده، تاثیر نااطمینانی از تورم بر امنیت اجتماعی)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه نیازهای آموزشی معلمان مدارس در زمینه هوشمندسازی مدارس

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی نیازهای آموزشی معلمان مدارس در زمینه هوشمندسازی مدارس و اولویت بندی آنها (حیطه دانشی، حیطه مهارتی، حیطه نگرشی، برنامه های آموزشی)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۹۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مزایای هوشمندسازی مدارس

۲- پرسشنامه هوشمندسازی مدارس

۳- پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری دانش آموزان قبل و بعد از هوشمندسازی مدارس

دسته: غیره, مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه ارزیابی شناختی اضطراب امتحان در کودکان زاتر و چاسین (CCAQ)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش شناخت های مرتبط با اضطراب امتحان (ارزیابی منفی، افکار ناکارآمد، ارزیابی مثبت، افکار کارآمد)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

2- مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

3- پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

4- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

۵- مقیاس اضطراب اهواز (ANQ)

6- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

7- پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

۸- پرسشنامه اضطراب یادگیری

۹- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۲ اسفند

۰ Comments

مقیاس مشکل تکالیف خانه کودکان آنسکو و همکاران (HPC)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش مشکلات تکلیف خانه کودکان
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۲ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه سرمایه گذاری بر روی کارکنان

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی سرمایه گذاری روی کارکنان از ابعاد مختلف (راهبردها و برنامه های سازمان، توسعه راهبردهای خود برای رهبری و مدیریت، راهبردها برای مدیریت و توسعه موثر کارکنان، فرهنگ و ارزشهای سازمان،  قدردانی و پاداش، ارزیابی اثربخشی و بهبود رویکرد شما)
تعداد سوال: ۳۲
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

Desc (1)

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۱۲ اسفند

۰ Comments

مقیاس عدم ثبات زناشویی ادواردز و همکاران (MII)

نوشته شده توسط : ترم آخر

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۹ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان هوپر و لاین (CBIS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش ۱۱ باور غیر منطقی و رایج دانش آموزان
تعداد سوال: ۴۴
تعداد بعد: ۱۱
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- آزمون ارزیابی تفکرات غیر منطقی الیس (ATIB)

2- پرسشنامه پاسخهای مقابله ای کودکان (CRI-Y)

3- مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

۴- پرسشنامه رفتار منطقی

۵- پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (۱۰۰ ماده ای)

دسته: روانشناسی, غیره, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۸ اسفند

۰ Comments

پرسشنامه سنجش عملکرد صادرات زو و همکاران (EXPERF)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش عملکرد صادرات از ابعاد مختلف (عملکرد مالی صادرات، عملکرد راهبردی صادرات، رضایت از انجام صادرات)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

۲- پرسشنامه موانع صادرات

۳- پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

دسته: مدیریت, پرسشنامه

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۰۸ اسفند

۰ Comments

مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت
تعداد سوال: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اعتماد به برند بالستر (BTS)

2- مقیاس اشتیاق شخصی مک کواری و مانسون (RPII)

3- پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

۴- پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

۵- پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد برند بر وفاداری مشتریان

۶- پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

۷- پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

۸- پرسشنامه اشتیاق به محصول کاپفرر و لورنت

۹- پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

۱۰- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر نام و نشان تجاری (برند)

۱۱- پرسشنامه ادراک از قیمت محصول لیچتنستین و همکاران (۱۹۹۳)

۱۲- پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی ژویو و همکاران (۲۰۰۸)

۱۳- پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

۱۴- پرسشنامه رتبه بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند

۱۵- پرسشنامه ارزیابی نظام تولید بر اساس معیارهای کلاس جهانی

۱۶- پرسشنامه نوع رفتارهای اکتشافی مصرف کنندگان راجو

۱۷- پرسشنامه کشور مبدأ برند پیشارودی (۱۹۹۱)

۱۸- پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

۱۹- پرسشنامه ارزش ویژه برند کارمند محور کینگ و گریس

۲۰- پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

به ترم آخر امتیاز دهید: