دسته : پرسشنامه

۲۷ شهریور

۰ Comments

مقیاس ناامنی غذایی خانوار (HFIAS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: اندازه گیری ناامنی غذایی از ابعاد مختلف (کیفیت غذا، دریافت ناکافی غذا)
تعداد سوال: ۹
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۲۷ شهریور

۰ Comments

مقیاس سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانیزاده

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش سرزندگی تحصیلی در افراد
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه امید به اشتغال

۲- پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

۳- پرسشنامه خودتنظیمی میلر و براون (SRQ)

۴- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

۵- پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یس یسن چن (۲۰۰۶)

۶- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

۷- پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی

۸- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

۹- پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (۲۰۰۹)

۱۰- پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۱- پرسشنامه اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی

۱۲- پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی هالند

۱۳- پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

۱۴- پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

۱۵- پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

۲۷ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (۱۹۹۸)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش بهزیستی اجتماعی از ابعاد مختلف (مشارکت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی، همبستگی اجتماعی)
تعداد سوال: ۳۳
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: WORD 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 مطالب مرتبط:
۱- پرسشنامه رابطه تعهد و کنترل اجتماعی با اعتیاد
۲- پرسشنامه عوامل موثر بر اخلاق اجتماعی
۳- مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)
۴- مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)
۵- پرسشنامه عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (محقق ساخته)
۶- پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت
۷- پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)
۸- پرسشنامه هویت اجتماعی
۹- پرسشنامه قدرت اجتماعی اسواسی (۱۹۷۵)
۱۰- مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)
۱۱- آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول گلاس
۱۲- پرسشنامه شایستگی اجتماعی دانش آموزان کوهن
۱۳- پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی
۱۴- پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی
۱۵- پرسشنامه عوامل اجتماعی زمینه ساز طلاق عاطفی
۱۶- پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان
۱۷- پرسشنامه تعلق اجتماعی
۱۸- پرسشنامه بیگانگی اجتماعی
۱۹- مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
۲۰- پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی فورد و رابین
۲۱- پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری
۲۲- پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۵ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه رابطه تعهد و کنترل اجتماعی با اعتیاد

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی رابطه تعهد و کنترل اجتماعی با اعتیاد (تعهد اجتماعی، کنترل اجتماعی، اعتیاد)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۲۳ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش برای سنجش استرس شغلی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش استرس شغلی (تلاش، پاداش، تعهد کاری)
تعداد سوال: ۲۳
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۲۲ شهریور

۰ Comments

مقیاس افسردگی مرگ تمپلر و همکاران (DDS)

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش افسردگی مرگ از ابعاد مختلف (ناامیدی مرگ، شکست مرگ، تنهایی مرگ، پذیرش مرگ)
تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱-مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

۲- پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

۳- پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین

 

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۱ شهریور

۰ Comments

پرسشنامه اصول تفویض اختیار موثر

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: ارزیابی سازمان از لحاظ برقراری اصول تفویض اختیار موثر از ابعاد مختلف (مزایای تفویض اختیار موثر، برنامه ریزی تفویض اختیار موثر، اجرای تفویض اختیار موثر، دام های موجود در مسیر تفویض اختیار موثر)
تعداد سوال: ۴۳
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۲۱ شهریور

۰ Comments

مقیاس درجه بندی سنجش عوامل استرس زای دوره سالمندی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش عوامل استرس زا دوره سالمندی از ابعاد مختلف (داغدیدگی و ناامیدی، انزوا، آشیان خالی، مشکلات ارتباطی، مشکلات فیزیولوژیکی، عدم توانایی و استقلال)
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

۲۱ شهریور

۰ Comments

مقیاس شکرگزاری اسلامی – ایرانی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: سنجش شکرگزاری در دانشجویان ایرانی از ابعاد مختلف (شکرگزاری اخلاقی، شکرگزاری درونی، شکرگزاری افعالی)
تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

۲۰ شهریور

۰ Comments

مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان ایرانی

نوشته شده توسط : ترم آخر

index11
هدف: بررسی علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان از ابعاد مختلف (عامل فردی: نگرش مثبت به مواد مخدر، افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، عدم تحمل شکست و ناکامی، کنجکاوی، نداشتن اعتقادات مذهبی عامل بین فردی و محیطی: خانواده، دوستان، مدرسه، عامل اجتماعی: کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی، توسعه صنعتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، عدم دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای، بازار مواد مخدر)
تعداد سوال: ۷۸
تعداد عامل: ۳
تعداد زیر عامل: ۱۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

دسته: پرسشنامه, روانشناسی, غیره

تگ ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

به ترم آخر امتیاز دهید: