خانه / فروشگاه / پرسشنامه (صفحه 194)

پرسشنامه

آزمون خود شکوفایی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری میزان خودشکوفایی افراد
تعداد سوال: 15
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

آزمون خود شکوفایی

پرسشنامه خود گسستگی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان خودگسستگی افراد
تعداد سوال: 27
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی  پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خود گسستگی

پرسشنامه خلاقیت عابدی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی خلاقیت و ابعاد آن در افراد
تعداد سوال:‌60
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش. 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه خلاقیت عابدی

ناآگاهی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی وضعیت کنار آمدن افراد و شیوه های آن
تعداد سوال: 80
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
پاسخنامه: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ، 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قاطعیت

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش سه بعد قاطعیت
تعداد سوال: 80
روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قاطعیت

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان احساس خواهی در ابعاد مختلف
تعداد سوال: 40
روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
ماخذ : گنجی، حمزه،ارزشیابی شخصیت،نشر ساوالان،1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (100 ماده ای)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی باورهای غیر منطقی و خرده مقیاس های آن در افراد
تعداد سوال: 100
شیوه نمره گذاری و تفسیرکامل نتایج: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: ساعتچی، محمود . کامکاری، کامبیز، عسکریان، مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (100 ماده ای)

پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش آمادگی (مستعد بودن) شرمزدگی و احساس گناه (واکنش به رویدادهای زندگی)

تعداد سوال: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان جامعه پسندی افراد
تعداد سوال: 10
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی 

پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش خود آرمانی و خود واقعی
تعداد عبارات: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی