خانه / فروشگاه / پرسشنامه / غیره (صفحه 119)

غیره

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی شیوه کنترل زندگی افراد
تعداد سوال: 9
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری میزان کم رویی افراد
تعداد سوال: 44
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درون گرایی و برون گرایی بودن در افراد مختلف
تعداد سوال: 19
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: ندارد
منبع: موسسه روان تجهیز

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درونگرایی یا برون گرایی افراد
تعداد سوال: 50
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم: دارد
منبع : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . 1380

همین الان دانلودکنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

آزمون منبع کنترل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی منبع کنترل در افراد
تعداد سوال: 40
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان ، 1391.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2000 تومان

خرید فایل

Desc (1)

آزمون منبع کنترل

آزمون گرایش سلطه گری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان تمایل به سلطه گری در افراد
تعداد سوال: 12
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد ورضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
تعداد سوال: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان توانایی جر و بحث بیهوده در افراد
تعداد سوال: 20
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم یا هنجار: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان توانایی افراد در مهارت های کنترل خشم
تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 / شماره 3 . 1387 . صفحات 35-56

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش مهارت های کنترل خشم

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش چهار جنبه از پرخاشگری
تعداد سوال: 29
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پرخاشگری (AQ)