مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ترم آخر (صفحه 277)

ترم آخر

پرسشنامه سبک های دفاعی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی رفتار دفاعی افراد
تعداد سوال: ۴۰
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . ۱۳۸۸

همین الان دانلود کنید

قیمت: ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک های دفاعی 

پرسشنامه منبع کنترل درونی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی منبع کنترل درونی افراد (درونی  بودن، شانس، افراد مسلط)
تعداد سوال: ۲۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
ماخذ : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی شیوه کنترل زندگی افراد
تعداد سوال: ۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مکان هندسی چند بعدی کنترل

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری میزان کم رویی افراد
تعداد سوال: ۴۴
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کم رویی

پرسشنامه درون گرایی – برون گرایی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درون گرایی و برون گرایی بودن در افراد مختلف
تعداد سوال: ۱۹
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: ندارد
منبع: موسسه روان تجهیز

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درونگرایی یا برون گرایی افراد
تعداد سوال: ۵۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم: دارد
منبع : گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان . ۱۳۸۰

همین الان دانلودکنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن)

آزمون منبع کنترل

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی منبع کنترل در افراد
تعداد سوال: ۴۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان ، ۱۳۹۱٫

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

آزمون منبع کنترل

آزمون گرایش سلطه گری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان تمایل به سلطه گری در افراد
تعداد سوال: ۱۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد ورضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. ۱۳۷۵

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجیدن استدلال، پرخاشگری کلامی، و خشونت در خانواده
تعداد سوال: ۱۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان توانایی جر و بحث بیهوده در افراد
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
نرم یا هنجار: دارد
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ۱۳۸۰

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش توانایی جرّ و بحث