خانه / ترم آخر (صفحه 220)

ترم آخر

پرسشنامه قاطعیت

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش سه بعد قاطعیت
تعداد سوال: 80
روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387.

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه قاطعیت

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان احساس خواهی در ابعاد مختلف
تعداد سوال: 40
روش نمره گذاری و تفسیر کامل نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
ماخذ : گنجی، حمزه،ارزشیابی شخصیت،نشر ساوالان،1380

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (100 ماده ای)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی باورهای غیر منطقی و خرده مقیاس های آن در افراد
تعداد سوال: 100
شیوه نمره گذاری و تفسیرکامل نتایج: دارد
روایی و پایایی:‌ دارد
منبع: ساعتچی، محمود . کامکاری، کامبیز، عسکریان، مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (100 ماده ای)

پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش آمادگی (مستعد بودن) شرمزدگی و احساس گناه (واکنش به رویدادهای زندگی)

تعداد سوال: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان جامعه پسندی افراد
تعداد سوال: 10
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی 

پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش خود آرمانی و خود واقعی
تعداد عبارات: 16
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
منبع: چارلز اس. کارور و مایکل اف. شی یر. نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی. معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. 1375

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سنجش خود آرمانی و خود واقعی

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی
تعداد سوال: 27
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و ایایی: دارد
منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری
تعداد سوال: 41
شیوه نمره گذاری و تفسیر کامل نتیج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه ها) . نشر ساوالان، 1391

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

پرسشنامه بررسی وضعیت فروش محصولات (چرم)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی وضعیت فروش شرکت (محصولات چرمی)
تعداد سوال: 45
روش نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: نامشخص

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه بررسی وضعیت فروش محصولات (چرم)