مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

هدف: ارزیابی روشهای کنترل فساد اداری (عوامل اثربخشی قوانین، عوامل معیشتی، عوامل فرهنگی، عوامل مدیریتی – اداری)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه روشهای کنترل فساد اداری زارع و همکاران (1394)

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالب مرتبط:

1- دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

2- پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

3- پرسشنامه فساد مالی در بانکداری الکترونیک

4- پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی کارکنان

5- پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور

6- پرسشنامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری زارع و همکاران (1394)

تعریف فساد مالی

فساددرنظام اداری كم وبیش گریبانگیرهمه كشورها است ویكی ازبیماریهای مزمن ودرواقع كهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چراكه پدیده ای همزاددولت است ، یعنی ازهنگامی كه فعالیتهای بشری شكل سازمان یافته به خودگرفتند، فساد اداری نیزدرنتیجه تعاملات درونی وتعامل بامحیط ، ازمتن ساختارظهوركرد. جمهوری اسلامی  نیزوارث یك نظام اداری ناكارآمدوتوأم بافساددردستگاه حكومتی ودولتی گذشته بود. بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ، ملی شدن واحدهاوكارخانجات وسپس تأثیرگذاری جنگ برمراكزدولتی باعث  دخالت بیش ازحددولت دراداره اموراقتصادی وانحصارات  دولتی شدوپس ازاتمام جنگ نیزباتوجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری ، قوانین ومقررات ونظام نظارت وارزیابی عملكردها بدست نیامدولذاپایین بودن ریسك فساد همراه باوجودقدرت انحصاردرتصمیم گیری وتصمیم سازی  وسوء استفاده ازرانتهای اطلاعاتی زمینه های بروزفساددرنظام اداری كشوررافراهم نمود. حال با توجه اهمیت كنترل ، پیشگیری ومقابله بافساد، بابررسی پیامدهای فساد به اختصاربه برخی ازآنهااشاره می شود

– فسادازطریق خدشه واردكردن برسیاستهای  دولت باعث اتلاف منابع وهمچنین منافع ملت می شود.
– فسادمانع ازرشدرقابت وموجب خنثی شدن تلاشهادرجهت كاهش  فقروتبعیض می گردد.
– فسادبه افزایش هزینه معاملات واخلال درروندتصمیم گیری های صحیح منجرمی شود.
– فساد، باتضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی ، وباتضعیف نهادهای موجودباعث زیانهای سیاسی ، وباتوزیع ناعادلانه منابع باعث زیانهای اقتصادی می شود.
ـ فساد موجب تضعیف اعتقادواعتمادمردم به توانایی واراده سیاسی دولت برای جلوگیری اززیاده طلبی ها ودرنهایت باعث قطع امیدمردم به آینده ای  بهترمی شود.

بنابراین ضرورت داردبرای جلوگیری ازتشدیدآسیبهادرآینده ، امروزباتمام توان ودرتمام زمینه ها با علل وعوامل  بروزفسادمبارزه ای جدی ومستمرصورت گیرد. تادرجامعه ای سالم  وعاری ازفساد، توسعه پایداروهمه جانبه دركشورمحقق گردد . معهذا باعنایت به تأكیدورهنمودهای مقام معظم رهبری برلزوم مبارزه بافساددرنظام اداری وضرورت این امرمهم وباتوجه به اینكه تمام كشورهامبارزه بافسادراباتدوین برنامه  ضدفسادآغازكرده اند، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافسادتدوین شده است .
كلیه دستگاههاوسازمانهای دولتی وعمومی ومؤسسات وسازمانهای وابسته به آنها موظفند براساس برنامه هایی كه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشورپیرامون موضوعات ذیل تنظیم وپس ازتصویب درشورایعالی اداری ابلاغ می نماید. اقدامات لازم رابرای اجرای آنها بعمل آورند:
1.    كوچك سازی وكاهش تصدی گری دستگاههاورفع وحذف تمركزهای غیرضروری وبه طورهمزمان گسترش حیطه نظارت واعمال حاكمیت دولت ها .
2.    ساده سازی ورفع پیچیدگیهای غیرضروردرساختارها، فرآیندها، مناسبات وبروكراسی حاكم بردستگاهها وكاهش رابطه رودررو بین كاركنان وخدمت گیرندگان باتأكیدبرتسریع درانجام امور.
3.    شفاف سازی حیطه وظایف ، اختیارات ونحوه انجام اموروفعالیت واحدها ودستگاههای اجرایی باتأكید برتوسعه آگاهی های همگانی درخصوص حقوق ، وظایف وتكالیف  مربوط به كاركنان واحدهاودستگاهها
4.    بهبود نظامهای جذب وبكارگیری كاركنان باتأكید بر ورودوحضورشایسته ترین افرادوایجادنظامهای تشویقی برای كاركنان شایسته ودارای سلامت درنظام اداری جهت تداوم خدمت كاركنان وبسترسازی آموزشی وفرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق ووجدان كاری كاركنان دستگاهها.
5.     ارتقاء سطح برخورداریهای كاركنان وبهبودكیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق ومزایای كاركنان متناسب باتخصص ،  اهمیت ، نقش وكیفیت عمل آنان .
6.    بهبودوافزایش پاسخگویی درقبال تصمیمات واقدامات  مربوط وافزایش آگاهی عمومی نسبت به عملكرددستگاههاوایجادفرصت طرح انتقادات وارزیابی مردم ازآنهابا همكاری رسانه های جمعی ازجمله صداوسیما .
7.    تعیین شاخصهای  استانداردفعالیت ، شاخصهای سلامتی  ورتبه بندی دستگاههاجهت سنجش میزان سلامتی آنها.

تعریف فساددرنظام اداری

الف – هراقدام یك كارمنددستگاه مشمول این قانون كه باهدف انتفاع برای خودیا دیگران ودرقبال دریافت مال یا هرامتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودیااشخاص  دیگركه ازراههای زیرانجام پذیرد:
1-نقض قوانین ومقررات وضوابط اداری
2-خودداری ، كندكاری ویاكوتاهی درانجام و ظایف اداری وقانونی
3-هراقدام تبعیض آمیزوتسهیل وتسریع غیرعادی درانجام كارویاچشم پوشی ازانجام امورقانونی برای اشخاص معین درمقایسه بادیگران .
4-هرنوع استفاده ازاطلاعات سازمانی به نفع خودیادیگران .
5-هرنوع استفاده ازمقام وموقعیت اداری وسازمانی به نفع خودیادیگران .
ب – هراقدام اشخاصی حقیقی وحقوقی با هدف انتفاع برای خودبا دیگران كه بصورت پرداخت مال یادادن امتیازمستقیم یاغیرمستقیم به كارمنددستگاه مشمول این قانون درقبال برخورداری ازاطلاعات یاامتیازات ذكرشده .
تبصره 1- كلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند به محض اطلاع ویامواجه شدن ، هرگونه فعل یا ترك فعل وقوع فسادموضوع این قانون ، اقدامات قانونی لازم  رامعمول داشته ، موضوع راوفق مقررات مربوط تاحصول نتیجه ، پیگیری نمایند. هرگونه كوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط مسئولان وكاركنان دستگاه  جرم شناخته می شود.
تبصره 2-آن دسته ازكاركنان دستگاههای مشمول این قانون كه باپیشنهادپرداخت مال یا هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودبا اشخاص دیگرجهت انجام كاری ویاچشم پوشی ازانجام كاری ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی مواجه می شوندونیزكلیه اشخاص حقیقی وحقوقی كه باپیشنهادپرداخت مال یادادن هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم به كاركنان مشمول این قانون درقبال برخورداری  ازامتیازات بااطلاعات ویاجهت انجام كاری ویاچشم پوشی ازكاری ازسوی كاركنان دستگاههای مشمول این قانون مواجه می گردند موظفندمراتب رابه بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه اعلام تابه مراجع مقرردرقانون منعكس گردد.

هرگونه كوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی وكارمندان ومسئولان دستگاهها، جرم تلقی می شود.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *