مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه منابع استرس در داوران حرفه ای

پرسشنامه منابع استرس در داوران حرفه ای

هدف: بررسیمنابع استرس در داوران حرفه ای (عملکرد فنی، تعارضات بین فردی، ارزیابی، فشار زمانی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی عوامل استرس زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه استرس ناشی از هواداران ورزشی

2- پرسشنامه بررسی عوامل استرس زای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

استرس داوری

قضاوت ورزشی، شغلی پرهیجان و در هر سطحی استرسزا است )2 ،1( و حتی میتواند سبب پیامدهای جسمانی و فیزيولوژيک نامناسب شود )3(. گزارشهای پژوهشی نشان میدهد شغل داوری نیز مانند برخی مشاغل خاص، استرسزاست و داوران با عوامل استرسزای متنوعی روبرو هستند )6،5،4(. داوران بعد از مربیان و ورزشکاران، ضلع سوم مسابقات ورزشی را تشکیل میدهند و دشوارترين وظايف ورزشی را بر عهده دارند )2(. اگر قضاوت و داوری به درستی انجام شود، نتیجۀ رقابت با برتری مهارتی و تاکتیکی تیمها تعیین میشود و در غیر اين صورت، ساير عوامل محیطی بر نتیجۀ رقابت اثر میگذارد و حتی لذت رقابت چالشانگیز را در ورزشکاران و تماشاگران کاهش میدهد، بهويژه اينکه داوران پس از هر قضاوت ضعیف به شدت مورد حملۀ مربیان، کادر مديريت تیم، تماشاگران و رسانهها قرار میگیرند. حتی برخی تماشاگران بیسبال، فرياد زدن و ناسزا گفتن را به تیم داوری، رفتاری قابل قبول میدانند )7(. البته در تحقیق ديگری، تعداد کمی از مربیان و بازيکنان خصومت کالمی را در مورد داوران تأيید کردهاند )8(. داوران نیز میخواهند ورزشکاران با تکیه بر توانايیهای خود رقابت کنند و تماشاگران حضوری فعال و مستمر داشته باشند. البته داوران هاکی و بیسبال معتقدند وجود تماشاگران به هیجان بازی میافزايد )جنبۀ مثبت(، ولی سرو صدای زياد بر فرآيند داوری اثر منفی میگذارد )9(. با وجود اهمیت و حساسیت نقش داوران در برگزاری کیفی رقابتهای ورزشی و آرامش درون زمین )بازيکنان( و تماشاگران )11(، تحقیقات کمی دربارۀ جنبههای مختلف حرفهای و شغل داوران انجام گرفته است. حتی در زمینۀ استرس و مقابله با استرس نیز بیشتر تحقیقات روی ،)17 ،16( ورزشی مربیان ،)15 ،14( ورزشی سازمانهای کارکنان ،)13،12،11( ورزشکاران معلمان تربیت بدنی )18 ،14( و مديران ورزشی )19( انجام شده است. بهطور کلی نهتنها توجه اندکی به استرس داوران شده است، بلکه در موارد زيادی آنها ناديده گرفته و فراموش شدهاند. داوران عالوه بر نقش حساس خود در مسابقات، نقشی تعیین کننده در اقتصاد فوتبال، بهويژه در سطح حرفهای دارند و قضاوت آنها تأثیر زيادی بر عملکرد ورزشکاران و نتیجۀ رقابت میگذارد. آنها در خالل فصل مسابقات و بهطور مستمر، نهتنها بايد فشارهای جسمانی )حفظ آمادگی جسمانی( را تحمل کنند، بلکه بايد آمادگی روانی زيادی داشته باشند تا استرسهای مختلفی را تحمل کنند. به نظر میرسد اين استرسها حتی بیشتر از استرس ورزشکاران و مربیان باشد و همانطور که در چنین موقعیتی نمیتوان از ورزشکاران و مربیان بهترين عملکرد را انتظار داشت، داوران هم نمیتوانند با وجود استرس، قضاوت و عملکرد درستی داشته باشند

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *