مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه تعلق خاطر جوانان به روستا

پرسشنامه تعلق خاطر جوانان به روستا

هدف: ارزیابی میزان تعلق خاطر جوانان به روستا

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تعلق خاطر جوانان به روستا

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف تعلق خاطر

تعلق خاطر را ميتوان نوعي وابستگي و دلبستگي تعريف كـرد كـه در آن عوامـل متعـددي دخيلاند. تعلقخاطر را از ديدگاه جوان روستايي ميتوان اينگونه تعريف كرد: ميزان تعلقي كـه جوان روستايي به جامعة خود دارد، يا دوستيها و انجمنهايي كه با افراد ديگر در جامعه دارد و برنامهريزيهاي جامعة خود را بر مسائل و برنامههاي شخصي ترجيح ميدهد. تعلقخاطر فرد به جامعة روستايي معادل است با ميزان وفاداري به جامعة روستايي و تعداد افرادي كه در جامعـه شبيه او هستند و مانند او زندگي ميكنند. هنگاميكه فرد ميزان تصـديق و اجمـاع نظـر ميـان افراد جامعة خود را بسيار بالا ميبيند، دلبستگي او به جامعه زياد ميشود. در درجـة آخـر نيـز ميزان موفقيت جامعه براي فرد بسيار مهم مـيشـود و همـة ايـن عوامـل در كنـار هـم ميـزان تعلقخاطر جوان روستايي را بـه زنـدگي روسـتايي و محـيط زنـدگي خـود مـيسـنجد و در او وابستگي و دلبستگي به محيط را بهوجود ميآورد (Theodori, 2004).

جايگاه روستاها در فرايند توسعة اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشورها اهميت فراواني دارد و توسعة هر كشوري ابتدا در گرو توسعة بخش روستايي آن اسـت. براسـاس گفتـة مايكـل تودارو، علت اصلي اهميتدادن به توسعة كشاورزي و زندگي روستايي فقط اين نيست كه بيشتر جمعيت كشورهاي جهان سوم را روستاييان تشكيل ميدهند، بلكه اين است كه راهحـل نهـايي بيكاريها و مهاجرتهاي نابهنگام و خارج از حد و ساير مشكلات جوامع شـهري، ايجـاد تعـادل بين توسعة روستايي و شهري است (ايمني، 1387).

در زمان حاضر تـلاش كشـورهاي درحـالتوسـعه، حفـظ جوانـان روسـتايي در روسـتاها و فراهمآوردن شرايط اشتغال آنها به حرفة كشاورزي است تا فرصتهايي را براي اشتغال جوانـان روستايي فراهم آورند. اما وجود عواملي مانند تحصيلات و رسانهها و امكانات موجود در شهرها و فاصلة طبقاتي بين شهر و روستا سبب شده است كه سطح آرمانها و تمايلات جوانان روستايي افزايش يابد و حتي نوع تمايلات آنها نيز متفاوت شود. همـة ايـن عوامـل موجـب تـرك روسـتا ازسوي جوانان و مهاجرت آنان به شهرها ميشود (پورسينا و همكاران، 1389). بين مهاجرت از روستا بين جوانان و رضايت آنها از وضعيت زندگي كنوني رابطه وجود دارد و با افزايش مهاجرت به شهرها از ميزان رضايت جوانان نيز كاسته ميشود (قهاري، 1377).

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *