مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (PMCSQ-2)

پرسشنامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (PMCSQ-2)

هدف: ارزیابی فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش (فضاي تکلیف محورتلاش/ پیشرفت، نقش مهم، یادگیري مشارکتی) و فضاي خود محور (رقابت درون تیمی اعضا، به رسمیت شناختن نابرابر، مجازات براي اشتباهات))
تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 6
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

Desc (1)ترم آخر:  کیفیت، اطمینان، پاسخگویی

پرسشنامه فضای انگیزشی ادراک شده در ورزش  (PMCSQ-2)

هدف اصلی مشارکت ورزشی ارتقاي مهارت یابی به اجتماعی اخیر براي دست – مندي و ایجاد انگیزة بلندمدت در آنها است. رویکردهاي شناختیرضایت هاي مؤثر مربوط به یابی به چنین رفتارهایی، ادراك و پاسخکنند که تغییر در دستانگیزش پیشرفت مطرح می ) که 2شود (گرایی و خودگرایی مطرح می). بر این اساس دو دیدگاه اصلی تکلیف1فردي است (اهداف پیشرفت 1 از نظریۀ هدف پیشرفت دادن شود که افراد براي نشان) نشئت گرفته است. در این نظریه بیان می1989نیکولز ( تار انگیزشی است. میزان کنندة مهمی از رفشده، عامل تعیینکنند و شایستگی ادراكشایستگی سخت تلاش می گرایی، فضاي یابند تحت تأثیر هدفهاي پیشرفتی که افراد با توجه به اهداف خود تکلیف به آن دست میموقعیت 2 انگیزشی گیرد کارگیري اطلاعات مقایسۀ اجتماعی در ارزیابی دشواري تکلیف و شایستگی قرار میو توانایی به هاي پیشرفت، ارائۀ آموزان هنگام رویارویی با موقعیتهدف دانش). پس براساس نظریۀ هدف پیشرفت، 3( ).4شایستگی است و ممکن است افراد درك متفاوت

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *