مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (SSEI-W-SF)

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (SSEI-W-SF)

هدف: سنجش پاسخ های موثر در ارزیابی جنسی زنان از خود از ابعاد مختلف (قضاوت اخلاقی، انطباق، تجربه و مهارت، کنترل، جذابیت)
تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1-پرسشنامه رضایت جنسی

2- مقیاس افتراق معنایی نقش های جنسیتی هافنر (SDSR)

3- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون (ISS)

4- پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

5- پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت

6- پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت

7- مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

8- پرسشنامه عوامل موثر بر اخلاق اجتماعی

9- پرسشنامه احساس گناه موشر

پرسشنامه عزت نفس جنسی زنان – فرم کوتاه (SSEI-W-SF)

عزت نفس تا حدي با رفتار جنس ي مسرتب دانسسته شسده است )3( و از اين رو، ممكن است عسزت نفسس شسامل برخس ي 3 عناوين عزت نفس جنسي )SSE( باشد. با ايسن حسال ، ارتبسا بين عزت نفس و رفتار جنسي پيچيس ده اسست . در يسك مطالعسه محققان دريافتند که رابطه رفتارهاي جنسي با عسزت نفسس د ر زنسان و مسردان متفساوت اسست. در ايسن مطالعسه، عسزت نفسس دختران فعال از نظر جنسس ي بسه طسور قابسل تسوجه ي از دختسران باکره کمتر بود )3(. در مطالعه ديگري تفاوتي بين عزت نفس دختراني کسه از نظسر جنسس ي فعسال بودنسد و آنهسا يي کسه فعسال نبودند، يافت نشد؛ اما پسران فعال از نظسر جنسس ي عسزت نفسس

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *