مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهاي شدید روانپزشکی (ECI)

پرسشنامه تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهاي شدید روانپزشکی (ECI)

هدف: ارزیابی تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهاي شدید روانپزشکی از ابعاد مختلف (رفتار مشکل، نشانه هاي منفی، برچسب، مشکل با خدمات درمانی، اثر روي خانواده، نیاز به پشتیبانی، وابستگی، ازدست دادن، تجربه شخصی مثبت، نکات مثبت رابطه)
تعداد سوال: 68
تعداد بعد: 10
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهاي شدید روانپزشکی (ECI)

تعریف اختلالهاي شدید روانپزشکی (ECI)

پژوهشها نشان دادهاند روشهاي مداخله در خـانواده 1 بـا هدف ایجاد ارتباط با خـانواده بیمـاران مبـتلا بـه اخـتلالهـاي شـدید روانپزشـکی و آمـوزش و حمایـت از آنـان در کـاهش میزان بازگشت 2 ، شمار بستري و میزان فشار بر خـانواده 3 مـؤثر 4 است (دیکسون ، آدامـز 5 و لاکسـتد 6 ،2000؛ پـاروا ، مـاري 7 8 ، 9 گ راتبـون و ونـ ، 2006). در سـالهـاي اخیـر همکـاري بـا 10 خانواده بیماران، بر پایه توانـاییهـا و نیازهـاي خـانواده، مـورد تأکید قرار گرفته است که بـا باورهـاي پیشـین کـه خـانواده را 11 آسیبزاد میدانسـت، متفـاوت اسـت. ا توجه به اهمیت نقش خانواده در مراقبت از بیماران مبتلا بــه اخــتلالهــاي شــدید روانپزشــکی، ارزیــابی مشــکلات و فشارهاي وارد بر خـانوادههـا ضـرورت دارد. نبـود یـا کمبـود چنین برنامـههـایی، بـهویـژه در ایـران – کـه بیشـتر بیمـاران بـا خانواده خـود زنـدگی مـیکننـد و بـا محـدودیت تخـتهـاي بیمارستانی و امکانات پس از ترخیص مواجه هسـتیم- فشـار و استرس بیشتري بر خانواده تحمیل میکند

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *