مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس توانايی جسمانی ادراك شده كودكان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

مقیاس توانايی جسمانی ادراك شده كودكان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

هدف: ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان
تعداد سوال: 6
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس توانايی جسمانی ادراك شده كودكان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

خود کار آمدي عامل ديگر مردبط با اضطراب اجتماع اندام اتك. خود ار مدي بيا معناي باور فرد دربارة دوانيا ي مبابليا او در شيرايط و موقعيي كهياي وييهه اتيك يا الگوهاي فكري، رفتاري و هيجان را ديك دأثير قرار م دهد و دعييي ممي نيد يا يي ا رفتاري شرو خواهد شد يا خير و اگر شرو شد فرد چا مبدار دالش براي انجيام دادي ي خواهد داشك و در روياروي با مشكل چا مبدار اتتبامك از خود نشاي خواهيد داد ، 2006(. براتياس ايي م الگيو، خود ار ميدي نبيش مييوري در خيودگردان 4 )باندورا حاالت هيجان دارد. باور با نادوان در اثرگذاري بر وقايع و شرايط ا با ور معنيادار بر زندگ فرد دأثير دارند، احساس پوچ ، بيهودگ ، غمگين و تيبپيذ يري در مبابيل ، 5 .)2002 رويدادهاي فشار ور را برم انگيزاند )موري از نجا ا خود ار مدي مردبط با يك حي دسيلط در يي ك دكلييف وييهه اتيك ، خود ار مدي جسمان ، با احسياس دسيلط در بيارة دكيال يف جسيمان مربيوط اتيك.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *