مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه هاي مختلف شخصیت در دانشجویان

مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه هاي مختلف شخصیت در دانشجویان

هدف: سنجش میزان شناخت توانایی های خود از ابعاد مختلف (خودآگاهی و پذیرش، تعهد و مجذوبیت، استعلا و پیشرفت، رشد شخصی)
تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
 پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط  4500 تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)

2- آزمون مفهوم خویشتن (خودپنداره) بک (SCT)

3- آزمون خودنظارتی

4- پرسشنامه خود گسستگی

5- پرسشنامه تصور از خود (بک)

6- پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون

مقیاس خودیابی (SDS) براساس نظریه هاي مختلف شخصیت در دانشجویان

تعریف خودیابی

به اعتقاد کنفسیوس ، عظمت یک انسان بر مبنای 3 خودیابی شکل گرفته است. خودیابی ممکن است در هر سنی رخ دهد و این از فردی به فرد دیگر متفاوت میباشد؛ بعضی ممکن است نیاز به کمک داشته باشند در حالی که بعضی دیگر میتوانند کامالً مستقل بر خود مدیریت کنند ]3[. تحقق یافتن خود، مستلزم داشتن هدفها و برنامههایی برای آینده و شناختن دقیق تواناییها است. همچنین پرورش خود بدون خودآگاهی امکانپذیر نخواهد بود ]3[. خودیابی را میتوان از جمله اهداف اساسی در هر نظام تعلیم و تربیت به حساب آورد، که شامل درک توان بالقوه خود و امکان به کار گرفتن آنچه در توان داریم میباشد ]0[. بر اساس نظر سیاروچی و فرگاس 0 )3333(، خودیابی عبارت است از، یک فرایند تالش، برای به فعلیت رساندن استعدادها و تواناییها ]4[. دیدگاه خودیابی بر نظریه هویت اخالقی ارسطو استوار است ]5[ و قبالً از آن به عنوان خودیابی اخالقی یاد میشد. این واژه از نظریه انسانگرایی )3362( به دست آمده و بر این فرض استوار است که 4 مزلو هر کس باید به جستجو و کشف ماهیت ذاتی خود یا خود واقعی بپردازد و مجموعهای از اهداف، ارزشها و باورهای واقعی خود را انتخاب کند و به آنها دست یابد ]6[.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *