مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی سینگ و همکاران (1994)

پرسشنامه تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی سینگ و همکاران (1994)

هدف: سنجش میزان تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی از ابعاد مختلف (زوال شخصیت، کاهش دستاوردهای شخصی، خستگی عاطفی)

تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل:  word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اثربخشی چرخش شغلی

2- پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)

3- پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

4- پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (مقیاس شدت)

5- پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

6- مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

پرسشنامه تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی سینگ و همکاران (1994)

تعریف تحلیل رفتگی شغلی

پانيز و آرنسون تحليـلرفتگـي شـغلي را سـندروم خسـتگي فيزيكـي و هيجـاني ميدانند كه در نتيجة افزايش گرايشهاي منفي شغلي و از دست دادن احساس علاقه به همكاران ايجاد ميشود (39). عوامل مؤثر در تحليلرفتگي شغلي عبارتند از عوامل محيطي، فردي و سازماني. از جملـه عوامل سازماني كه بـه فرسـودگي شـغلي منجـر مـيشـود، سـبك مـديريت، مقـررات كـاري خشـك و انعطافناپذير، عدم امنيت شغلي و فرصتهاي اندك براي ارتقـا اسـت (11). از طرفـي مـرور يافتـههـا و پژوهشها بيانگر تأثير تحليلرفتگي شغلي در كاهش كارايي نيروي انساني است و ازاينرو بررسي عوامل مؤثر بر و متأثر از تحليلرفتگي ضرورت پيدا ميكند. لمبرت و هوگانوجيانگ (2010) گـزارش كـردهانـد كه فرسودگي شغلي، پاسخي منفي است كه بهوسيلة محيط كاري بهوجود ميآيد (38). همچنين، ابتكار بالاي فرد در شغلش موجب كاهش فرسودگي شغلي ميشود (34). در پژوهشي ديگر زميني و همكـاران (1389) گزارش كردند كه مشاركت بيشتر و رضـايت شـغلي كمتـرين ميـزان تحليـلرفتگـي شـغلي را بههمراه دارد (11).

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *