مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

هدف: ارزیابی هوشمندی بازار از ابعاد مختلف (ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی، پاسخگویی)

تعداد سوال: 13
تعداد بعد: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- رسشنامه تاثیر بازاریابی و نوآوری بر فروش محصولات

2- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

3- پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه لی و پارک

4- پرسشنامه بازار محوری کوهلی و جاورسکی و کومار (MARKOR)

5- پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین

6- پرسشنامه استراتژی های بازاریابی

7- پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر

پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

هوشمندی بازار چیست؟

شرايط کنوني بازارها و تشديد روزافزون رقاب سازمانهاا را به جاي کساب مساتمر داده هاا و اطالعاات صارف باه کساب هوشمندي از بازار ملازم نماوده اسا . بنيا اد اوليا ه هوشامند ي اطالعات ما يباشاد اماا هار ناو اطالعاات ي هوشامند ي تلقا ي نميگردد. شرک ها براي برخورداري از هوشامند ي باا پ يماودن نردبان دانايي )داده اطالعات داناش و حکما ( باه اطالعاات ي فيلتر شده دس مييابند که بر مبناي نياز هار بخاش تحل يا و تفسااير شااده اساا ]6[. از اياان رو هوشاامندي مجموعااهاي از فعالي هاي سازماندهي شاده جها کساب و تفسا ير اطالعاات محيطاي باا مااهيتي آينادهنگار باوده و چگاونگي تحاوالت و پيشرف هاي آتي را پيشبيني مينمايد ]7[.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *