مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

هدف: ارزیابی فرهنگ کلاس درس

تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

2- پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (۲۰۰۹)

3- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

5- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

تعریف فرهنگ کلاس

كلاس درس سازماني است متشكل از مدرس و دانشجو كه هر يك مجموعهاي از صـفات منحـصر بـه فـرد، همچـون احساسات، ارزشها، نيازها و انگيزهها را با خـود بـه كـلاس ميآورند (3). اين خصوصيات شخصي و پاره فرهنگها، بـر يگديگر تأثير گذاشته و فرهنگ جديدي را بـه وجـود مـيآورد. بايد دانست كه هويت،شخصيت و رفتار افـراد مـيتوانـد بـه مرور تحت تأثير فرهنـگ سـازمان قـرار گيـرد كـه منـتج بـه ماشيني شدن، عدم رضايت و انزجار و يا خـلاق شـدن آنهـا گردد (4). نحـوه برداشـت دانـشجويان از فرهنـگ كلاسـي و احساس آنها در مورد رفتـار مدرسـين و همكلاسـيهـا، نيـز ميتواند منجر به بروز رفتارهاي سازگار يا ناسازگارانه گردد. بعضي متخصصين معتقدند ناديده انگاشتن فرهنگ فراگيـران يعني ناديده گرفتن وجود آنهـا (5). دانـشجويان بـا توجـه بـه زمينه فرهنگي و ويژگـيهـاي شخـصيتي و تربيتـي خـود از كلاس و اعضاي آن انتظاراتي دارند. آنها انتظار دارند كـه بـه خودآموزي و يادگيري ترغيب شده، ارزشـيابي، انعكاسـي از تلاشهايشان بـوده و از ابتـدا بداننـد كـه چگونـه ارزشـيابي خواهند شد. اين مسأله با روشهاي دانشجو – مدار همخواني دارد. اكنون آموزش از انتقال صرف اطلاعات بـه يـادگيران و آموزش انديشهها به سوي شيوههـاي حـل مـسأله، پـرورش خلاقيتها، بنيه پروري و آموزش چگونه انديشيدن سوق داده شده است(6،7). فرهنگ جديد نياز به تغيير الگوهـاي موجـود بين دانشجويان و مدرسين دارد. دانـشجويان بايـد احـساس مسؤوليتبيشتري داشـته و مدرسـين نيـز بايـد شـيوههـاي آموزشي را تغيير دهند.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *