مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / 2015 / ژانویه

آرشیو ماه: ژانویه 2015

پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

هدف: ارزیابی فرهنگ کلاس درس

تعداد سوال: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

2- پرسشنامه ارزشیابی کلاسی ادراک شده الخروصی (۲۰۰۹)

3- مقیاس مشاهده ی معلم از رفتار انطباقی در کلاس (TOCA-R)

4- پرسشنامه عوامل مؤثر بر تمرکز در کلاس

5- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

پرسشنامه فرهنگ کلاس استفان رابینز

تعریف فرهنگ کلاس

كلاس درس سازماني است متشكل از مدرس و دانشجو كه هر يك مجموعهاي از صـفات منحـصر بـه فـرد، همچـون احساسات، ارزشها، نيازها و انگيزهها را با خـود بـه كـلاس ميآورند (3). اين خصوصيات شخصي و پاره فرهنگها، بـر يگديگر تأثير گذاشته و فرهنگ جديدي را بـه وجـود مـيآورد. بايد دانست كه هويت،شخصيت و رفتار افـراد مـيتوانـد بـه مرور تحت تأثير فرهنـگ سـازمان قـرار گيـرد كـه منـتج بـه ماشيني شدن، عدم رضايت و انزجار و يا خـلاق شـدن آنهـا گردد (4). نحـوه برداشـت دانـشجويان از فرهنـگ كلاسـي و احساس آنها در مورد رفتـار مدرسـين و همكلاسـيهـا، نيـز ميتواند منجر به بروز رفتارهاي سازگار يا ناسازگارانه گردد. بعضي متخصصين معتقدند ناديده انگاشتن فرهنگ فراگيـران يعني ناديده گرفتن وجود آنهـا (5). دانـشجويان بـا توجـه بـه زمينه فرهنگي و ويژگـيهـاي شخـصيتي و تربيتـي خـود از كلاس و اعضاي آن انتظاراتي دارند. آنها انتظار دارند كـه بـه خودآموزي و يادگيري ترغيب شده، ارزشـيابي، انعكاسـي از تلاشهايشان بـوده و از ابتـدا بداننـد كـه چگونـه ارزشـيابي خواهند شد. اين مسأله با روشهاي دانشجو – مدار همخواني دارد. اكنون آموزش از انتقال صرف اطلاعات بـه يـادگيران و آموزش انديشهها به سوي شيوههـاي حـل مـسأله، پـرورش خلاقيتها، بنيه پروري و آموزش چگونه انديشيدن سوق داده شده است(6،7). فرهنگ جديد نياز به تغيير الگوهـاي موجـود بين دانشجويان و مدرسين دارد. دانـشجويان بايـد احـساس مسؤوليتبيشتري داشـته و مدرسـين نيـز بايـد شـيوههـاي آموزشي را تغيير دهند.

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

هدف: سنجش حسی یا شهودی و منطقی یا عاطفی بودن فرد

 تعداد سوال: 16
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه حل مسأله هلریگل، اسلوکوم و وودمن

تعریف حل مساله

حل مسأله بخشی از تفکر است. حل مسأله که پیچیده‌ترین بخش هر عملیات فکری تصور می‌شود، به عنوان یک روند مهم شناختی تعریف می‌گردد که محتاج تلفیق و مهار یک سری مهارت‌های بنیادین و معمولی است (گلداشتاین و لواین، ۱۹۸۷). حلّ مسأله وقتی مطرح می‌شود که یک موجود زنده یا یک سامانهٔ هوش مصنوعی نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید. این نیز خود بخشی از روند یک مسألهٔ بزرگ‌تر است که یافتن مسأله و شکل‌دهی مسأله بخشی از آن می‌باشد.

مقیاس رقابت جویی لاینر (CS)

هدف: سنجش رقابت جویی همسران در روابط از ابعاد مختلف (رفتارهای خوشایند، رفتارهای ناخوشایند، رفتارهای خشونت آمیز/اهانت آمیز)

تعداد سوال: 50
تعداد خرده مقیاس: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه هوش رقابتی (CIQ)

2- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

3- پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان

4- پرسشنامه مزیت رقابتی

5- مقیاس روحیه رقابت – همکاری

مقیاس رقابت جویی لاینر (CS)

تعریف حـس رقابـت جـویی:

رقابـت جویی فی نفسـه ویژگی پسندیـده و غبطـه برانگیـزی است .چون در این حالت، فرد بیـش از حد متعـارف پتانسیــل ها و استعداد های بالقـوه خود را عینیـت بخشیـده و ایـن امـر سبـب می شـود كه فرد از همسـالان خـود پیـشی گیرد . ولی باید دانسـت هرچیـزی كه شكلی افراطی و بیمارگـون به خود بگیـرد برای فردبازدارنده و مشكل آفـرین شده و رقابـت جویی مرضی فرد نیز نمی تواند از این قاعـده كلی مستثنـا باشد،چون سرمـایه گذاری افراطی در ایـن خصـوص سبــب می شـود كه فـرد از بسیـاری از علایــق و لذات طبیعـی اش محروم گردد.گذشتـه از این ، خوب می دانیـم كه اساسـا توانایی های فرد محـدود بوده و فـرد بیـش از حـد متعــارف نمی توانـد از خـود متوقـع باشـد ،بر این اساس،روشن است كه فرد در هـر كار و یا مسابقـه ای نمی توانـد برنـده شـود و از آنجـایی كه تنهـا برنـده شدن این دستـه از افراد را ارضـا  می كند . در آن صورت،باخت سبب می شود كه فشـارها و ضایعـات روحی غیر قابل كنتـرلی بر فرد تحمیل شود .

پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری

هدف: ارزیابی تاثیر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه) بر نوآوری

تعداد سوال: 31
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل:word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

تعریف نوآوری

نوآوری، بکارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلاقیت است. در واقع به پیاده ساختن ایدهٔ ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یاخدمت تازه ارائه شود، نوآوری گویند.[۱] اختراع به معنای «پدید آوردن محصول جدید» است، اما نوآوری فراتر از آن است و به معنای «معرفی محصولی تازه» است که با ابداع و عرضه صورت می‌گیرد.[۲] امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. نوآوری به فضای اجتماعی به عنوان پشتیبان کارآفرینی نیاز دارد. غالباً نوآوری‌های اجتماعی و نوآوری‌های تجاری موجد یکدیگر هستند.[۲] نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. تعاریف مختلفی از نوآوری ارائه شده‌است. پیتر دراکر نوآوری را همانند هر فعالیت عینی درکنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکـــوشی همه دست اندرکاران می‌داند. او معتقد است آنچه در میان کارآفرینان مشترک یافتم نه گونه خاصی از شخصیت بلکه تعهد سیستماتیک به نوآوری بوده است.[۳] مایکل تاشمن[پانویس ۷] نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار دانسته تا مدیران در پی شناسایی سازوکار چرخه فناوری و جویبار نوآوری بتوانند به کمک انجام دگرگونی‌های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آن‌ها برسند.[۴] خلاقیت و نوآوری، استعداد مرموز نزد افراد نیست بلکه فعالیت روزمره برای برقراری روابطی است که قبلاً دیده نشده و برقراری ارتباط بین مسائلی است که به طور معمول در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرد. البته نوآوری در سایه نبوغ محض هم وجود دارد ولی بیشتر نوآوران به ویژه پیروزمندان آن‌ها، از راه جستجوی آگاهانه و هدفمند فرصت‌های کمیاب به نتیجه رسیده‌اند. هالت  اصطلاح نوآوری را در یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کاربرد. در ادامه توضیح می دهد که نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که طراحی و به حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبا مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلند مدت را میسر سازد. به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند.[۵] اوریب، نیز بیان می‌کند نوآوری توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت محصول، فرایند یا خدمت جدیدی است که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش استخدام برای تولید سود در شرکت نوآور می‌باشد. نوآوری پدیده‌ای نیست که فقط یک بار رخ دهد، بلکه فرایندی مستمر و متشکل از فرایند تصمیم‌گیری سازمانی در تمام مراحل، از توسعه ایده جدید تا کاربردی شدن آن می‌باشد. ایده جدید اشاره به درک نیاز جدید مشتری یا روش جدید تولید دارد و از طریق جمع آوری اطلاعات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه می‌یابد. در فرایند کاربردی شدن ایده جدید، به صورت محصول، فرایند یا خدمت، به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری باید توجه شود[۶].

پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف (SMS)

هدف: سنجش نظارت بر خود در محیط های اجتماعی از ابعاد مختلف (توانایی در اصلاح رفتار خود، حساسیت به رفتار دیگران)

تعداد سوال: 13
تعداد بعد: 2
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2700 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نظارت بر خود لینوکس و ولف (SMS)

تعریف خود نظارتی – Self-monitoring

افرادی که توانایی خود نظارتی بالایی دارند در دانستن اینکه در شرایط خاص چه چیزی مناسب اجتماع می باشد مهارت دارند . آنها این توانایی را برای کنترل احساسات خود نشان دادند و قادرند که با استفاده موثر از این توانایی برداشت مورد نظر خود را ایجاد کنند . بنابراین، خود مانیتورینگ نشان دهنده یک نوع مهارت اجتماعی است که روی نشان دادن رفتار اجتماعی موثر متناسب با وضعیت تمرکز می کند ، آن همچنین منعکس کننده مهارت منحصر به فرد توانایی در خواندن، تفسیر، و درک شرایط اجتماعی است. سبک خود نظارتی اجتماعی بالا روشی است که تلاش می کند تا شخصی متناسب با تمام وضعیت ها ارائه کند . افراد با این جهت گیری، حساس و پاسخگو به نشانه فردی در وضعیت های متناسب هستند. مهارت سیاسی نسبت به خود نظارتی تفاوت هایی دارد، جایی که مهارت های سیاستی اغلب برای ایجاد تغییر در شیوه ی مورد نظر استفاده میشود ، خود نظارتی تلاش میکند تا افراد به شیوه مناسب در اجتماع رفتار کنند .

فهرست سنجش محیطی پورسکی (EAI) – فرم کوتاه

هدف: سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان 3 تا 11 سال
تعداد سوال: 22
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

فهرست سنجش محیطی پورسکی (EAI) – فرم کوتاه

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه استاندارد دارای 22 سوال بوده و هدف آن سنجش محیط زندگی و خانوادگی کودکان 3 تا 11 سال می باشد. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: …..

برای دانلود فایل اصلی پرسشنامه به سایر اطلاعات کامل این پرسشنامه، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید. لینک دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت موفق برای شما نمایش داده خواهدشد. به صورت همزمان، یک ایمیل حاوی لینک دانلود به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد گردید.

ترم آخر: مرجع دانشجویان ایران

برای مشاهده راهنمای خرید، به پاییین صفحه مراجعه بفرمایئد.

پرسشنامه آسیب شناسی روابط دختر و پسر

هدف: آسیب شناسی روابط دختر و پسر از ابعاد مختلف (آسیبهای اجتماعی، آسیبهای روانی-عاطفی، آسیب به زندگی مشترک آینده، آسیب به روابط خانواده، مشکلات تحصیلی)

تعداد سوال: 41
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

Desc (1)

 پرسشنامه آسیب شناسی روابط دختر و پسر

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج

این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن آسیب شناسی روابط دختر و پسر از ابعاد مختلف (آسیبهای اجتماعی، آسیبهای روانی-عاطفی، آسیب به زندگی مشترک آینده، آسیب به روابط خانواده، مشکلات تحصیلی) می باشد. مولفه های پرسشنامه 5 عدد است که سوالات مربوطبه هر مولفه به تفکیک ارائه گردیده است. طیف نمره گذاری آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوطبه هر گزینه درجدول زیرارائه گردیده است: ……

برای دانلود فایل اصلی پرسشنامه به سایر اطلاعات کامل این پرسشنامه، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید. لینک دانلود پرسشنامه بلافاصله پس از پرداخت موفق برای شما نمایش داده خواهدشد. به صورت همزمان، یک ایمیل حاوی لینک دانلود به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال خواهد گردید.

ترم آخر: مرجع دانشجویان ایران

برای مشاهده راهنمای خرید، به پاییین صفحه مراجعه بفرمایئد.

پرسشنامه عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (محقق ساخته)

هدف: ارزیابی عوامل موثر بر میزان بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (بی هدفی، بی اعتمادی، قدرت تصمیم گیری، مسئولیت پذیری سیاسی)
تعداد سوال: 34
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی

2- پرسشنامه فراموشی سازمانی

پرسشنامه عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (محقق ساخته)

تعریف بی تفاوتی اجتماعی

از منظر آسیب شناختی، بی تفاوتی در جامعه نوعی بیماری اجتماعی شناخته می شود، همان گونه که در نقطه مقابل آن، هرگونه اعتنای اجتماعی و نوع دوستی در حیات فردی و اجتماعی، نشانه پویایی و سلامت اجتماعی است.چنین پدیده ای در جامعه با سابقه فرهنگی کهنش بسیار می تواند نگران کننده باشد چه آنکه این نوع بی تفاوتی نه ریشه در آموزه های مذهب دارد نه ریشه در فرهنگ.

این پرسشنامه توسط تیم ترم آخر طراحی گردیده است و اطلاعات مربوطبه شیوه نمره گذاری  وتفسیر آن درداخل فایل اصلی موجود است. برای دانلود آن بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید.

ترم آخر: برترین سایت در زمینه طراحی و ارائه ابزارهای پژوهشی از نظر اساتید کشور

پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی

هدف: ارزیابی نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی از ابعاد مختلف (کیفیت محصول ها و خدمات، کیفیت فرایندهای مربوط به مشتری، انعطاف پذیری در ارتباط با مشتری، مشتری محوری فروشنده، ارائه ی اطلاعات برای مشتریان، پیشنهادهای مشتریان، تعامل مشتری با کارمندان)

تعداد سوال: 28
تعداد بعد: 7
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- پرسشنامه تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات

2- پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک و همکاران (۲۰۰۷)

3- پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

4- پرسشنامه هوشمندی بازار کوهلی و جاورسکی

5- پرسشنامه تاثیر بازاریابی و نوآوری بر فروش محصولات

6- پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

7- پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه لی و پارک

8- پرسشنامه بازار محوری کوهلی و جاورسکی و کومار (MARKOR)

9- پرسشنامه استراتژی های بازاریابی

10- پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر

11- پرسشنامه عوامل بازاریابی رابطه مند

12- پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما

13- پرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

14- پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف (فرم تکمیل شده)

15- پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب بازار هدف

 پرسشنامه نزدیکی به مشتری در بازارهای صنعتی

تعریف بازاریابی صنعتی

به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تعریف شده‌است، که فرایندهای مبادله را بین تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند. ماهیت بازاریابی صنعتی را می‌توان، خلق ارزش برای مشتریان به وسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و اهداف آنها را تحقق می‌بخشد.

به تعریفی جامع، فرایند کشف، ترجمه خواسته‌های مشتریان صنعتی و نیازها و الزامات آنها به محصولات و خدمات ویژه جهت ارتباط موثر شیوه‌های توزیع، قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش، متقاعد کردن بیشتر و بیشتر مشتریان برای استفاده مستمر از این محصولات و خدمات را بازاریابی صنعتی می‌نامیم. این نوع بازاریابی در مقایسه با بازاریابی مصرفی تفاوتهایی دارد که اینگونه می‌توان بدان اشاره کرد. اول اینکه گرچه در بازاریابی صنعتی همانند بازاریابی کالاهای مصرفی، نیاز به شناخت بازارهای هدف و تشخیص نیاز این بازارها و طراحی محصولات و خدمات مناسب برای تامین خواسته‌های بازار وجود دارد، ولی باید توجه کرد که در مقایسه با بازاریابی مصرفی، بازاریابی صنعتی در حوزه مدیریت عالی قرار دارد.

در بازاریابی صنعتی نقش خصوصیات و ویژگیهای محصول خیلی مهم و حیاتی است و عرضه کنندگانی که خصوصیات مورد نظر مشتریان را تامین نکنند مورد انتخاب قرار نخواهند گرفت. در مقایسه با بازاریابی مصرفی، قیمت در بازاریابی صنعتی نقش جداگانه‌ای دارد. در بعضی موارد مشتریان صنعتی حاضرند قیمت بیشتری دهند ولی در عوض از تحویل به موقع و کیفیت محصولات خدمات اطمینان حاصل کنند و حتی در موارد دیگری مثل مناقصه‌های خرید نقش قیمت پراهمیت‌تر می‌شود. در بازاریابی صنعتی، بازاریاب باید به این نکته واقف باشد که تقاضای کالاهای صنعتی از تقاضای مصرف کننده نهایی ناشی می‌شود، یعنی تقاضا برای یک محصول بستگی به نحوه استفاده از آن در ارتباط با محصولات دیگر دارد. گاهی بازاریاب صنعتی سعی می‌کند با تبلیغات، تقاضای مشتری نهایی را تحریک کند تا تقاضا برای کالاهای صنعتی خودرا افزایش دهد.

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی کاراتپ و همکاران (MSQOB)

هدف: سنجش کیفیت خدمات بانکی از ابعاد مختلف (محیط خدمات، کیفیت تعامل، همدلی، اطمینان)

تعداد سوال: 20
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

1- مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

2- پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی باهیا و نانتل (۲۰۰۰)

3- پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی ژیلی و همکاران (۲۰۰۳) (فرم کوتاه)

4- پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی

5- پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

6- پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

7- پرسشنامه مدل فرو

پرسشنامه کیفیت خدمات بانکی کاراتپ و همکاران (MSQOB)

مطلوبیت کیفیت خدمات بانکی، فرآیندی است دائمی که باید همواره تحت کنترل و نظارت باشد و با مرتفع کردن موانع و مشکلات موجود به ارتقای سطح آن همت کرد. این فرآیند، علمی بین رشته‌ای است که باید به‌صورت موازی با سایر کانال‌های توسعه کسب‌و‌کار بانک همگام باشد. برای قرار گرفتن در این برنامه کلی می‌توان از برنامه‌های فرعی و جانبی نیز استفاده کند.
• بسط و گسترش مفهوم خدمات: به دلیل حاکمیت روح مشتری‌مداری در تفکر مدیریت ارتباط با مشتریان، فعالیت‌های مدیریتی را هدفمند کرده و استفاده بهینه از منابع را بر اساس تامین خواست مشتری میسر کند.
• برنامه مدیریت انتظار مشتریان: با شناسایی و طبقه‌بندی انتظارات مشتریان می‌تواند به طراحی بهینه برنامه‌های ارتقای کیفیت متناسب با نیاز واقعی مصرف‌کنندگان کمک کند.
• برنامه بازاریابی داخلی: بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و پیمان مشترک بین مشتریان و کارکنان سازمان است.  با توجه به افزایش رقابت در بازار خدمات مالی، سازمان‌های عرضه‌کننده خدمات مالی مانند بانک‌ها نیازمند اتخاذ استراتژی‌هایی هستند که علاوه‌بر حفظ مزایای رقابتی آنها در بازار، موجب افزایش سهم آنها در این بازار می‌شود. در این بین مشتریان این سازمان‌ها سهم بسزایی در سودآوری این سازمان‌ها ایفا می‌کنند؛ درصورتی‌که سازمان‌های خدمات مالی قادر به حفظ مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها نباشند، بخش قابل‌توجهی از آنها به سمت رقبا کشیده می‌شوند.
ویژگی بارز بانک‌های موفق باید کشف بازارهای مفقود باشد و در این بازارها، بانک‌ها باید در جست‌وجوی فرصت‌های جدید برای درآمدزایی باشند.
امروزه کیفیت خدمات و رضایت مشتری، از مباحث استراتژیک برای سازمان‌های خدماتی هستند. در دنیای رقابتی امروز، ارائه خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان‌های خدماتی، به‌خصوص بانک‌ها است. ارائه خدمات با کیفیت بالا برای بقا و سودآوری سازمان ضروری است. نیاز به درک و اندازه‌گیری کیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، وفاداری مشتری، جذب مشتریان جدید و… برای سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. با اندازه‌گیری کیفیت خدمات، می‌توان نقاط قوت و ضعف خدمات ارائه شده را شناسایی کرد و برنامه‌های بهبود کیفیت و ارتقای رضایت مشتری را بر مبنای آن به انجام رساند. تحقیقات نشان داده است که بین رضایت مشتری، حفظ مشتری و سودآوری رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین نرخ حفظ مشتری، تعیین‌کننده سهم بازار است.
برای درک مدیریت کیفیت خدمات باید درک روشنی از مفاهیم کیفیت و خدمات داشت. می‌توان تعاریف زیر را برای آشنایی با مفهوم کیفیت در نظر گرفت: کیفیت هیچ معنا و مفهومی به جز هر آنچه مشتری  واقعا می‌خواهد، ندارد. به عبارت دیگر، یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته‌ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد؛ بنابراین کیفیت باید به‌عنوان انطباق با نیاز مشتری تعریف شود.
نیازهای مشتریان تعیین‌کننده سطوح کیفیت مورد انتظار خدمات است و سطوح بالای کیفیت خدمات می‌تواند مزیت رقابتی تلقی شود. امروزه به موازات افزایش آگاهی مشتریان از خدمات قابل ‌ارائه توسط سازمان‌ها و استانداردهای مرتبط با خدمات، انتظارات آنها از خدمات نیز افزایش یافته است و مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به‌طور فزاینده‏ای نسبت به کیفیت خدمات دریافتی حساسیت نشان می‏دهند. کیفیت خدمت در بردارنده سطحی از ویژگی‌هایی است که بتواند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده سازد و با انتظارات مشتریان منطبق باشد. انتظارات مشتری با خواسته‌ها، علایق و احساسات و نیازهای او در ارتباط است؛ بنابراین کیفیت را مشتری قضاوت کرده و در مرحله‌ای تعیین می‏کند. اگر خدمتی، انتظارات مشتریان را برآورده سازد یا فراتر از آن باشد خدمت با کیفیت تلقی می‌شود.