مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه الگوی سازگاری ROY در جانبازان قطع عضو

پرسشنامه الگوی سازگاری ROY در جانبازان قطع عضو

هدف: بررسي عوامل موثر بر اولويت بندي درگاه هاي دريافت خدمات بانكي (حجم معاملات، كاركنان، سطح خدمات ارائه شده، خدمات الكترونيكي، سهولت دسترسي)

تعداد سوالات: 35
تعداد بعد (خرده مقياس): 4
شيوه نمره گذاري و تفسير: دارد
روايي و پايايي: دارد
منبع: دارد
نوع فايل: word 2007

همين الان دانلود كنيد

قيمت: فقط 3400 تومان

خريد فايل

Desc (1)

پرسشنامه الگوي سازگاري ROY در جانبازان قطع عضو

الگوی سازگاری ROY چیست؟

ROY معتقد است وقتي كه انسان به مثابه يك سيستم بيمـار است يا قابليت بيمـار شـدن را دارد و يـا وقتـي استرســــورهاي غيرمعمــــول وجــــود دارد و ســـازوكارهاي ســـازگاري ضـــعيف شـــده و تـلاشهـاي معمـول شـخص بـراي سـازگاري غيرمـؤثر اسـت، مراقبـت پرسـتاري ضـرورت مـي يابـد (Roy .(13 سـه نـوع محـرك: اصـلي، زمينـهاي و بـاقيمانـده را معرفـي مـيكنـد كـه دستكاري اين محـركهـا طـي برنامـه مراقبتـي، افزايش ميزان سازگاري و در نتيجه كنترل بهتر بيماري را سبب ميشود. محرك اصلي، محركي است كه مستقيماً و در حال حاضر فرد را تحت تــأثير قــرار مــيدهــد. محــرك زمينــهاي تمــام محركهاي موجوددر موقعيـت كـه بـر محـرك اصـلي اثــر مــيگذارنـد و محــرك بــاقيمانــده، محركهاي غيرمشخصي هستند كه به اعتقادات و نگرش و ويژگيهـاي فـردي مربـوط هسـتند. Roy در اين الگو دستيابي بيمار بـه سـازگاري جسمي (بعـد فيزيولوژيـك) و روانشـناختي در ابعاد مختلف (خودپنداره، ايفاي نقش، استقلال و وابستگي) از طريق دستكاري محـركهـا تأكيـد دارد.

درباره ترم آخر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *