مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / فروشگاه / پرسشنامه / پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

هدف: ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره)

تعداد سوال: 29
تعداد بعد: 5
تعداد صفحه: 3
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد (استاندارد)
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

خودكنترلي از مفاهيمي است كه در روانشناسـي بـه آن توجـه بسياري شده است. خودكنترلي بهعنوان يـك عملكـرد اجرايـي اغلب به چگونگي مديريت احساسات و رفتار در افـراد اشـاره دارد و يكي از مهارتهاي تفكر است كه كمك مـيكنـد افـراد ياد بگيرند افكار و احساسات خود را در جهت مطلوب هدايت كنند. اين مهارت در روابـط اجتمـاعي و بـروز رفتـار مناسـب ، 2004). دو حيطـه كـه 1 بسيار حياتي اسـت (وش و بوآميسـتر معمولاً در آنها براي خودكنترلي تلاش ميشود، هدايت افكار و ، 2004). منظـور از 2 عواطف هستند (تانگني، بوآميسـتر و بـون كنترل فكر، «تلاش براي نينديشيدن در مورد يك فكـر خـاص» ، 1994). نخستين فرايند در سركوبي يك 3 است (ولز و ديويس فكر، جستوجوي عمدي و هوشيار افكار سـركوب نشـده يـا فكر هدف و حفظ فكر انتخاب شـدة جـايگزين در هوشـياري است. هر بار كه فكر هدف به ذهن ميآيد، موجب ميشود فرد به دنبال عاملي باشد كه حواس وي را از متغيـر ناراحـتكننـده منحرف كند. اين منحرفكننده ممكن اسـت محركـي خـارجي (مثل صحبت با ديگران) يا محرك دروني (مانند انديشـيدن بـه افكار هماهنگ با خلق) باشـد. دومـين فراينـد، جسـتوجـوي خودكار هدف ناميده ميشود كه طي آن سركوبي نيازمند نوعي نظارت بر حضور فكر هدف است تا در صورت ناكـامي، ايـن فرايند منحرفكننده، جستوجو شود و به كار افتـد (ميكـائيلي منيع، 1389). در فرايند كنتـرل فكـر، هـدف اصـلي، سـركوبي افكار مزاحم و ناخواستة ناراحتكننده اسـت. افكـار ناخوانـده عموماً ريشة دروني دارند و بهعنوان افكار، تصاوير يا تكانههاي تكرارشونده، غيرقابـل قبـول و ناخوشـايند تعريـف مـيشـوند ، 2009). پـژوهش روي راهبردهـاي 4 (آبرامووتيز و اسچوويگر كنترل فكر، اجزاي آنها و تأثيرشان بر رفتار، از زماني آغاز شـد 5 كـه وگنـر (1989 و 1994) و وگنـر، شـورت، بليـك و پـيج (1990)، انگــارة (پــارادايم) ســركوبي تفكــر را در حــوزة سببشناسي اختلالهاي رواني معرفي كردنـد.

درباره ترم آخر

3 نظرات

  1. سلام
    با توجه به تاریخی که در صدر فروش این پرسشنامه وجود دارد (مرداد ماه)آیا هنوز این پرسشنامه وجود دارد و قابل خرید می باشد

  2. با سلام ،من پریسنامه را خریداری کردم
    اما برام نیامده،ایمیل هم زدم . به پیوست تاییدیه پرداخت هم هست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *