مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۵ / آذر

آرشیو ماه: آذر ۱۳۹۵

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان آگاهی های حقوفی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

تعداد سوال: ۳۰

تعداد بعد: ۲

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی میزان آگاهی های حقوقی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای مربیان ورزش

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

اخلاق یکی از مباحث مهمی است که مورد توجه محققان سازمانها و دولتهای گوناگون گرفته است. آنان با پرداختن به موضوع اخلاق، قصد تشریح آن و ارتقای شاخصهای عملکردی کارکنان و دستگاه های دولتی را دارند. به عبارت دیگر، اهمیت بررسی اخلاق در این است که در صورت درونی نشدن ارزشهای اخلاقی در یک جامعه و سازمانهای آن، نه قانون و نه مساعی و تدابیر دولت و دیگر لوازم و ساز و کارها، کارکرد و کارایی نخواهند داشت. اخلاق، یک ضرورت و لازمه یک جامعه سالم است و به علت کمک کارکردها و پی آمدهای مثبت فردی، سازمانی و اجتماعی آن است که همواره توجه پژوهشگران، مربیان و مدیران سازمانها و جوامع را بر انگیخته است تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش نمایند (رضایی منش، ۱۳۸۳، ص.۱). فلاسفه، علم اخلاق را به دو قسمت اخلاق نظری که وظیفه آن مطالعه صفات و اعمال اخلاقی و پاسخ به سؤالات و استدلال در مورد خوبی یا بدی اعمال است و اخلاق عملی که تلاشی عملی است برای رسیدن به وضعیت اخلاقی مطلوب و دستیابی به فضایل اخلاقی، تقسیم کردهاند (نعمتی و محسنی، ۱۳۸۹، ص. ۱۶). امروزه بسیاری از کشورها به این بلوغ فکری رسیدهاند که بیاعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیتها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن سازمان میانجامد، به همین دلیل بسیاری از سازمانهای موفق، برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده و به این باور رسیدهاند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند، از اینرو کوشیدهاند به پژوهشها درباره اخلاق حرفهای جایگاه ویژهای بدهند. لذا، یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمامی حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرف، خود را رعایت کنند (صبوری، ۱۳۸۳، ص. ۱). بر این اساس، ضروری است افرادی که در تعلیم و آموزش افراد جامعه نقش دارند، اول وظایف اخلاقی مرتبط با حرفه خود را بشناسند تا مسئولیتهای شغلی خود را بدون نیاز به هر گونه ناظر خارجی به خوبی انجام دهند، دوم متوجه باشند که در جایگاه شغلی خود وظیفه تربیت اخلاقی افراد را هم به عهده دارند و لذا برای انجام این وظیفه ابتدا خود باید ملتزم به اخلاق عملی باشند (آراسته و جاهد، ۱۳۹۰، ص. ۳۱). در ابتدا مفهوم اخلاق حرفهای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل استفاده میشد، اما امروزه در تعریف دقیق اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه هرچه بهتر شغل یا مسئولیت. صبوری (۱۳۸۳، ص. ۱) از اخلاق ورزشی به مثابه ویژگیهای نیک مردانگی، رقابت منصفانه و جوانمردانه به مفهوم رعایت عدالت و بازی ، مشارکت در ورزش برمبنای اعتقادات دینی و قانونی یاد میکند. منظور از اخلاق ورزش شاخصها و صفات اخلاقی است که قهرمانان در حوزه ورزشی خود از نظر مقررات فنی و اخلاقی به رعایت آن ملزم شدهاند و عدم رعایت آنها عواقب منفی دارد. از جمله این صفات، حفظ رعایت خود در هنگام رقابت و خشم، ارائه بازی جوانمردانه یا به طور کلی، همان ویژگیهایی است که قهرمانان را به یک پهلوان تبدیل میکند. از طرف دیگر، ورزش به رغم آنکه قابلیت آن را داشته که در اکثر مقولههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی ایفای نقش کند و در جهان کنونی کمتر پدیدهای را میتوان یافت که از چنین ویژگی و قابلیتی برخوردار باشد، اما این پدیده جهانی امروزه با چالشی جدی که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده است و به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت، مواجه است و آن شامل از دست رفتن روح ورزش و اخلاق ورزشی در میان کل جامعه ورزش است که شامل ورزشکاران، مربیان، تماشاگران، داوران، رسانههای گروهی و مدیران باشگاهها میشود. بوکسیل۲ (۲۰۰۳، ص. ۱) فیلسوف اخلاق معاصر به دلیل پیوند بین ورزش و جامعه و نقش آن در رشد فردی و اجتماعی، ورزش هر جامعهای را منعکس کننده خوبیها و بدیهای آن جامعه میداند. با این تفاوت که ورزش آیینهای است که در ضمن تاثیرگذاری میتواند از ارزشهای جامعه نیز تاثیر بپذیرد. ازطرف دیگر، در بازیهای المپیک که نمادی از ورزش است، باید بسیاری از ارزشهای اجتماعی چون سلامتی، همکاری، نظم، رهایی از فشارهای روانی، ازخودگذشتگی، اعتماد به نفس، همبستگی، دوستی و یکرنگی دیده شود، اما محرک های مالی، انتظارات عمومی، برد خواهی سیاستمداران باعث شده که ورزشکاران سلامتی خود را نادیده بگیرند و به اصول اخلاقی پایبندی نشان ندهند (الیوت۱۹۹۹ ،۱، ص.۱). اشنایدر۱۹۹۱) ۲) معتقد است که بسیاری از موارد اخلاقی زمانی پیش میآید که ورزشکار میخواهد شکلی از خوب بودن را در ورزش نشان دهد، ولی اگر از ورزشکار خواسته شود که فقط عملکرد فنی مناسبی از خود نشان دهد، بهجای آنکه بخواهد انسان کامل و خوبی باشد، مشکلات اخلاقی شروع می شود. 

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی (وسایل کمک آموزشی دیداری، وسایل کمک آموزشی شنیداری، وسایل کمک آموزشی دیداری- شنیداری، وسایل کمک آموزشی چند حسی، پیشرفت تحصیلی)

تعداد سوال: ۳۴

تعداد بعد: ۵

شیوه نرمه گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

مفهوم وسایل کمک آموزشی :

هر چه که بتواند کیفیت تدریس ویادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است . رسانه های نوشتاری از اولین رسانه هایی بودند که در تعلیم و تربیت از آنها استفاده می شده است ، و سپس رسانه های دیگری از قبیل تصاویر ، نقشه ها ، اسلاید ، فیلم ، تلویزیون و بسیاری از رسانه های دیگری که وارد جریان تعلیم وتربیت شده اند .

نقش وسایل کمک آموزشی در یاد گیری :

وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم بوجود می آورند.توجه و علاقه مخاطبین را به خود جلب می کند.موجب یادگیری سریعتر،مؤثرتر و پایدار تر می شود.تجارب واقعی وعینی را در اختیار فراگیران قرار می دهند.موقعیت های یادگیری را فراهم میکنند.مشارکت فراگیران را در فرایند یادگیری فراهم می کنند.

اهمیت وسایل کمک آموزشی :

علت استفاده ازوسایل کمک آموزشی نقشی است که حواس مختلف در یادگیری دارا هستند . حواس مختلف نقش واحدی در یادگیری دارا نیستند.

تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهـــد که از طریق تدریس معمولی تنها % ۳۰ مطالب از مطالب مورد تدریس یاد گـــــــرفته می شود درحالی که اگریادگیری با استفاده صحیح از وسایل ارتباطی به عمل آید میزان یادگیری افراد را تا % ۷۵ بالا می برد .
درس ریاضیات علوم و جغرافیا از جمله دروسی هستند که دارای وســــایل کمک آموزشی زیادی چه دست ساز و چه آماده بوده و استفاده از آنها نقش بسیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این دروس خواهد داشت .

فواید استفاده ازوسایل کمک آموزشی :

۱- وسایل کمک آموزشی بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد .

۲- وسایل کمک آموزشی می تواند یادگیری را انفرادی کند .

۳- وسایل کمک آموزشی آموزش را با قدرت بیشتری عملی می سازد .

۴- وسایل کمک آموزشی دسترسی به فرهنگ و آموزش را به طور یکسان

برای همه میسر می سازد .

۵- وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم

فراهم می سازد . و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموز می کاهد .

۶- مورد علاقه زیاد و فراون شاگردان هستند و توجه به آنها را به موضوع

اصلی معطوف می سازد .

۷- اساس لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده می سازد و در نتیجه

یادگیری را دائمی می کند .

۸- تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار شاگردان قرار می دهد و در نتیجه موجب فعالیت ایشان می شود .

۹- پیوستگی افکار را موجب می گردد .

۱۰- در توسعه و رشد معنی در ذهن شاگرد مؤثر هستند .

۱۱- مهارتی را به طور کامل و مؤثر به دانش آموزان می آموزد .

۱۲- تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می دهد که از راههای دیگر امکان ندارد .

استفاده از وسایل آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همه حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند .

از آنجا که % ۷۵ از یادگیری مطالب توسط چشم و بینایی یاد گرفته می شود ، این موضوع باعث شده که معلمان بیشتری به استفاده از وسایل کمک آموزشی و وسایل بصری روی آوردند .

یکی از عللی که تعدادی از معلمان از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کنند

این است که فکر می کنند که منظور از وسایل کمک آموزشی همان وسایلی است که فقط به منظور آموزش دانش آموزان و با هدف وسیله کمک آموزشی از قبل ساخته شده می باشد .ولی این فکر اشتباهی است ، زیرا با وسایل دور ریختنی و مازاد نیز می توان یک وسیله کمک آموزشی ساخت که به اهداف مورد نظر درس برسیم .

اگر بخواهیم نتیجه تحقیقات پیاژه و سایر محققین ارزشمند را در مورد تدریس ریاضیات (البته این موضوع شامل تمام دروس می شود) به کودکان ، در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوئیم : وسایل کمک آموزشی را به مدارس ببریم . هیچ معلمی نباید در تدریس ریاضیات بویژه در سالهای اولیه دبستان ، بدون وسیله کمک آموزشی باشد .

البته بی درنگ باید تذکر دهیـــــم که منظور ما این نیست که معلم نمی تواند بدون داشتن وسایل از پیش ساخته و تعیین شده تدریس کند ، بلکه یک معلم در صورتی که مفاهیم را به درستی درک کند و روش تدریس صحیح داشته باشد، می تواندحتی از نخودولوبیا و چوب کبریت نیز در تدریس استفاده کند .

اهمیت استفاده از وسایل کمک آموزشی

همه ی ما تاکنون کتاب های زیادی مطالعه کرده ایم . اما بیشتر مطالب آن را به فراموشی سپرده ایم ولی آندسته از مطالبی که کاربردی کرده ایم هیچ گاه از یاد نخواهیم برد.پس ما باید تا آنجا که در توان داریم تمامی دروس را کاربردی نماییم تا تدریس خود را ماندگار کنیم .

امروزه وسایل کمک آموزشی نقش ارزنده ای درمقاطع مختلف آموزشی ایفا
می کنند.استفاده صحیح از این گونه رسانه ها نیاز به آگاهی ونحوه ی کاربرد آن ها دارد .تا دررسیدن به هدف اصلی یعنی انتقال درک بهتر وبیشتر مطالب علمی را آسان سازد.

ویژگی های وسایل کمک آموزشی

۱-متناسب با موضوع آموزش بودن

۲-ساده بودن

۳-دقیق بودن

۴-بادوام بودن

۵-قابل استفاده بودن توسط مخاطبین

۶-جالب بودن

۷-لازم بودن

نحوه ی استفاده از وسایل کمک آموزشی

۱- انتخاب مناسب

۲-آمادگی قبلی

۴-تشریح وسایل

۳-محل وسایل (در معرض دید بودن )

۴- دسترس بودن برای استفاده فراگیران

رحلت پیامبر اعظم، معراج وصال اوست با حضرت دوست. رحلت جانسوزش را به عاشقان رسالتش تسلیت می گوییم.

5488619_543

عــالـم امــروز پــر از مـاتــم و رنــج و مــحن اسـت
گـرد غـم بـر سـر هـر محـفل و هـر انـجمن اسـت
این چه شور است که بر پا شده در ارض وسـماء
این چه سوز است که درسینه هر مردو زن است
بــانــگ و فـریــاد بــه گــوش آیـــد از افــلاک مـگـر
رحــلت خــــتم رســولان وعـــزای حـــسـن اسـت

صلی الله علیک یا رسول الله(ص)