مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۵ / اردیبهشت

آرشیو ماه: اردیبهشت ۱۳۹۵

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی از ابعاد مختلف (جامعه ای، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی)

تعداد سوال: ۲۰

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش طراحی)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 

تعریف مسئولیت پذیری اجتماعی

می توان برای تعریف شایستگی مسئولیت پذیری اجتماعی (Social – Responsibility)از این عبارت استفاده کرد : توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه. مسئولیت پذیری اجتماعی، شایستگی است که ما را قادر می سازد مراقب تلاش های کاری خود باشیم و در راه علائق دیگران و گروه هایی خدمت کنیم که خارج از حیطه نیازهای فردی، اهداف، و نگرانی های ما قرار دارند.
بار- آن معتقد است افراد مسئولیت پذیر در جامعه، ” قادرند برای دیگران و همراه با آنها کاری را انجام دهند، دیگران را بپذیرند، همگام با وجدانیات خود حرکت نمایند، و قوانین اجتماعی را رعایت نمایند. این افراد به حساسیت های مربوط به روابط میان فردی احترام گذاشته و قادر به پذیرش سایر افراد هستند و از استعدادهای خود در راه صلاح جمع بهره می گیرند، نه این که فقط به صلاح خودشان فکر کنند. افرادی که نقصانی در این شایستگی دارند، ممکن است نگرش های ضداجتماعی را تصدیق کنند، در برابر سایرین، آزاردهنده عمل نمایند و پیوسته به دنبال بهره گرفتن از سایر افراد باشند”.
مسئولیت پذیری اجتماعی، عامل اتصال و پیوند دهنده جوامع و گروه های اجتماعی است.

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه تعلق خاطر جوانان به روستا

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان تعلق خاطر جوانان به روستا

تعداد سوال: ۱۲

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه تعلق خاطر جوانان به روستا

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف تعلق خاطر

تعلق خاطر را میتوان نوعی وابستگی و دلبستگی تعریف کـرد کـه در آن عوامـل متعـددی دخیلاند. تعلقخاطر را از دیدگاه جوان روستایی میتوان اینگونه تعریف کرد: میزان تعلقی کـه جوان روستایی به جامعه خود دارد، یا دوستیها و انجمنهایی که با افراد دیگر در جامعه دارد و برنامهریزیهای جامعه خود را بر مسائل و برنامههای شخصی ترجیح میدهد. تعلقخاطر فرد به جامعه روستایی معادل است با میزان وفاداری به جامعه روستایی و تعداد افرادی که در جامعـه شبیه او هستند و مانند او زندگی میکنند. هنگامیکه فرد میزان تصـدیق و اجمـاع نظـر میـان افراد جامعه خود را بسیار بالا میبیند، دلبستگی او به جامعه زیاد میشود. در درجـه آخـر نیـز میزان موفقیت جامعه برای فرد بسیار مهم مـیشـود و همـه ایـن عوامـل در کنـار هـم میـزان تعلقخاطر جوان روستایی را بـه زنـدگی روسـتایی و محـیط زنـدگی خـود مـیسـنجد و در او وابستگی و دلبستگی به محیط را بهوجود میآورد (Theodori, 2004).

جایگاه روستاها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها اهمیت فراوانی دارد و توسعه هر کشوری ابتدا در گرو توسعه بخش روستایی آن اسـت. براسـاس گفتـه مایکـل تودارو، علت اصلی اهمیتدادن به توسعه کشاورزی و زندگی روستایی فقط این نیست که بیشتر جمعیت کشورهای جهان سوم را روستاییان تشکیل میدهند، بلکه این است که راهحـل نهـایی بیکاریها و مهاجرتهای نابهنگام و خارج از حد و سایر مشکلات جوامع شـهری، ایجـاد تعـادل بین توسعه روستایی و شهری است (ایمنی، ۱۳۸۷).

در زمان حاضر تـلاش کشـورهای درحـالتوسـعه، حفـظ جوانـان روسـتایی در روسـتاها و فراهمآوردن شرایط اشتغال آنها به حرفه کشاورزی است تا فرصتهایی را برای اشتغال جوانـان روستایی فراهم آورند. اما وجود عواملی مانند تحصیلات و رسانهها و امکانات موجود در شهرها و فاصله طبقاتی بین شهر و روستا سبب شده است که سطح آرمانها و تمایلات جوانان روستایی افزایش یابد و حتی نوع تمایلات آنها نیز متفاوت شود. همـه ایـن عوامـل موجـب تـرک روسـتا ازسوی جوانان و مهاجرت آنان به شهرها میشود (پورسینا و همکاران، ۱۳۸۹). بین مهاجرت از روستا بین جوانان و رضایت آنها از وضعیت زندگی کنونی رابطه وجود دارد و با افزایش مهاجرت به شهرها از میزان رضایت جوانان نیز کاسته میشود (قهاری، ۱۳۷۷).

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها (عوامل اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت های تماشاگران، امکانات و تسهیلات)

تعداد سوال: ۳۱

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگهای برتر

۲- پرسشنامه انگیزه حضور تماشاگران در مسابقات ورزشی

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص آن بر اساس گزینه های ارائده شده مشخص نمائید.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۳۱ سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاهها (عوامل اقتصادی، جذابیت بازی، اولویتهای تماشاگران، امکانات و تسهیلات) می باشد نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: …..

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش مولفه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و اثربخشی سازمانی (مسئولیت اجتماعی سازمانی- پاسخگو بودن، مسئولیت اجتماعی سازمانی – مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی سازمانی – شفافیت، مسئولیت اجتماعی- رعایت اصول رقابت، اثربخشی – فروش، اثربخشی – سودآوری، اثربخشی – کارایی عملیاتی، اثربخشی – تصویر ذهنی مشتریان، اثربخشی – بهبود اخلاق کارکنان، اثربخشی – نوآوری)

تعداد سوال: ۴۶

تعداد بعد: ۱۰

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۵۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال بوده و هدف آن سنجش مولفه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و اثربخشی سازمانی (مسئولیت اجتماعی سازمانی- پاسخگو بودن، مسئولیت اجتماعی سازمانی – مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی سازمانی – شفافیت، مسئولیت اجتماعی- رعایت اصول رقابت، اثربخشی – فروش، اثربخشی – سودآوری، اثربخشی – کارایی عملیاتی، اثربخشی – تصویر ذهنی مشتریان، اثربخشی – بهبود اخلاق کارکنان، اثربخشی – نوآوری) می باشد. بخش اول شامل ۲۸ سوال بوده که به سنجش مولفه های مسئولیت اجتماعی سازمانی می پردازد. عوامل مورد سنجش در این بخش بر اساس پرسشنامه استاندارد چن (۲۰۱۱) تدوین شده است. بخش دوم پرسشنامه مربوط به سنجش اثربخشی سازمانی و شامل ۱۸ سوال بود که بر اساس پرسشنامه استاندارد الوکودجو و همکاران تدوین شده است.

 نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: …

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه رضایت شهروندان از فضای سبز

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان رضایت شهروندان از فضای سبز

تعداد سوال: ۷

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه رضایت شهروندان از فضای سبز

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را بر اساس گزینه های ارائده شده مشخص نمائید.

*****************************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۷ سوال بوده و هدف ارزیابی میزان رضایت شهروندان از فضای سبز می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: ….

بری دانلود فایل اصلی پرسشنامه به همراه سایراطلاعات، بر روی دکمه خرید فایل کلیک فرمائید. پس از پرداخت موفق بلافاصله لینک دانلوددر قسمت محصولات به شما ارائه خواهدشد.

برای اطلاعات بیشترراهنمای خرید را در پایین سایت مطالعه فرمائید.

سایت ترم آخر بهترین سایت در زمینه ارائه پرسشنامه های استاندارد و طراحی پرسشنامه برای موضوعات مختلف درتمامی رشته های مدیریت، مشاوره، تربیت بدنی، روانشناسی، علوم اجتماعی و …..

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

پرسشنامه کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام صفورایی (S.FEQI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان کارآمدی خانواده از ابعاد مختلف (اخلاقی، بینشی، حقوقی)

تعداد سوال: ۷۹

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

۲- پرسشنامه جذب به نماز در دانش آموزان

۳- پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

۴- مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی

۵- پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

۶-  مقیاس شکرگزاری اسلامی – ایرانی

پرسشنامه کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام صفورایی (S.FEQI)

خداوند، آفرینش انسان را با پیوند زن و مرد آغاز کرد و آدم و حوا را درکانون خانواده سکنا داد و با این تدبیر، همه فرزندان آدم را به‌ سوی زوجیت دعوت کرد و کمال انسانی را در همراهی و همدلی زوجین در کانون خانواده ترسیم نمود. تدبیر حکیمانه الهی، در قالب کشش و تجاذب میان زن و مرد تجلی یافته و همه انبیا، بشر را در طول تاریخ، در کانون خانواده گرد هم آورده است و بدین‌سان، نسل بشر به زندگی خود ادامه می‌دهد.

خانواده به عنوان کهن‌ترین نظام در جوامع بشری، مناسب‌ترین سازمان برای تأمین نیازهای جسمی و روان‌شناختی اعضا و بهترین بستر برای پرورش نسلی کارآمد و معتقد به ارزش‌های دینی و اجتماعی، زمینه‌ساز تأمین نیاز‌های اقتصادی، حقوقی و روانی افراد بشر بوده است. در سال‌های اخیر، نظام خانواده به دلیل تحولات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، علمی و ارزشی، با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است.۱ تزلزل بسیاری از سنت‌ها، اخلاقیات، آداب، رسوم و اعتقاداتی که عامل تقویت، استحکام و تعادل خانواده بوده، به صورت جدی، کارآمدیِ خانواده را تهدید کرده است.

منابع دینی ما ـ یعنی قرآن و سنت‌ـ ، سرشار از توصیه‌های عاطفی، شناختی و رفتاری برای تأمین کارآمدی خانواده است. مجموعه تعالیم اسلامی در مورد خانواده، ما را به نظامی رهنمون می‌کند که شاخص‌های کارآمدی را در بردارد و پاسخ‌گوی نیاز‌های مادی و معنوی خانواده است.

امام صادق† با اشاره به برخی از اهداف و شاخص‌های خانواده مطلوب و کارآمد، می‌فرمایند: کسی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارد، لازم است خود را در پناه خدا قرار دهد، دو رکعت نماز بگزارد، حمدوثنای خدا بگوید و این چنین دعا کند:

خداوندا، من تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده گرفته‌ام. همسری نصیبم کن که از لحاظ جسم و اخلاق(کارآمدی اخلاقی) نیکو‌ترین باشد، دامنی پاک و بی‌آلایش داشته و حیثیت وجود خود و مال و دارایی(کارآمدی حقوقی) من را نگه‌دار باشد. از نظر رزق، وسعت روزی و از نظر برکت، فزاینده‌تر باشد. خداوندا، از او برای۲ من فرزندی پاک‌سرشت مقدر فرما؛ فرزندی که برای من در طول حیات و پس از مرگ، خلفی شایسته باشد.

در یک طبقه‌بندی کلی، مجموعه تعالیم و معارف اسلام به سه بخش عمده تقسیم می‌شود؛ بخش اول یک سلسله بینش‌ها و نگرش‌های کلی نسبت به جهان، انسان و کل هستی را تشکیل می‌دهد؛ بخش دوم شامل ویژگی‌ها و خصلت‌هایی است که یک فرد مسلمان در راه دست‌یابی به کمال، باید خویشتن را به آنها بیاراید و از اضداد آنها دوری گزیند. این بخش با عنوان معارف و دستورات اخلاقی اسلام مشهور است؛ بخش سوم به احکام اختصاص دارد. این بخش شامل دستورالعمل‌هایی است که به فعالیت‌های خارجی و عینی انسان، اعم از فعالیت‌های مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی مربوط است۳. بخش سوم ضامن رعایت حقوق انسان‌هاست.

شاخص بینشی خانواده کارآمد، به بینش‌های دینی اشاره دارد که برای رشد و کارآیی خانواده ضروری است. ایمان و باورهای دینی به عنوان یک نگرش اصلی و محوری، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ابعاد شخصیت فرد، مانند هدف زندگی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زندگی و دیدگاه‌های فرد نسبت به شغل، ازدواج، تحصیل و حتی جنبه‌های جزئی‌تری مانند: تفریحات، علایق و ترجیحات رفتاری در زندگی اثرگذار است.

برخورداری والدین از باورهای دینی مستحکم، در تحکیم روابط خانواده تأثیر فراوانی دارد و بی‌بهره‌ماندن خانواده از این باور‌ها، مشکلات متعددی را در ‌پی دارد و قرآن از آن به زندگی تنگ و سخت یاد می‌کند.۴ خانواده‌ای که به دلیل نداشتن اعتقادات دینی، دارای آرامش نباشد و اعضای آن از زندگی لذت نبرند، نمی‌تواند کارآمد باشد.

یکی از اهداف مهم ازدواج، تکامل اخلاقی زوجین و پرورش فرزندانی دارای اخلاق اسلامی است. پرورش فرزند، تأمین‌کننده یکی از نیاز‌های مهم روانی انسان‌ها، یعنی تعلق و پیوستگی به فرزند است.

پرورش، به جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته می‌شود که هدف آن، هدایت رشد اخلاقی، معنوی، جسمانی و روانی، یا به طور کلی، رشد همه‌جانبه شخصیت پرورش‌یابندگان در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفاشدن استعدادهای آنان است.۵ با توجه به چنین تعریفی از پرورش، تربیت و رشد جنبه‌های فردی و اجتماعی تمامی اعضای خانواده، از عوامل کارآمدی خانواده به حساب می‌آید و برای دست‌یابی به چنین خانواده‌ای باید برای رشد جنبه‌های گوناگون تلاش کرد.

بخش قابل توجهی از تبلور استعدادها و شکفته‌شدن توانمندی‌ها، مسئولیت‌پذیری‌ها و تعالی انسان، در نتیجه حیات اجتماعی، پیوندهای خانوادگی و تجارب زندگی جمعی به ظهور می‌رسد؛ به طوری که هرگونه محرومیت از روابط مطلوب و منطقی با دیگران و دورماندن از زندگی پویای اجتماعی، زمینه بروز ناهنجاری‌هایی را در فرد فراهم می‌کند۶.

اولین جوانه‌های ارتباط بین انسان‌ها در حریم خانواده پدیدار می‌گردد و در سایر بخش‌های جامعه توسعه می‌یابد. روابط خوش‌آیند و آرامش اعضای خانواده با یکدیگر، با بستگان،‌ با اعضای جامعه و مهم‌تر از همه با خدای متعال، مناسب‌ترین بستر رشد و شکوفایی و کارآمدی خانواده را فراهم می‌سازد. در این زمینه نیز اسلام دستوراتی دارد که افراد خانواده را به حسن روابط با یکدیگر دعوت می کند؛ تلاش برای برقراری روابط محبت‌آمیز، همراه با عاطفه بین والدین و فرزندان و نیز فرزندان با والدین، از دیگر آموزه‌های دین اسلام است.

اسلام برای ازدواج، اهداف و آثاری بیان کرده است و برای تحقق این اهداف، برای همه اعضای خانواده وظایف و مسئولیت‌های مشترک و ویژه‌ای را معین کرده است. در مقابل رعایت وظایف و انجام مسئولیت‌ها، حقوقی را نیز برای آنها در نظر گرفته است. رعایت این حقوق، یکی از شاخص‌های خانواده کارآمد است و زیرپاگذاشتن آنها، سازمان خانواده را متزلزل می‌کند. رعایت مرزهای درون‌خانوادگی مانند رازداری و برون خانوادگی مانند رعایت پوشش شرعی و حدود روابط زن و مرد  و چگونگی مدیریت منزل، از مباحثی هستند که جزء شاخص‌های حقوقی خانواده است. بحث‌های اقتصادی که بر کارآمدی خانواده تأثیرگذار است و به عنوان حقوق اعضای خانواده مطرح می‌شود، در شاخص حقوقی خانواده کارآمد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

بنابراین خانواده کارآمد۷، خانواده‌ای است که با پای‌بندی اعضای آن به اعتقادات دینی و رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، زمینه کشف و پرورش قابلیت‌ها و توانایی‌های آنان را در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری فراهم کند.

پرسشنامه سنجش تحکیم بنیان و کارامدی خانواده بر اساس تعالیم اسلامی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش تحکیم بنیان (ایمان و فضیلت گرایی، وجود عشق، مهر و محبت میان اعضای خانواده، آشنایی کامل اعضای خانواده با حقوق و وظایف خود، وجود روحیه ی صبر و پایداری و گذشت در مقابله با مشکلات) و کارامدی خانواده (اخلاقی، بینشی، حقوقی) براساس تعالیم اسلامی

تعداد سوال: ۴۲

تعداد بعد: ۷

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه سنجش تحکیم بنیان و کارامدی خانواده براساس تعالیم اسلامی

خداوند، آفرینش انسان را با پیوند زن و مرد آغاز کرد و آدم و حوا را درکانون خانواده سکنا داد و با این تدبیر، همه فرزندان آدم را به‌ سوی زوجیت دعوت کرد و کمال انسانی را در همراهی و همدلی زوجین در کانون خانواده ترسیم نمود. تدبیر حکیمانه الهی، در قالب کشش و تجاذب میان زن و مرد تجلی یافته و همه انبیا، بشر را در طول تاریخ، در کانون خانواده گرد هم آورده است و بدین‌سان، نسل بشر به زندگی خود ادامه می‌دهد.

خانواده به عنوان کهن‌ترین نظام در جوامع بشری، مناسب‌ترین سازمان برای تأمین نیازهای جسمی و روان‌شناختی اعضا و بهترین بستر برای پرورش نسلی کارآمد و معتقد به ارزش‌های دینی و اجتماعی، زمینه‌ساز تأمین نیاز‌های اقتصادی، حقوقی و روانی افراد بشر بوده است. در سال‌های اخیر، نظام خانواده به دلیل تحولات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، علمی و ارزشی، با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است.۱ تزلزل بسیاری از سنت‌ها، اخلاقیات، آداب، رسوم و اعتقاداتی که عامل تقویت، استحکام و تعادل خانواده بوده، به صورت جدی، کارآمدیِ خانواده را تهدید کرده است.

منابع دینی ما ـ یعنی قرآن و سنت‌ـ ، سرشار از توصیه‌های عاطفی، شناختی و رفتاری برای تأمین کارآمدی خانواده است. مجموعه تعالیم اسلامی در مورد خانواده، ما را به نظامی رهنمون می‌کند که شاخص‌های کارآمدی را در بردارد و پاسخ‌گوی نیاز‌های مادی و معنوی خانواده است.

امام صادق† با اشاره به برخی از اهداف و شاخص‌های خانواده مطلوب و کارآمد، می‌فرمایند: کسی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارد، لازم است خود را در پناه خدا قرار دهد، دو رکعت نماز بگزارد، حمدوثنای خدا بگوید و این چنین دعا کند:

خداوندا، من تصمیم به ازدواج و تشکیل خانواده گرفته‌ام. همسری نصیبم کن که از لحاظ جسم و اخلاق(کارآمدی اخلاقی) نیکو‌ترین باشد، دامنی پاک و بی‌آلایش داشته و حیثیت وجود خود و مال و دارایی(کارآمدی حقوقی) من را نگه‌دار باشد. از نظر رزق، وسعت روزی و از نظر برکت، فزاینده‌تر باشد. خداوندا، از او برای۲ من فرزندی پاک‌سرشت مقدر فرما؛ فرزندی که برای من در طول حیات و پس از مرگ، خلفی شایسته باشد.

در یک طبقه‌بندی کلی، مجموعه تعالیم و معارف اسلام به سه بخش عمده تقسیم می‌شود؛ بخش اول یک سلسله بینش‌ها و نگرش‌های کلی نسبت به جهان، انسان و کل هستی را تشکیل می‌دهد؛ بخش دوم شامل ویژگی‌ها و خصلت‌هایی است که یک فرد مسلمان در راه دست‌یابی به کمال، باید خویشتن را به آنها بیاراید و از اضداد آنها دوری گزیند. این بخش با عنوان معارف و دستورات اخلاقی اسلام مشهور است؛ بخش سوم به احکام اختصاص دارد. این بخش شامل دستورالعمل‌هایی است که به فعالیت‌های خارجی و عینی انسان، اعم از فعالیت‌های مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی و اجتماعی مربوط است۳. بخش سوم ضامن رعایت حقوق انسان‌هاست.

پرسشنامه علل استفاده از شبکه های اجتماعی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی علل استفاده از شبکه های اجتماعی (تنوع و گستردگی شبکه های اجتماعی، اعتماد داشتن به شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی و ارتباط آسان شبکه های اجتماعی)

تعداد سوال: ۲۵

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع:  محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۶۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه مضرات شبکه های اجتماعی

۲-پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

۳- پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی

پرسشنامه علل استفاده از شبکه های اجتماعی

تعریف شبکه اجتماعی

شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی — مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) — به هم متصل اند.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود.[۱]

در ساده‌ترین شکل یک شبکهٔ اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. شبکهٔ اجتماعی هم چنین می‌تواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد. این مفاهیم غالباً در یک نمودار شبکهٔ اجتماعی نشان داده می‌شوند که درآن، نقطه‌ها رأس‌ها هستند و خط‌ها نشانگر یال‌ها.

بالغ بر یک قرن است که مردم، شبکهٔ اجتماعی مجازی را برای اشاره‌های ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد درسیستم‌های اجتماعی در تمامی مقیاس‌ها از روابط بین فردی گرفته تا بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهند. در سال ۱۹۴۵ J. A. Barnesبرای نخستین بار از اصطلاح قاعده‌مند برای مشخص کردن الگوهایی از رشته‌ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می‌کنند و به صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد: گروه‌های محدود (مانند: قبایل و خانواده‌ها) و طبقات اجتماعی (مانند: جنسیّت و قومیت).[۲]

آنالیز شبکه‌های اجتماعی از طریق احکام نظری و روش‌ها و تحقیق‌های مربوط به آن از یک صنعت ضمنی به معبری تحلیلی برای پارادایم‌ها تغییر یافته‌است. برهان‌های تحلیلی از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار همگی شبکه‌های سراسری را مورد بررسی قرار می‌دهند که در آن‌ها، همهٔ رشته‌ها شامل روابط ویژه‌ای در میان جمعیتِ تعریف شده‌اند و یا شبکه‌های فردی را مورد بررسی قرار می‌دهند که شامل رشته‌ها یی است که افراد مشخصی آن‌ها را دارند از قبیل انجمن‌های خصوصی.[۳]

گرایش‌های تحلیلی متعددی آنالیز شبکه‌های اجتماعی را تمیز می‌دهند: هیچ فرضی وجود ندارد که گروه‌ها، بلوک‌های بنا کنندهٔ اجتماع هستند:[۴] این معبر برای مطالعهٔ سیستم‌های اجتماعی با محدودیت کمتر باز است از اجتماعات غیر محلی گرفته تا لینک‌های درون وب‌گاه‌ها.

آنالیز شبکه‌های اجتماعی علاوه بر سروکارداشتن با اشخاص (افراد، سازمان‌ها، ایالات) به عنوان واحدهای گسستهٔ تحلیل، برروی چگونگی ساختار رشته‌ها که اشخاص و روابط میان آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز تمرکز می‌کند.

برخلاف تحلیل‌هایی که بر این فرض استوارند که هنجارهای اجتماعی تعیین کنندهٔ رفتارها هستند، آنالیز شبکه‌های اجتماعی به بررسی وسعت تأثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته‌ها بر هنجارها می‌پردازد.

شکل یک شبکهٔ اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک می‌کند. به طور جزئی شبکه‌های محکم برای اعضایشان نسبت به شبکه‌هایی که تعداد زیادی اتصالات ضعیف برای افراد خارج از شبکهٔ اصلی دارند، کمتر مفید واقع می‌شوند. بیشتر شبکه‌های باز با اتصالات اجتماعی و رشته‌های ضعیف، شانس بیشتری برای دسترسی به ایده‌ها و دست‌آوردهای جدید نسبت به شبکه‌های بسته با رشته‌های طویل فراهم می‌آورد. به بیان دیگر گروهی از دوستان که تنها دارای ارتباط با یکدیگر هستند، اطلاعات و دست‌آوردهای یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. اما گروهی از افراد که دارای ارتباط با بخش‌های اجتماعی دیگر هستند شانس بیشتری برای دسترسی به محدودهٔ وسیعتری از اطلاعات دارند. افراد برای دستیابی به موفقیت بهتر است که با شبکه‌های گوناگونی ارتباط داشته باشند تا اینکه ارتباطات زیادی درون یک شبکه داشته باشند. به طور مشابه افراد می‌توانند تأثیرگذاری و ایفای نقش به عنوان واسطه در برقراری ارتباط بین دو شبکه که به هم متصل نیستند را تمرین کنند. (این کار پر کردن سوراخ‌های ساختاری نامیده می‌شود)[۵]

آنالیز شبکه‌های اجتماعی چشم‌انداز متناوبی را ایجاد می‌کند که در آن خواص افراد نسبت به ارتباطات و رشته‌های میان آن‌ها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است. این معبر ایجاد شده‌است تا برای توضیح بسیاری از پدیده‌های جهان واقعی مفید واقع شود، اما مجال کمتری برای نمایندگی‌های فردی باقی می‌گذارد تا توانمندی‌های فردیشان روی موفقیت تأثیرگذار باشد زیرا بخش زیادی از این توانمندی‌ها درون ساختار شبکه باقی می‌ماند.

شبکه‌های اجتماعی برای بررسی چگونگی تأثیرات متقابل میان تشکیلات، توصیف بسیاری از اتصالات غیررسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می‌کند، نیز مورد استفاده قرار گرفته‌است و در این زمینه‌ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در سازمان‌های مختلف عمل می‌کند. شبکه‌های اجتماعی نقش کلیدی در موفقیت‌های تجاری و پیشرفت‌های کاری ایفا می‌کنند. شبکه‌ها راه‌هایی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند که اطلاعات جمع‌آوری کنند، از رقابت بپرهیزند و حتی برای تنظیم قیمت‌ها و سیاست‌ها با هم تبانی کنند.[۶]

پرسشنامه آسیب شناسی فضای مجازی

هدف: بررسی آسیب شناسی فضای مجازی (نارضایتی های خانوادگی، اعتیاد به اینترنت، تعارض ارزش ها، انزوای اجتماعی، افسردگی)

تعداد سوال: ۲۵

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۷۵۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه آسیب شناسی فضای مجازی

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.

تعریف فضای مجازی

فضای سایبر (که در ایران از آن تعبیر به فضای مجازی می شود) واژه‌ای است که در دهه ۱۹۸۰ وارد ادبیات علمی تخیلی شد و شاغلان در زمینه کامپیوتر و علاقه‌مندان به سرعت آن را به کار بردند و در دهه ۱۹۹۰ رایج شد. در این دوره، استفاده از اینترنت، شبکه و مخابرات دیجیتال سریعاً در حال رشد بود و لفظ فضای مجازی می‌توانست بسیاری از ایده‌ها و پدیده‌های نوظهور را نمایندگی کند.

لفظ مادر فضای سایبر، سایبرنتیک است که از κυβερνήτης یونانی باستان به معنای فرماندار یا راننده مشتق شده، واژه‌ای که نوربرت وینر برای کار پیشگامانه اش در مخابرات الکترونیک و علم کنترل به کار برد.

اینترنت (به انگلیسی: Internet) (مخفف interconnected networks شبکه‌های به هم پیوسته) را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا شده است. ریشهٔ این شبکهٔ عظیم جهانی به دههٔ ۱۹۶۰باز می‌گردد که سازمان‌های نظامی ایالات متّحدهٔ آمریکا برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه‌ای مستحکم، توزیع شده و باتحمل خطا سرمایه‌گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره‌ای از سرمایه‌گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات اینترنت جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گردد و از اواسط دههٔ ۱۹۹۰، اینترنت به صورت یک شبکهٔ همگانی و جهان‌شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعّالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فناوری، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد. شواهد زیادی در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده‌است.

اینترنت سامانه‌ای جهانی از شبکه‌های رایانه‌ای به هم پیوسته است که از پروتکلِ «مجموعه پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکهٔ شبکه‌هاست که از میلیون‌ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از فناوری‌های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده‌اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده‌ای است که برجسته‌ترین آنها وب جهان‌گستر و رایانامه هستند. سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت برای ایجاد یک وب‌گاه، دستیابی از راه دور وی‌پی‌ان، انجام تحقیقات و یا استفاده از سیستم رایانامه، هستند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از اینترنت تغییر شکل داده‌اند ویا مجدداً تعریف شده‌اند و خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند. انتشار روزنامه نیز به صورتوب‌گاه، خوراک وب و وب‌نوشت تغییر شکل داده‌است. اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسان‌ها را از طریق پیام‌رسانی فوری، تالار گفتگو وشبکه‌های اجتماعی به وجود آورده‌است.

پرسشنامه نگرش و قصد مصرف کنندگان نسبت به خرید غذاهای ارگانیک

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد مصرف کنندگان نسبت به خرید غذاهای ارگانیک (آگاهی سلامت، آگاهی محیطی، قیمت محصولات ارگانیک، هنجارهای عمومی، نگرش خرید، قصد خرید)

تعداد سوال: ۴۲

تعداد بعد: ۶

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: WORD 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۸۰۰۰ تومان

خرید فایل

هدف: بررسی عوامل موثر بر همکاری دانشگاه و صنعت (عوامل مالی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری)

پرسشنامه نگرش و قصد مصرف کنندگان نسبت به خرید غذاهای ارگانیک

غذای ارگانیک چیست؟

غذای ارگانیک یا طبیعی، به غذایی گفته می‌شود که بدون دخالت یا بدون مصرف آفت‌کش‌ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات اصلاح شده ژنتیکی تولید شده باشد. در واقع کشاورزی ارگانیک، شیوه‌ای از کشاورزی است که در تمامی مراحل کاشت تا برداشت، جمع آوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی از کود شیمیایی استفاده نمی‌کند.

 البته، در ابتدا این محصولات، تنها در فروشگاه‌های کوچک و یا در بازارهای محلی کشاورزان قابل دسترس بود، ولی در سال‌های اخیر، به طور وسیعی در اکثر فروشگاه‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی فراهم و قابل دسترس شد؛ چنانکه مصرف غذاهای ارگانیک در بین مردم آمریکا در طی چند سال اخیر دارای رشد ۱۷ تا ۲۰ درصدی بوده است.

 در حالی که محصولاتی که پیش از این در بازار مرسوم بوده‌اند و از نظر شکل ظاهری بهتر و بزرگتر هم بودند، تنها رشد ۲ تا ۳ درصدی داشته‌اند. به همین دلیل هم بسیاری از شرکت‌های تولید مواد غذایی به سمت مصرف این مواد برای تولید فرآورده‌های خود سوق داده شده‌اند.

در ابتدا، غذای ارگانیک تنها شامل سبزی‌های تازه بود و اولین مصرف کنندگانی که از غذای ارگانیک استفاده می‌کردند، به دنبال غذایی بودند بدون مواد شیمیایی، تازه و در حد امکان دارای کمترین مراحل فرایند؛ و چون آنها باید اقلام مورد نیاز خود را مستقیماً از کشاورزان خریداری می کردند بنابراین، شعار «کشاورز خود را بشناس تا غذای خود رابشناسی» از اولین شعارهایی بود که به منظور ترویج مصرف غذاهای ارگانیک، باب شد.

اما امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، محصولات ارگانیک، دیگر لوکس و «خاص» به حساب نمی‌آیند و در فروشگاه‌ها، انواع محصولات ارگانیک از میوه و سبزی گرفته تا مرغ، تخم مرغ و شیر را می‌توانید با برچسب ارگانیک و تنها اندکی گران‌تر از انواع معمولی، خریداری کنید.

 محققان وارد می‌شوند

هم‌زمان با رونق گرفتن بازار محصولات ارگانیک، تحقیقات برای کشف خواص برتر این محصولات هم رونق گرفت. یکی از تازه‌ترین این مطالعات درباره مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی گوجه‌فرنگی‌های ارگانیک و معمولی است که نشان داده میزان مواد مغذی و آنتی‌اکسیدان‌هایی مثل فلانوئیدها در انواع ارگانیک، دو برابر بیشتر از انواع معمولی است و این البته یک نتیجه خیره‌کننده است.

دکترآلیسون میشل، متخصص شیمی مواد غذایی در دانشگاه کالیفرنیا، و همکارانش می‌گویند دو نوع فلاونوئید موسوم به کئورسیتین(quercetin )و کامفرول (kaempferol) در گوجه فرنگی‌های خشک شده‌ای که به روش ارگانیک و توسط روش‌های کشاورزی تحقیق شده، به عمل آمده‌اند، وجود دارد که به طرز معنی داری از انواع معمولی، سراست. این دانشمندان، همچنین، میزان این فلاونوئیدها را در انواع ارگانیک به ترتیب،۷۹ درصد و ۹۷ درصد بالاتر از انواع معمولی ارزیابی کرده‌اند که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.

 تحقیقات قبلی نشان داده است که فلاونوئیدها، فشارخون را تعدیل کرده و از بیماری های قلبی و سکته پیشگیری می‌کنند و همچنین باعث کاهش بروز انواعی از سرطان‌ها و آلزایمر می‌شوند.

دانشمندان، تفاوت فاحش موجود در میزان فلاونوئیدها را درگوجه فرنگی‌های ارگانیک، نسبت به انواع ساده، به عدم وجود کود در کشاورزی به روش ارگانیک نسبت می‌دهند. البته، در این میان فرضیه دیگری هم وجود دارد که بر اساس آن، فلاونوئیدها، به عنوان مکانیسمی دفاعی که در اثر کمبود مواد مغذی فعال می‌شود، به وجود می‌آیند، که این کمبود مثلاً می‌تواند کمبود نیتروژن در خاک باشد.

 بر اساس این فرضیه، نیتروژن موجود در کودهای معمولی، برای گیاهان به راحتی قابل دسترس است و بنابراین چون در کشاورزی به روش ارگانیک از کود استفاده نمی‌شود، کم بودن میزان فلاونوئیدها در انواع معمولی به دلیل بالا بودن میزان استفاده از کودها در کشاورزی است.

توجه: با توجه به اینکه اغلب محصولات این سایت حاصل تلاش های بدون وقفه تیم ترم آخر می باشد، هر گونه کپی برداری از مطالب سایت به صورت جدی پیگرد قانونی خواهد داشت.