مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۴ / شهریور

آرشیو ماه: شهریور ۱۳۹۴

مقیاس رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش میزان رضایت از تصویر تن
تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا (BIRS)

نسخه اولیه این مقیاس ۸۱ ماده داشت که با بررسی ماده هایی که معانی یکسانی دارند تعداد ماده ها به ۴۳ ماده تقلیل یافت. مقیاس ۴۳ سؤالی به چند تن از پرستاران، روان پزشکان، روان شناسان، و متخصصین بهداشت روان ارایه شد و با بررسی روایی محتوایی آن و تناسب محتوا با مؤلفه مورد مطالعه، مقیاس تبدیل به ۳۹ ماده شد. در اجرای اولیه این مقیاس ۳ سؤال آن توسط پاسخ دهندگان نامفهوم تشخیص داده شده و از مقیاس حذف گردید. پس از اجرای روایی عاملی اکتشافی در بار اول ۱۰ ماده از این مقیاس ضریب همبستگی پایینی داشت و از مقیاس حذف شد. در اجرای دوم روایی عاملی اکتشافی نیز ۳ ماده دیگر حذف شد و در نهایت مقیاس با ۲۳ ماده باقی ماند. این مقیاس توسط طاهری تربتی و همکاران (۱۳۹۲) هنجاریابی گردید و در نهایت ۲۲ گویه در یک عامل قرار گرفت و مقیاس رضایت از تصویر تن را شکل داد.

پرسشنامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی سبک های پردازش اطلاعات در افراد (شهودی- خردگرایانه)
تعداد سوال: ۲۲
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سبک های پردازش اطلاعات شهودی- خردگرایانه اپستین و پاسینی (REI)

روش‌هایی که افراد دنیای پیرامون خود را دریافت می‌کنند، درباره آن قضاوت می‌کنند و مسایل و مشکلات مربوط به آن را حل می‌کنند، متفاوت است. برخی از افراد بیشتر بر غرایز و احساسات درونی متکی هستند؛ در حالیکه دیگران بر جنبه‌های مهم، عناصر اصلی مسایل و پیامدها تکیه می‌کنند. از این رو، سبک‌های پردازش اطلاعات یکی از موضوعات بحث‌انگیز در حوزه روان‌شناسی است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که دو نوع سبک پردازش در افراد وجود دارد. چنین الگوهایی اغلب الگوهای پردازش دوگانه نامیده می‌شود. اگرچه الگوهای متعددی در این زمینه وجود دارد، با این حال در سال‌های اخیر اپستین و همکاران نظریه شخصی شناختی ـ تجربه‌گرایی را مطرح کرده‌اند. بر اساس نظریه شخصی شناختی ـ تجربه‌گرایی دنیا از طریق دو نظام پردازش اطلاعات در افراد مفهوم‌سازی می‌شود: خردگرایی و تجربه‌گرایی. اگرچه انسان‌ها ممکن است از هر دو سبک بهره‌مند شوند، اما آنها مستقل ار هم هستند. سبک خردگرایی سطوح بالایی از منابع شناختی را می‌طلبد و بیشتر کلامی، تحلیلی، آگاهانه و به نسبت کند است، که از طریق قوانین منطقی استنتاج عمل می‌کند. این نظم رفتارها را از طریق ارزیابی آگاهانه رویدادها میانجی‌گری می‌کند. در مقابل، سبک تجربه‌گرایی فطری و انطباقی است و به ما این امکان را می‌دهد تا از تجربه یاد بگیریم. این نظام رفتارها را از طریق رمزگردانی پیامدهای قبلی، به ویژه آن تجاربی که بار هیجانی دارند، ازطریق اجتناب هیجانات منفی و تسهیل هیجانات مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

معرفی پرسشنامه سبک‌های پردازش اطلاعات (REI)

پرسشنامه سبک‌های پردازش اطلاعات (REI) را اپستین و پاسینی در سال ۱۹۹۹ طراحی نمودند. نسخه اصلی این پرسشنامه ۴۰ سوال دارد اما درهنجاریابی این آزمون در ایران، سوالات آن به ۲۲ سوال تقلیل یافت. این هنجاریابی توسط رضایی در سال ۱۳۹۰ بر روی جامعه دانشجویان انجام شد. پرسشنامه مذکور ۲ خرده مقیاس خردگرایی و تجربه‌گرایی را شامل می‌شود.

پرسشنامه دستورالعمل (Spikes) به منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار توسط دستیاران پزشکی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش مهارت ارائه خبر بد به بیماران مبتنی بر دستورالعمل اسپایکز توسط دستیاران پزشکی از ابعاد مختلف (حیطه روانی: همدلی، دانش و اطلاعات، دعوت به دادن اطلاعات، حیطه عوامل محیطی: هماهنگی اولیه، تعیین راهبرد، برنامه ریزی، حرفه ای گری)
تعداد سوال: ۱۶
تعداد حیطه: ۲
تعداد بعد: ۷
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه دستورالعمل (Spikes) به منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به بیمار توسط دستیاران پزشکی

خبر بد به هرگونه اطلاعاتی اطلاق می شود کـه در عملکرد حرفهای شاغلین گروه بـالینی پزشـکی هنگام ارائه به مراجعین و یا بیماران اثرات جدی بر نگرش وی از خود و آینده حرفه ای او داشته باشد (۱). معمولا ارائه خبر هائی همانند مـواردی چـون مرگ یکی از عزیزان، بیماری، اخراج شدن از کار و برای شنونده مثل شوک روحی عمـل مـی کننـد، فرد با شنیدن خبر، دلواپس شده و وحشت میکند و ممکن است همه زندگی او ناگهان تغییر کند. به عنوان نمونه، بنا به تحقیقی، تقریباً همه خانمهایی که به تازگی خبر ابتلا به سرطان سینه به آنها داده شده است، دچار پریشانی و اضـطراب شـده ا نـد و حتی، این وضعیت در تقریبـاً نیمـی از آنهـا آنقـدر پیشرفت میکنـد کـه منجـر بـه اخـتلالات روانـی شــدید مثــل افســردگی و اخــتلالات روان-تنــی میگردد (۱). از منظر اسلام هر فرد حـق دارد کـه حقایق شخصی و مربوط به خود را بداند و در مورد  آینده خود مطابق بـر ارزش هـای الهـی آزادانـه و بدون اجبار تصمیم گیـری کنـد واز سـویی اسـلام تاکید ویژه ای بر آمادگی قبل از مرگ دارد (سـوره بقره آیه ۱۵۵). تجربه نشان مـی دهـد کـه در آمـوزش پزشـکی رایج، تاکید بر تواناییهای عملی به مراتب مهم تـر از مهارت های ارتباطی صرف است، چرا که پزشک ممکن است آمادگی مواجهه با تنش های ناشـی از افشای خبر بد را نداشته باشد و یا نتواند تـوجیهی برای پیامدهای اطلاع خبر بد به بیمار بیابد. تـاثیر مجموع این عوامل موجب فقدان اعتماد به نفس و ناراحتی و در نتیجه سرباز زدن از اطلاع رسانی بـه بیمار می شود.حاصل چنین رویدادی این است که پزشکان اغلب بـر جنبـه هـای جسـمانی بیمـاران متمرکز می شوند و توجـه چنـدانی بـه فشـارهای روانی و آلام روحی بیماران نشـان ندهنـد یکـی از ارکان حرفه ای گـری در پزشـکی (کـه بـه تاییـد WFME (فدراســیون آمــوزش پزشــکی جهــانی رسیده)، کسب مهارت های ارتباطی پزشک وبیمار است، بنابراین تاکید بر مهارتهای ارتباطی از نکـات مهم و قابل توجه در آموزش پزشکی نـوین بشـمار میرود. کسب مهارت های ارتباطی، پزشکان را قادر می سازد که خبر بد را به گونه ای که کمتر بـرای خودشان و همچنین بیمار و خـانواده اش ناراحـت کننده باشد، افشاو ابلاغ کنند.چندین مطالعه نشان داده که آموزش های متمرکـز و هدفمنـد مهـارت ابلاغ اخبار ناخوشایند (Breaking Bad News) به دانشجویان و دستیاران پزشکی توانمندی حرفه ای آنـانرا افـزایش مـی دهنـد مـدل اسـپایکز یکـی ازالگوهای کاربردی درزمینه ابلاغ اخبار بد درجهان به شمار میرودکه براساس الگوی ارتباطی متقابـل بنا شده است

پرسش نامه بین المللی ایدز (IAQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی ادراک و نگرش افراد به بیماری ایدز از ابعاد مختلف (اسطوره ها و تصورات غلط در مورد انتقال، نگرش، خطر شخصی و حقایق در مورد عفونت اچ آی وی)
تعداد سوال: ۱۸
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱-پرسشنامه آشنایی با ایدز

۲-پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

۳-پرسشنامه سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به ایدز (AIDS)

پرسش نامه بین المللی ایدز (IAQ)

ایدز (به انگلیسی: AIDS) یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی (به انگلیسی: Acquired immune deficiency syndrome)، نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسط ویروس نقص ایمنی (HIV) ایجاد می‌شود.[۱] بیماری ناشی از ویروس HIV دارای سه مرحله اصلی است. در مرحله اول (عفونت حاد) فرد ممکن است برای مدت کوتاهی بیماری شبه آنفلوآنزایی را تجربه کند. به همین دلیل معمولاً این بیماری تا یک دوره طولانی بدون هیچ علائمی دنبال می‌شود که به این مرحله از بیماری، دوره نهفتگی گفته می‌شود. هر چقدر که بیماری پیشرفت یابد، تداخل بیشتری با دستگاه ایمنی بدن پیدا می‌کند و باعث می‌شود که افراد به عفونت‌هایی مانند عفونت فرصت‌طلب و تومور دچار شوند، البته معمولاً در افرادی که دستگاه ایمنی آنها به خوبی عمل می‌کند تأثیرگذار نیست. در نهایت بیماری زمانی وارد مرحله سوم یا ایدز خواهد شد که شمار سلول‌های CD4+ T به کمتر از ۲۰۰ سلول در هر میکرولیتر برسد.

HIV عمدتاً از طریق آمیزش جنسی (از جمله مقعدی و حتی دهانی) محافظت نشده، انتقال خون آلوده و سرسوزن آلوده و از مادر به فرزند در طول بارداری، زایمان یا شیردهی منتقل می‌گردد.[۲] بعضی از مایعات بدن مانند بزاق و اشک قادر به انتقال HIV نیستند.[۳] پیشگیری از عفونت HIV، عمدتاً از طریق آمیزش جنسی امن و برنامه تعویض سرنگ، راه حلی برای جلوگیری از گسترش این بیماری محسوب می‌شوند. هیچ‌گونه درمان یاواکسن وجود ندارد؛ اگر چه درمان ضدویروسی می‌تواند باعث کاهش دوره بیماری و امید به زندگی نزدیک به طبیعی گردد. با وجود این که درمان ضدویروسی خطر مرگ و عوارض ناشی از این بیماری را کاهش می‌دهد، اما این داروها گران‌قیمت هستند و ممکن است با عوارض جانبی همراه باشند.

پژوهش‌های ژنتیکی نشان می‌دهند که HIV در اصل در اوایل قرن بیستم میلادی در غرب آفریقا جهش یافته و پدید آمده است.[۴] ایدز اولین بار در سال ۱۹۸۱ توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) شناخته شد، در حالی که عامل آن (عفونت HIV) در اوایل آن دهه شناخته شده بود.[۵] از زمان کشف آن تا سال ۲۰۰۹، ایدز باعث مرگ ۳۰ میلیون نفر شده است.[۶] تا سال ۲۰۱۰، حدوداً ۳۴ میلیون نفر به ایدز مبتلا بوده‌اند.[۷] ایدز به عنوان همه‌گیری جهانی شناخته می‌شود که در حال حاضر حوزه شیوع آن بسیار وسیع و در حال گسترش است.[۸]

ایدز تأثیر بسیار زیادی بر روی جوامع داشته‌است، چه به عنوان یک بیماری و چه به عنوان عاملی برای تبعیض. همچنین تاثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته است. تصورهای نادرست بسیاری در رابطه با ایدز وجود دارد، برای مثال انتقال ایدز از طریق رابطه‌های سطحی غیرجنسی. این بیماری همچنین موضوع مجادله ادیان شده است.

مقیاس سرمایه معنوی (فرم کوتاه)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش سرمایه معنوی
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس بهزیستی معنوی (فرم کوتاه)

۲- پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس و همکاران (۲۰۰۵)

۳- پرسشنامه پایبندی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

۴- پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

۵- پرسشنامه باور به جهان آخرت

۶- پرسشنامه معنا در زندگی استیگر و همکاران (MLQ)

۷- پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

۸- پرسشنامه رهبری معنوی فرای

۹- مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

۱۰- مقیاس تندرستی معنوی پرستاران

۱۱- پرسشنامه سازگاری معنوی

۱۲- پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

۱۳- پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

۱۴- پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

۱۵- پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

۱۶- پرسشنامه سنجش هوش معنوی افراد

۱۷-  پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (RCI-10)

۱۸-پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (۱۹۸۶)

۱۹-مقیاس بهزیستی معنوی (فرم کوتاه)

مقیاس سرمایه معنوی (فرم کوتاه)

تعریف سرمایه معنوی

سرمایه معنوی(spiritual capital) یعنی آگاهی نسبت به توانایی های خود، تشخیص پتانسیل های موجود در محیط اطراف، توانایی دیدن مسائل و مشکالت از ابعاد متفاوت، درک ارزش های واالی انسانی، داشتن احساس همدلی و درک انسان های دیگر، احترام به تفاوت های موجود در انسانها با اعتقاد به هدفمند بودن این تفاوت ها و توانایی بهره برداری از آنها و در نهایت توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت و داشتن نگرش برد- برد در تمامی سطوح زندگی.

وقتی که ما توانایی آن را پیدا کنیم که به چیز بجزء خود فکر کنیم و فراتر از منافع شخصی خود بیندیشیم قدم اساسی در جهت کسب سرمایه معنوی برداشته ایم. علت اینکه سرمایه معنوی باعث غنی شدن زندگی انسان ها می گردد به این دلیل است که نگاه انسانها را نسبت به زندگی تغییر داده و این نگاه را از تمرکز صرف بر خود به تمرکز بر کل دنیا معطوف می کند، به این معنا که انسانها یاد می گیرند تاثیر عملکردها و رفتارهای خود را بر کل محیط اطراف خود دیده و باور کنند که فرایندهای رفتاری و گفتاری آنها می تواند بر زندگی حال و آینده دیگر افرادی که با آنها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم هستند تاثیر به سزایی داشته باشد؛ به همین دلیل دقت و حساسیت زیادی بر روی عملکرد خود داشته و سعی می کنند نتیجه رفتارهای خود را بر محیط بیرونی و درونی مرتبط با خود مورد بررسی قرار داده و بعد دست به اقدام بزنند. یکی دیگر از نمودهای سرمایه معنوی چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی، اعتقاد به این باور است که تنها نگرش برد- برد به تمامی مسائل زندگی باعث پیروزی حتمی می گردد و هرگز این امکان وجود ندارد که با نابودی دیگران بتوان به پیروزی دست یافت. حال در نظر بگیرید دنیای با سرمایه معنوی، دنیایی امن برای زندگی همه انسانها با هر نژاد، قومیت، زبان، رنگ پوست، دین و… خواهد بود که در آن همه افراد و همه سازمانها برای پیروزی و کسب موفقیت فقط خود را نمی بینند و این باور در آنها رخنه کرده که” اگر او پیروز باشد من نیز پیروز خواهم بود”. سرمایه معنوی همان باور رسالتی است که بر دوش همه انسانها بوده و برای رسیدن به آن باید بیاموزند که ” چه کسی هستند؟ از کجا آمده اند؟ برای چه آمده اند؟ و چه هدفی در پس این حضور نهفته است؟ و در نهایت اینکه درک کنند میزان تاثیرشان بر محیط اطرافشان تا چه اندازه می باشد؟

تا وقتی که ندانیم برای چه متولد شده ایم و یا برای چه سازمانی را تاسیس می کنیم، درست مثل این است که در “آب در هاون می کوبیم”.

سرمایه معنوی درک معنای مشترک زندگی با تمام مخلوقات خداوند از انسانها تا حیوانات و گیاهان است به این معنا که به انسانها این حق داده نشده که برای آسایش و کسب سود خود محیط زیست را نابود کرده و به تاثیرات آن بر کره زمین هیچ اهمیتی ندهد، چرا که با نگاه سرمایه معنوی همه انسانها موظفند حتی به امکان زندگی برای نسل های آینده نیز فکر کرده و با احترام و حفظ محیط زیست این امکان را برای نسل های دیگر نیز فراهم آورند.

با توجه به موارد ذکر شده، مشخص می شود که سرمایه معنوی به پایداری آینده بشریت اهمیت زیادی داده و زندگی روزمره انسانها را غنی تر می سازد. با این نگاه سرمایه معنوی باعث پایداری دائمی سازمان ها و تحوالت اساسی در روش های کسب و کار می گردد و مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می نماید.

با وجود سرمایه معنوی سازمانها با آگاهی کامل نسبت به مسئولیت های اجتماعی خود بنیانگذاری شده و رسالتی بزرگ برای خود قائل می گردند، که نتیجه آن چیزی جزء کامیابی، موفقیت و سودآوری دائمی نمی باشد. بسیاری از محققان معتقدند که سرمایه معنوی به زندگی کاری و فردی انسانها حیات تازه ای بخشیده و دوام و پایداری آن را ضمانت می کند. و در نهایت اینکه وجود سرمایه معنوی در یک سازمان، می تواند باعث بهم پیوستگی و اتحاد افراد آن سازمان شده و دریک شبکه گسترده برد – برد منافع گروهی افراد آن سازمان را تامین نماید و در عین حال به سازمان کمک کند به تعالی و توسعه پایدار دست یابد.

شاخص های و مولفه های سرمایه معنوی

بطور کلی سرمایه معنوی دارای ۱۲ شاخص می باشد و هر شاخص دارای تعدادی مولفه بوده که به کمک آنها می توان موجودیت هر یک شاخص ها را در سازمان مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های سرمایه معنوی و مولفه های مرتبط با آن به شرح زیر می باشند:

۱- خودآگاهی( Self-Awareness) : سازمان هایی که دارای سرمایه معنوی هستند، به خوبی می دانند که چه چیز را باوردارند، برروی چه چیزی تاثیر گذارند و درنهایت به چه چیزی می خواهند برسند. نشانه های آن درسازمان عبارتند از:

– آگاهی نسبت به فلسفه وجودی و ماموریت سازمان

– آگاهی نسبت به اهداف و برنامه های تعیین شده سازمان

– آگاهی نسبت به مسئولیتها یی که بر عهده سازمان است

– آگاهی نسبت به نقاط قوت و ضعف سازمان

– وجود فرایند بازخورد در سازمان

۲- تغییر چارچوب ذهنی (Reframing): سازمان هایی که به وجود سرمایه معنوی در تشکیالت خود اهمیت می دهند دائما اهداف و استراتژی های خود را در زمینه گسترده تری از معنا و مفهوم بنا می کنند و درصورت نیاز به تغییر چارچوب های اهدافشان می پردازند. نشانه های این شاخص در سازمان عبارتند از: 

– شناسایی نسبت به فرصت ها و تهدید ها سازمان

– توانایی مدیریت تغییر – پذیرش دیدگاه های متفاوت

– داشتن برنامه های بهبود سازمانی

– وجود خالقیت و نو آوری درسازمان

– توانایی یادگیرندگی سازمان

۳- خودانگیختگی (Spontaneity ): سازمان هایی که به پرورش سرمایه معنوی می پردازند آمادگی این را دارند که خودانگیخته باشند. این سازمانها درپارادایم های موجود و برنامه های از قبل تنظیم شده سازمان متوقف نمی شوند. آنها درجستجوی پارادایم هایی هستند که اهداف شان، ارزشهایشان، برنامه های اجرایی و تصمیماتشان از آنها نشات می گیرد و درصورت نیاز این پارادایم ها را تغییر می دهند. آنها بجای اینکه نسبت به محیط خود عکس العمل نشان دهند، نسبت به آن پاسخگو هستند. نشانه های این شاخص درسازمان عبارتند از:

– آمادگی برای انتخاب استراتژی مناسب و تغییر آن در صورت لزوم

– میزان توانایی ریسک پذیری

– عدم وجود سیستم های کنترلی درون سازمانی

– عدم وجود برنامه های بلند مدت و غیر قابل انعطاف

۴- دگرخواهی (Compassion) : سازمانهایی که سرمایه معنوی دارند حس دگرخواهی درآنها وجود دارد. اگر شاهد باشند که در حوزه نفوذ آنها کسی زجر می کشد و از چیزی رنج می برد و نیازی دارد، اهمیت می دهند و قبول مسئولیت می کنند که در قبال آن فرد کاری انجام دهند. به طور کلی در قبال افرادی که می توانند برآنها تاثیرگذار باشند احساس همدردی و دگرخواهی می کنند. نشانه های این شاخص درسازمان عبارتند از:

– توجه به بهبود منافع و رضایت ذینفعان

– توجه به نظر ذینفعان در تصمیم گیریهای سازمانی

– برنامه ریزی در خصوص مسئولیت های احتماعی(CSR) و اجرای آن

۵- کل نگری (Holism) : شرکت هایی که سرمایه معنوی باالیی دارند از ویژگی کل نگری باالیی برخوردار هستند. این گونه سازمانها کسب و کار را بخشی از تشکیالت اقتصادی انسان و بخشی از جهان بزرگتر می دانند. این سازمانها خود را به نوعی مسئول کره زمین می بینند و بر این باور هستند که هرآنچه را که در یک سازمان انجام می دهند بخشی از یک کل بزرگتر است. نشانه های این شاخص درسازمان عبارتند از:

– هر پدیده در سازمان با کل مجموعه سازمان سنجیده می شود

– وجود یکپارچگی در کل سازمان – وجود نگرش برد

– برد در سازمان

۶- چشم انداز محوری و ارزش محوری (Vision and Value Led) : سازمان هایی که چشم انداز محور و ارزش محور هستند،چشم انداز اصلی و مرکزی مشخصی دارند و هرکاری که انجام می دهند برگرفته از این چشم انداز است. چشم انداز این گونه سازمان ها عمیق است. ارزش های یک سازمان با سرمایه معنوی همان ارزش های عمیق انسانی است از جمله: بالا بردن کیفیت زندگی، افزایش سالمت و بهداشت، آموزش و پرورش، ارتباطات، دریافتن نیازهای اساسی و ابتدایی انسانها، اهمیت به محیط زیست جهانی، احساس افتخار در خدمت و نظایر اینها. نشانه های این شاخص درسازمان، عبارتند از:

– داشتن چشم انداز و بازنگری مستمر آن

– وجود ارزش های سازمانی و پایبندی به این ارزش ها

– همگرایی در جهت رسیدن به ارزش ها و برآوردن چشم اندازهای سازمان

۷- استقبال از تفاوت ها (Celebrate Diversity) : این گونه سازمانها به تفاوتهای موجود بین پرسنل و داخل سازمان احترام می گذارند. آنها به هرنقطه نظری اهمیت می دهند و به اعتبار آن واقف هستند.این گونه سازمانها آگاه هستند که ثروت از منابع متفاوتی ایجاد می شود و از دل سنت های متفاوت، کسب و کار پرجنب و جوش تری زاییده می شود. نشانه های این شاخص در سازمان عبارتند از:

– وجود تنوع پرسنلی در سازمان (از نظر جنسیت، قوم، نژاد، سن و …)

– پذیرش نظراتی که اهداف سازمانی را به چالش می کشد

– استفاده از تفاوت های پرسنلی و تبدیل آنها به فرصت

۸- استفاده مثبت از چالش ها (The Positive Use of Adversity ): سازمانهایی که به ایجاد سرمایه معنوی فکر می کنند تالش می کنند که چالش ها و تهدیدها را تبدیل به فرصت کنند. این سازمانها از رکود کسب وکار، نوسانات در بازار، تغییر در تقاضای مشتریان و شناخت اشتباهات در محاسبات بهره برداری می کنند. آنها به چالش ها به چشم فرصت جهت ایجاد خالقیت می نگرند. نشانه این شاخص درسازمان عبارتند از:

– درس گرفتن از اشتباهات و شجاعت روبرو شدن با آنها

– استفاده کیس های سازمانی مشابه در جهت آگاهی از عملکرد دیگر سازمان ها در شرایط خاص و یکسان

۹- استقلال رای (Field Independence) : سازمانهایی که سرمایه معنوی دارند دارای استقالل رای هستند یعنی این جرات را دارند که متفاوت از دیگران باشند و در مقابل بقیه بایستند و به عبارتی درصورت نیاز در خالف جریان آب حرکت کنند حتی در صورت نیاز این شجاعت را دارند که غیر مشهور شوند اگر که به مصلحت سازمانشان باشد. این ویژگی بخشی از نقش رهبری سازمان است. به جای اینکه از روندهای موجود پیروی کنند و دنباله رو آن باشند خودشان به ابداع روندهای جدید می پردازند. به علت باور و اعتقادی که به چشم انداز و ارزش های خود دارند احساس عزت نفس می کنند و این احساس به خاطر این نیست که دیگران چه برداشتی از آنها دارند. نشانه های این شاخص درسازمان عبارتند از:

– میزان پافشاری سازمان برروی مواضع و ارزش های خود و عمل نمودن به قول و وعده های داده شده

– توانایی سازمان در تصمیم گیریهای غیر معمول وقتی به نفع سازمان بوده و مسئولیت پذیری در قبال آن فروتنی

۱۰- فروتنی (Humility) : سازمان هایی که از سرمایه معنوی غنی هستند احساس فروتنی عمیقی درآنها وجود دارد. این گونه سازمانها تکیه بر پیشرفت ها و پیروزی های گذشته خود نمی کنند. متکبر و حق به جانب نیستند. سرمایه معنوی از انباشت انجام کارهای درست و صحیح به دست می آید بنابراین این سازمانها به دنبال تعریف و تمجید و یا پاداش نابجا و غیرمنصفانه نیستند. نشانه های این شاخص درسازمان عبارتند از:

– توانایی پذیرش محدودیت ها و ویژگی خود انتقادی در سازمان

– عدم وجود غرور به جهت پیروزی ها و موفقیت های بدست آمده

۱۱- طرح چراهای بنیادی (?Asking Why): سازمانهای که سرمایه معنوی را در خود پرورش می دهند چراهای بنیادی در خصوص سازمان خود مطرح می کنند. این گونه سازمانها به خود اجازه نمی دهند که جهت رسیدن به هدفهای مشخصی در سازمان احساس نگرانی کنند ولی برروی این مساله متمرکز می شوند که چرا این اهداف را انتخاب کرده اند، شاید اهداف دیگری می بایستی انتخاب می کردند و اینکه کلیه پیامدهای تصمیم خود را می سنجند. نشانه های این شاخص در سازمان عبارتند از:

– امکان زیر سوال بردن مقررات و حتی اصول سازمان در جهت باال بردن عملکرد

– ریشه یابی مسائل و مشکالت سازمانی با تمرکز برروی علت وجودی سازمان در زمان تاسیس

۱۲  احساس رسالت (A Sense of Vocation): احساس رسالت در سازمانهایی که سرمایه معنوی باالیی دارند به چشم می خورد. این گونه سازمان ها آماده هستند که سرمایه خود را با نهادهایی که نیازمند هستند و یا زمانی که جامعه بشری به کمک نیاز دارد به اشتراک بگذارند. آنها از مشارکت دیگران جهت بهبود وضعیت رفاهی مردم جهان استقبال می کنند و سپاسگزار می شوند. نشانه های آن درسازمان عبارتند از:

– تعیین رسالت سازمان

– حرکت هارمونیک سازمان در جهت رسیدن به چشم انداز و رسالت تعیین شده و تعهد جهت انتقال این رسالت به دیگر افراد سازمان

مقیاس بهزیستی معنوی (فرم کوتاه)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش بهزیستی معنوی
تعداد سوال: ۱۰
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس بهزیستی معنوی (فرم کوتاه)

۲- پرسشنامه اثر معنویت بر رفتار آوانتس و همکاران (۲۰۰۵)

۳- پرسشنامه پایبندی مذهبی (بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه)

۴- پرسشنامه باور به جهان آخرت عادلانه اسلامی

۵- پرسشنامه باور به جهان آخرت

۶- پرسشنامه معنا در زندگی استیگر و همکاران (MLQ)

۷- پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI)

۸- پرسشنامه رهبری معنوی فرای

۹- مقیاس تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی (DSES)

۱۰- مقیاس تندرستی معنوی پرستاران

۱۱- پرسشنامه سازگاری معنوی

۱۲- پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

۱۳- پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی

۱۴- پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

۱۵- پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

۱۶- پرسشنامه سنجش هوش معنوی افراد

۱۷-  پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (RCI-10)

۱۸-پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (۱۹۸۶)

۱۹-مقیاس سرمایه معنوی (فرم کوتاه)

 

مقیاس بهزیستی معنوی (فرم کوتاه)

تعریف بهزیستی معنوی

مروری بر متون تخصصی معنویت حاکی از آن اسـت کـه عـدی بـودن معنویـت اغلب ایـن تعـاریف قائـل بـه دو بعدی در آن مفهوم فرد عد اول، معنویت مذهبی است و هستند. ب سیاق مـذهبی از وجود مقدس یا واقعیت غایی به سبک و عد دوم، معنویت وجودی است کـه در آن بعد بیان میشود و تجربیات روانشناختی خاصی که در واقع ارتباطی با وجود ). بـدین  مقدس یا واقعیت غایی ندارد، مدنظر میباشد ( ترتیب بهزیستی معنوی را میتوان حسی از ارتباط داشـتن داشتن اعتقاد هدف در زندگی و با دیگران، داشتن معنی و ). الیـسون ۲ ارتباط با یک قدرت متعالی تعریـف کـرد ( و بیان میدارد که بهزیستی معنوی شامل یک عنـصر روانـی . بهزیستی مـذهبی ( یک عنصر مذهبی است (۳ اجتماعی و که عنصر مذهبی است، بیانگر ارتباط با یک قـدرت برتـر روانـی یعنـی خـدا اسـت. بهزیـستی وجـودی عنـصری بیانگر احساس فرد از اینکه چـه کـسی اجتماعی است و به کجا تعلق دارد، چرا انجام میدهد.

پرسشنامه تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهای شدید روانپزشکی (ECI)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهای شدید روانپزشکی از ابعاد مختلف (رفتار مشکل، نشانه های منفی، برچسب، مشکل با خدمات درمانی، اثر روی خانواده، نیاز به پشتیبانی، وابستگی، ازدست دادن، تجربه شخصی مثبت، نکات مثبت رابطه)
تعداد سوال: ۶۸
تعداد بعد: ۱۰
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه تجربه مراقبت از بیمار در خانواده بیماران مبتلا به اختلالهای شدید روانپزشکی (ECI)

تعریف اختلالهای شدید روانپزشکی (ECI)

پژوهشها نشان دادهاند روشهای مداخله در خـانواده ۱ بـا هدف ایجاد ارتباط با خـانواده بیمـاران مبـتلا بـه اخـتلالهـای شـدید روانپزشـکی و آمـوزش و حمایـت از آنـان در کـاهش میزان بازگشت ۲ ، شمار بستری و میزان فشار بر خـانواده ۳ مـؤثر ۴ است (دیکسون ، آدامـز ۵ و لاکسـتد ۶ ،۲۰۰۰؛ پـاروا ، مـاری ۷ ۸ ، ۹ گ راتبـون و ونـ ، ۲۰۰۶). در سـالهـای اخیـر همکـاری بـا ۱۰ خانواده بیماران، بر پایه توانـاییهـا و نیازهـای خـانواده، مـورد تأکید قرار گرفته است که بـا باورهـای پیشـین کـه خـانواده را ۱۱ آسیبزاد میدانسـت، متفـاوت اسـت. ا توجه به اهمیت نقش خانواده در مراقبت از بیماران مبتلا بــه اخــتلالهــای شــدید روانپزشــکی، ارزیــابی مشــکلات و فشارهای وارد بر خـانوادههـا ضـرورت دارد. نبـود یـا کمبـود چنین برنامـههـایی، بـهویـژه در ایـران – کـه بیشـتر بیمـاران بـا خانواده خـود زنـدگی مـیکننـد و بـا محـدودیت تخـتهـای بیمارستانی و امکانات پس از ترخیص مواجه هسـتیم- فشـار و استرس بیشتری بر خانواده تحمیل میکند

پرسشنامه نگرش بیماران ماستکتومی شده به جراحی پستان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی نگرش بیماران ماستکتومی شده به جراحی پستان از ابعاد مختلف (عوامل تاثیرگذار اصلی بر روی بازسازی یا عدم بازسازی پستان، وجود اطرافیان بیمار و نقش آن ها، موانع فرعی بازسازی پستان، عوامل مسبب ترس در فرد)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نگرش بیماران ماستکتومی شده به جراحی پستان

ماستکتومی چیست؟

ماستکتومی یا پستان‌برداری(به انگلیسی: Mastectomy) اصطلاح پزشکی شامل عمل جراحی جهت برداشتن یک و یا هر دو پستان بطور کامل بوده و معمولاً جهت درمان سرطان پستان انجام می‌گیرد.[۱]

 • میزان برداشت بافت پستانی در عمل ماستکتومی، بستگی به گسترش تومور و درگیری بافت‌های اطراف دارد.
 • گاهی افزوده بر برداشت توده سرطانی و بافت پستانی، گره‌های لنفاوی زیر بغل و عضلات سینه‌ای نیز برداشته می‌شود.
 • ماستکتومی پیشگیرانه، یک روش پیش گیری اولیه دیگر است. این روش تا ۹۰ درصد، خطر ابتلا به سرطان را کاهش داده و گاهی ماستکتومی «کاهش خطر» نامیده می‌شود.[۳]
  • بیمارانی که در مورد ماستکتومی پیشگیرانه فکر می‌کنند با یک تصمیم عاطفی و بسیار متناقض رو به رو می‌باشند.
 • در یک ماستکتومی با حفظ تمامی بافت پستان، مجموعه نیپل و اسکار جراحی‌های قبلی خارج می‌شوند. میزان عود در این شرایط کم تر از ۶ تا ۸ درصد است. در شرایط مختلف زیستی، اقتصادی و روانی – اجتماعی بعضی خانم‌ها ماستکتومی را به جراحی حفظ پستان ترجیح می‌دهند. خانم‌هایی که سرطان اولیه مولتی سنتریک دارند نیز تحت ماستکتومی قرار می‌گیرند.

مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی خودکارآمدی جسمانی کودکان
تعداد سوال: ۶
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس توانایی جسمانی ادراک شده کودکان (خودکارآمدی جسمانی) کوللا و همکاران (PSES)

خود کار آمدی عامل دیگر مردبط با اضطراب اجتماع اندام اتک. خود ار مدی بیا معنای باور فرد درباره دوانیا ی مبابلیا او در شیرایط و موقعیی کهیای وییهه اتیک یا الگوهای فکری، رفتاری و هیجان را دیک دأثیر قرار م دهد و دعییی ممی نید یا یی ا رفتاری شرو خواهد شد یا خیر و اگر شرو شد فرد چا مبدار دالش برای انجیام دادی ی خواهد داشک و در رویاروی با مشکل چا مبدار اتتبامک از خود نشای خواهید داد ، ۲۰۰۶(. براتیاس ایی م الگیو، خود ار میدی نبیش مییوری در خیودگردان ۴ )باندورا حاالت هیجان دارد. باور با نادوان در اثرگذاری بر وقایع و شرایط ا با ور معنیادار بر زندگ فرد دأثیر دارند، احساس پوچ ، بیهودگ ، غمگین و تیبپیذ یری در مبابیل ، ۵ .)۲۰۰۲ رویدادهای فشار ور را برم انگیزاند )موری از نجا ا خود ار مدی مردبط با یک حی دسیلط در یی ک دکلییف وییهه اتیک ، خود ار مدی جسمان ، با احسیاس دسیلط در بیاره دکیال یف جسیمان مربیوط اتیک.

مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان (مصرف مواد و انحراف جنسی، وندالیسم و سرقت، تقلب تحصیلی، پرخاشگری)
تعداد سوال: ۲۱
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس سنجش رفتارهای انحرافی دانشجویان

رفتارهای انحرافی چیست؟

آنچه را که اصطلاحاً نظریه‌هاى سبب‌یابى مى‌نامند نظریه‌هاى مجرمانه هستند و مى‌کوشند جریان (ریشه‌یابی) فرآیندهاى انحراف را به‌طور علّى مشخص کنند. این نظریه‌ها فرض را بر این قرار مى‌دهند که هر نوع هنجارهاى اجتماعی، کم و بیش به‌منزله داده موجود ملاحظه شوند به‌طورى که براى پرسش و مسئله برخورد با هنجارها به‌طور کلى توضیح علّی، باز و بى‌جواب باقى مى‌ماند. مبانى ریشه‌یابى و سبب‌شناسى به‌طور عام با پرسش درباره ایجاد هنجارها و کاربرد آنها، به‌کار نمى‌پردازند. با وجود این جاى این پرسش هست که آیا این دو مجموعه پیچیده (ایجاد و کاربرد هنجارها) بر وجود رفتار انحرافى از لحاظ ریشه‌یابی، به‌طور انعکاسى اثر دارند؟ طرح این نوع مسائل برمبناى ریشه‌یابى تاحدى مورد غفلت قرار گرفته است.
 • اندیشه‌ها و برداشت‌های مبتنی بر نظریه شخصیتی
 • اندیشه‌های مبتنی بر نظریه آموزش
 • اندیشه‌های مبتنی بر نظریه ناهنجاری (Anomietheoretische Konzepte)
 • دریافت‌ها و اندیشه‌های نظریه گروهی
 • مبانی مارکسیستی
  اندیشه‌ها و برداشت‌هاى مبتنى بر نظریه شخصیتى
ابتدا خیلى کوتاه و مختصر، با مبانى توضیحى به‌کار مى‌پردازیم، بدین‌ ترتیب که آیا رفتار انحرافى ناشى از استعداد و توانائى‌هاى فطرى (Veranlagungen) یا کمبودها و نواقص شخصیتى نیست؟ از آنجا که براى این مورد ابتدا نظریه‌هاى زیست‌شناختى و مردم‌شناختى وجود دارند که تا اندازه‌اى براى انحراف و کژروى عوامل موروثی، اختلالات هورمونى یا خصوصیات سازنده وجودى را مسئول مى‌شناسند، هم‌چنین در چارچوب نظریه‌هاى افراد عادى و عامى (Laientheorien) اغلب از ‘ذاتیات جنائى یا جنایت بالذات’ سخن گفته مى‌شود اما این مبانى توضیح‌دهنده امروز دیگر مطرح و منتشر نمى‌شود و لذا این نظریه به‌طور روزافزون مطرح و پیش برده مى‌شود که رفتار انحرافى در طى فرآیندهاى آموزشى کسب مى‌شود (رجوع کنید به: آکرس – Akers در ۱۹۸۴ و ویس‌وده، ۱۹۷۹).
البته اشکال چشمگیر و مؤثر انحراف (فى‌المثل رفتارهاى برهم‌زننده سوائق و غریزه‌ها، نقصان فهم و عقل و غیره) به‌طور کلى با اندیشه‌ها و برداشت‌هاى زیست‌شناختى و روانشناختى به‌طور موفقیت‌آمیزى تفسیر و تشریح مى‌شوند. با وجود این از طرف دیگر مى‌باید در نظر گرفته شود که تفاوت‌هاى زیست‌شناختى یا کمبودهاى برهم‌کنشى‌هاى اجتماعى زیان مى‌رسانند و مى‌توان سبب انگ رفتارى و لکه‌دار شدن (Stigmatisierung) رفتار شوند. معیارهاى معین زیست‌شناختى (نظیر رنگ پوست و میزان سن و سال) از لحاظ اجتماعى به‌طور بسیار متفاوت ارزیابى مى‌شوند به‌طورى که در زبان عامیانه افراد فاقد معیارهاى زیست‌شناختى در نقش اقلیت‌ها و افراد محدود گنجانیده مى‌شوند.
گروه دوم از مبانى توضیح‌دهنده مى‌کوشند نحوه شخصیتى را (Persönlichkeitszüge) (مثل قابلیت تأثیرپذیری، پرخاش‌جوئى و غیره) براى تجلى و بروز شیوه رفتارى کژروانه و منحرف مسئول بدانند. با وجود این اغلب معیارهائى که در اینجا براى شخصیت‌ها مطرح و ذکر شده‌اند، بسیار غیرتخصصى هستند به‌طورى که نمى‌شود با آنها اشکال معین انحرافات را توضیح داد. به‌علاوه برحسب تصورات و برداشت‌هاى ناشى از نظریه آموزش، به‌زحمت مى‌توان جریانات و کشش‌هاى شخصیتى دربرگیرنده نقش‌ها و وضعیت‌ها را ارائه داد به‌طورى که در هر مورد مى‌بایستى توضیح داد چه انگیزه‌هاى تبعیضى لازم هستند تا ارتباطات مشخص بین انگیزه‌ها – بازتاب‌ها را سبب شوند. همین نوع ایرادها علیه اندیشه‌ها و برداشت‌هائى وجود دارد که به‌موجب آنها بروز و ظهور کژروى را مى‌توان براساس نوعى تغییر شکل روانى (psychische Deformationen) مثل نارسائى‌ها و نواقص شخصیتی، شکاف‌ها و خلاء‌هاى ‘ماوراء شخصی’ (Über-Ich-Lücke) معطوف کرد که در آنها اکثر خاطرات و حوادث معین دوران کودکى به‌منزله تکیه‌گاه و نقطه عطفى براى توضیح و تعلیل به‌کار گرفته مى‌شوند.
به‌طور عام این دیدگاه‌هاى بینشى بر ‘اندیشه‌هاى نظریه اجتماعى‌ شدن’ مبتنى هستند. در اینجا به‌منزله مشخصات و عوامل تعیین‌کننده ممکن رفتار انحرافی، این موارد ملاحظه مى‌شوند: جریان درونى کردن ضعیف یا ناقص، اختلالات حاصل در فرآیند اجتماعى شدن (به‌صورت بیش از حد اجتماعى شدن یا کمتر از حد اجتماعى شدن یا فقدان اجتماعى شدن، ناپایدارى‌ها یا اجتماعى‌شدن سوگرفته در جهت مجازات، اجتماعى‌شدن سفت و سخت، اجتماعى شدن دشمنانه و کین‌توزانه و …)، بى‌نظمى و اختلال خانوادگی، اختلالات در نقش‌ها (مثل ستیز و کشمکش نقش‌ها، گسیختگى نقش‌ها در سیر زندگی). در این محیط نیز آنچه اصطلاحاً نظریه‌هاى نظارتى نامیده مى‌شوند، قرار دارند؛ مثلاً نظریه سدبندى یا مسدودسازى (Containment Theorie)، تأثیر حالت و وضع ساختار (Haltstruktur) خارجى (پیوند اجتماعی، وجود مقامات صلاحیت‌دار پاداش‌دهی) و نیز وضع ساختار درونى (به‌صورت درونى‌کردن ارزش‌ها و هنجارهاى هماهنگ) را اظهار مى‌کند که هر دو بر دو شیوه نظارت از هم جداى داخلى و خارجى منعکس مى‌شوند.
در راستاى این نوع نظریه‌هاى نظارتى نقش تعهد و تسلیم (commitment) یا درگیرى و گرفتارى (involvement) (مثلاً هماهنگ با قلمروهاى کاری، در ساختارهاى سفت و سخت به‌هم تنیده شده روزانه) براى انحراف بالقوه که به‌طور احتمالى به‌وجود آمده (Devianzpotential)، مورد تأکید قرار مى‌گیرند. اندیشه‌ها و برداشت‌هاى روانشناسى توسعه و رشد بر ساخت‌گیرى نظارت‌هاى معرفتى با چشم‌انداز شکل دادن به اخلاقى مستقل، ارزش و اعتبار فوق‌العاده مى‌گذارند. نمونه توضیحى ‘تحلیل‌هاى روانشناختی’ توجه خود را به رفتارهاى درهم‌شکننده غریزى (triebdurchbrüchiges)، بر تثبیت و استحکام رشد جنسى زودتر از موعد در کودکى مثل مورد فقدان ارشاد و هدایت نظارت‌هاى درونى‌شده (به‌صورت خلاءها و شکاف‌هاى ماوراء شخصی) معطوف مى‌دارد. مبانى سوگرفته بر نظریه آموزشى بر این امر تأکید دارند که به‌تدریج ساختمان نمونه‌هاى رفتارى به‌وسیله اثرگذارى پاداش‌ها و مجازات‌ها که در آن فرآیندهاى پیچیده آموزشى مثل آموزش الگو، آموزش انتظارات، آموزش مقایسه کردن، آموزش فرضیه‌ها و غیره به‌داخل بحث کشیده مى‌شوند.
  دریافت‌ها و اندیشه‌هاى نظریه گروهى
مبانى توضیح‌دهنده نظریه آموزش به‌ویژه و قبل از همه در چارچوب تأثیرات گروه‌ها اعتبار خود را نشان مى‌دهند. در آنجا برداشت‌هاى مربوط به رفتارهاى انحرافى آموخته شده از زمان‌هاى گذشته، اهمیت بسیار زیادى دارند. به این دلیل فى‌المثل ساترلند (۱۹۲۴ و ۱۹۷۰) در نظریه ‘پیوستگى و مشارکت متفاوت’ (differentielle Assoziation) خود تأکید مى‌کند که جرم و جنایت در برهم‌کنشى با اشخاص دیگر و از طریق فرآیند ارتباطى آموخته مى‌شود. در این زمینه فرضیه اصلى چنین است که شخص همیشه وقتى مجرم (delinquent) تلقى مى‌شود که در آن گروه و محفل مرجع قرار گیرد به‌طورى که در آن زیرپا گذاشتن حریم قوانین به‌منزله امرى بیشتر مثبت و مطلوب ارزیابى مى‌شود تا اینکه از قانون پاسدارى کنند و حریم آن را نگه دارند (براى بیان مجدد این نظریه رجوع کنید به: بورجس و آکرس، ۱۹۶۶). به‌طور کلى باید این امر معتبر باشد که تأثیرات گروه‌ها از اهمیت بسیار زیادى براى ایجاد و پیدایش (یا جلوگیرى و ممانعت از) رفتار انحرافى برخوردار هستند.
مثلاً به این ترتیب پیوند قوى‌ترى در منشاء خانواده وقتى مى‌تواند گرایش‌هاى انحرافى را سد کند که گروه هم‌ارز آن (Gleichaltrig) به‌سوى انحراف تمایل پیدا کند. اگر ما بى‌اندیشیم که اشخاص همیشه به گروه‌هاى مرجع زیاد و متعددى تعلق دارند، در این‌صورت روشن است آن نوع گرایش‌هاى رفتارى کار خود را پیش خواهند برد که از لحاظ گروه‌هاى مرجع جاذب‌ترین باشند و به‌همین مناسبت هم این گروه‌ها بالاترین و گران‌ترین عرضه منابع پاداش‌دهى را در اختیار خود داشته باشند. به‌ویژه این موضوع وقتى مصداق دارد که فرد مسائل خاص یا انتظارات خاصى دارد که از سوى گروه‌ها دنبال مى‌شود و در آن شریک مى‌شود. هرچه شخص از نظر روانى یا از جهت واقعى بیشتر به‌سوى وابستگى و پیوستگى بغلطد به‌همان نسبت بیشتر مى‌تواند خود را در فشار گروهى احساس کند و مآلاً به‌سوى آن کشیده شود. شیوه سخت و خشن کاربرد زور تقریباً مثل کشتن سیاستمداران به‌وسیله تروریست‌ها است و احتمالاً بدون توجه به وضعیات فشار گروهى همراه با تأثیر روانى تصاعدى آنها و نیز بدون اعتناء به راهبردهاى عقلائى و مشروعیت حقوقى مورد قبول آن به‌زحمت قابل تصور است.