مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۳ / مرداد

آرشیو ماه: مرداد ۱۳۹۳

سیاهه اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی علائم اعتیاد به تمرین در افراد از ابعاد مختلف (اهمیت و برجسته بودن نقش تمرین، پیامدهای روانشناختی تمرین)

تعداد سوال: ۶
تعداد خرده مقیاس: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

سیاهه اعتیاد به تمرین تری و همکاران – فرم کوتاه

تعریف اعتیاد به تمرین

برخی ورزشکاران ممکن است به تمرینهای ورزش مورد عالقه خود بیشاز اندازه وابسته باشند و در پرداختن به این تمرینات افراط کنند. کوکریل و ریدینگتون (۱۹۹۶)اظهار میدارند که هر شکلی از رفتار که در پرداختن و شرکت در آن افراط شود، معموالً غیرطبیعی جلوه میکند و بنابراین، شایسته درمان است، بهویژه وقتی که احتمال دارد روی زندگی شرکتکنندگان و کسانیکه با آنها زندگی و کار میکنند، تأثیر زیانباری داشته باشد (کوکریل و ریدینگتون، ۱۹۹۶).

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی)

تعداد سوال: ۱۴
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

تعریف احساس تنهایی

حساس تنهایی متمایز کننده بهزیستی اجتماعی و احساس فقدان ارتباط درونی و(احساس تنهایی عاطفی) یا فقدان روابط اجتماعی گسترده (احساس تنهایی اجتماعی) است. احساس تنهایی یکی از مهترین شاخصه های بهزیستی اجتماعی است.احساس تنهایی منعکس کننده ارزیابی ذهنی از مشارکت یا انزوای اجتماعی شخص است.ارزیابی انزوا یا مشارکت اجتماعی مستلزم شناسایی ویژگی های عینی از کارکردهای اجتماعی دارد و نیز ترکیب شبکه های روابط بین فردی میباشد. احساس تنهایی یک مسئله پیچیده و ناخوشایند است که منجر به گوشه نشینی می شود. احساس تنهایی نوعا شامل نگرانی در مورد حس کمبود ارتباطات و یا عدم ارتباط با دیگران در زمان حال و آینده است.به عنوان مثال احساس تنهایی حتی زمانیکه در جمعی حضور دارید نیز میتواند حس شود.عوامل ایجاد این احساس متفاوتند و شامل فاکتورهای اجتماعی،ذهنی،احساسی و درونی میباشد.تحقیقات نشان میدهد احساس تنهایی عمیقا در میان افراد جامعه در مورد ازدواجها،ارتباطات،خانواده و کار،رایج است.از زمانهای دور این موضوع به عنوان یک موضوع دیرینه و کلاسیک در ادبیات بشر شناخته شده است.همچنین به عنوان درد اجتماعی و یک مکانیسم روانی به معنی هشدار  گوشه نشینی فردی و انگیزش فرد برای روابط اجتماعی ضعیف توصیف می شود.

پرسشنامه سازگاری معنوی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد (معنا داشتن زندگی، ارتباط با خداوند، جستجوی حمایت معنوی)

تعداد سوال: ۳۹
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه سازگاری معنوی

تعریف سازگاری معنوی

سازگاری معنـوی – مـذهبی عبـارت از «جـستجوی معنـا ی زندگی به کمـک شـیوههـا ی روحـانی در هنگـام بـروز تـنش » می باشد. اندازهگیری این گونه سـازگاری نیازمنـد بررسـی آن است که چگونه یک فـرد از معنویـت و مـذهب، بـرای درک تنش زا و کنارآمدن با عوامل تنش بهره می گیرد. دیدگاههـای چندی در زمینه نقش معنو یـ ت و مـذهب در ایجـاد سـازگاری وجـود دارد . تـأثیراتی کـه باورهـای معنـوی و دینـی فـرد بـر چگونگی تفس یر و تعب یر وی از رو یـ دادها مـی گـذارد، فرآ ینـد ۱۰ سازگاری و پذیرش رویدادها تر را آسان می نماید. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان سازگاری معنوی در افراد (معنا داشتن زندگی، ارتباط با خداوند، جستجوی حمایت معنوی) می باشد. طیف نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس لیکرت پنج گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیازات مربوطبه هر گزینه ارائه گردیده است: ……

پرسشنامه هویت من

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی درک افراد از هویت شخصی خود از ابعاد مختلف (عدم تعهد، کاوش، تعهد، تعهد با محتوای جنسی)

تعداد سوال: ۱۷
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه هویت من

هویت چیست؟

هویت به زبان پارسی کیستی مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیات که یک فرد را از دیگران متمایز می‌کند.[۱]

در فرهنگ‌های سنتی مفهوم «فرد» تقریبأ وجود نداشت و «فردیت» چندان پسندیده نبود. فقط پس از ظهور جوامع جدید و به خصوص بعد از تفاوت یابی و تقسیم کار بود که فرد به طور جداگانه در کانون توجه قرار گرفت. اما «فردیت» به طور مسلم در تمام فرهنگ‌ها به درجات مختلف ارزشمند بوده است.[۲]

هویت انسانی، مقوله‌ای اجتماعی است. همه انسانها به هنگام تولد، فارغ از اینکه در کجای زمین به دنیا می‌آیند و یا از چه تعلق قومی و قبیله‌ای برخوردارند، دارای ویژگی‌های یکسان نوع انسانی، در میان انواع موجودات زنده هستند و هیچ گونه تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند؛ بنابراین، مقوله هویت انسانی که در دوران رشد و تکوین انسان در جامعه شکل می‌گیرد، کاملأ اجتماعی و جامعه شناسانه است و ربطی به خون و نژاد و رنگ پوست و … ندارد.

هویت اجتماعی

هویت اجتماعی انسان، از پنج مؤلفه پیروی می‌کند. به زبان دیگر، بر پایه پنج مؤلفه تأثیرگذار، شکل می‌گیرد؛

۱ ـ عوامل جغرافیایی ـ اقلیمی،

۲ ـ عوامل سیاسی و تاریخی،

۳ ـ عوامل اقتصادی و معیشتی،

۴ ـ عوامل فرهنگی (زبان و ادبیات و هنر، میراث اساطیری، سنن و آداب، اعتقادات و آیین‌ها و رسوم و یادمان‌ها)،

۵ ـ و مؤلفه‌های تربیتی.

پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری دانشجویان ( بر اساس مدل جان کلر)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری دانشجویان پزشکی (جلب توجه، تناسب، اطمینان، رضایت)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر:‌ دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه عوامل انگیزشی موثر بر یادگیری دانشجویان ( بر اساس مدل جان کلر)

تعریف یادگیری

یادگیری عبارتست از تغییر نسبتاً پایدار در احساس، تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده باشد. رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون و اسکینر سرشت انسان را انعطاف‌پذیر می‌دانستند، و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا می‌کند، چنانکه آموزش اولیه می‌تواند صرف‌نظر از آن‌چه کودک از استعدادها، تمایلات، علاقه‌ها، توانایی‌ها، نژاد و اجداد به ارث برده، او را به هر نوع بزرگ‌سالی تبدیل کند.

روان‌شناسی چون هانس معتقد بودند که آن‌چه که به نظر می‌رسد تابع برنامه زیستی فطری است، می‌تواند تحت تأثیر رویدادهای محیطی قرار گیرد. مک‌گرا، دنیس، گزل و تامپسون معتقد بودند که یادگیری و تجربه در تفاوت‌های رشدی نقشی ندارند؛ با این حال پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که تمرین یا تحریک بیش‌تر می‌تواند تا اندازه‌ای رفتارهای حرکتی را تسریع کند.

هر یادگیری منجر به عملکرد نمی‌شود چون افراد بسیاری از چیزها را می‌آموزند ولی امکان به کارگرفتن این آموخته‌ها برایشان پیش نمی‌آید.

مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی ابعاد مختلف تعارض جنسیتی (تعارض میان کار و خانواده، رفتار عاطفی محدود با مردان، هیجان پذیری محدود، موفقیت/ قدرت/ رقابت)

تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران

************************

شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مختلف تعارض جنسیتی (تعارض میان کار و خانواده، رفتار عاطفی محدود با مردان، هیجان پذیری محدود، موفقیت/ قدرت/ رقابت)  می باشد. شیوه نمره دهی  آن بر اساس طیف لیکرت چهار گزینه ای بوده که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:…..

پرسشنامه وسواسی-اجباری؛ بازنگری شده (OCI-R)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش علایم اختلال وسواسی اجباری از ابعاد مختلف (شستشو، وسواس فکری، انباشت، نظم، وارسی، خنثی سازی)

تعداد سوال: ۱۸
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007
همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

 
خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه وسواسی-اجباری؛ بازنگری شده (OCI-R)

تعریف اختلال وسواسی – اجباری

اختلال وسواس جبری از جمله اختلالات اضطرابی است و با افکار و امیال پایدار و مهار ناپذیر و نیاز به تکرار پی در پی اعمال خاص مشخص می شود . البته ما اغلب دچار افکار خاص و یا تردید های وسواس گونه می شویم . اما این افکار بعنوان عامل وارسی های مرتب و اضطراب ما در اثر انجام ندادن آن نمیشود .

برای تشخیص OCD یا وسواس فکری و عملی باید یا باعث رنج و نارحتی چشمگیر شود یا در عملکرد شخص ایجاد اختلال کند.

از اختلال وسواسی اجباری چه می دانید؟

– علایم اختلال وسواسی اجباری این اختلال مجموعه علایمی را شامل می‌شود که به صورت، obsession یا compulsion یا تواماً بروز می‌کنند.

Obsession: به معنای تجربه افکار، تکانه‌ها یا تصوراتی تکراری است که آزار دهنده و بدون سبب می‌باشند و اضطراب ایجاد می کنند. در این بیماران افکار، تصاویر یا تکانه‌‌های عصبی نگرانی بیش از حدی که در خصوص مشکلات واقعی زندگی فرد است نمی‌باشد. گاه این افکار آنقدر تمامی ذهن فرد را درگیر می‌کند، که در عملکرد روزانه وی تأثیرگذار می‌‌شود.

بیمار می‌داند که این وسواس‌های فکری زاییده فکر خود او می‌باشد. به همین سبب شخص مایل است با افکار یا اعمال دیگری این افکار وسواسی را از سر خود خارج کند. به عنوان مثال: در وسواس شستشو، فرد دائما به نجاست و پاکی یا آلودگی فکر می‌کند و با تکرار در شستن دست ممکن است دچار بیماری جسمی نظیر اگزما شود.

Compulsion: به معنای یک رفتار تکراری و عمدی (مثل شستشو) یا یک عمل ذهنی (مثل شمارش) است که غالبا در واکنش به یک وسواس یا قوانین خشک انجام می گردد. این رفتارها به سبب کاهش رنج و اضطراب یا پیشگیری از یک اتفاق بد، ولی بیش از حد و اندازه معقول انجام می‌شود، در مقطعی از زمان در طول این اختلال بیمار تشخیص می‌دهد که افکار و یا اعمالش بیش از اندازه یا غیرمنطقی است، این افکار یا اعمال واماندگی بسیاری ایجاد می‌کنند و یا بیش از یک ساعت در روز وقت بیمار را می‌گیرند و به صورت چشمگیری با فعالیت‌ها و عملکردهای روزانه بیمار تداخل دارند. این اختلال ممکن است در بسیاری از موارد با بعضی از بیماری‌های اعصاب مانند افسردگی، اختلال اضطراب عمومی، اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی، اختلال تیک به طور همزمان وجود داشته باشد.

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: تعیین انواع نا هنجاری های رانندگی (خطاها و تخلفات) از ابعاد مختلف (لغزش ها، تخلفات عمدی، اشتباهات، تخلفات غیرعمدی)

تعداد سوال: ۵۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ)

یکی از وظایف مهم روان شناسان کاربردی این است که به منظور داشتن درک و طبقه بندی صـحیحتـر انـواع عوامـل انـسانی کـه در تصادفات جادهای نقش دارند، پـژوهشهـایی را انجـام دهنـد. نکتـه مهمی که باید در نظر داشت این است که اصطلاح خطـای انـسانی، به هیچ وجه همه علل انسانی تصادفات و سوانح رانندگی را پوشـش نمیدهد. در بررسیهایی که از عوامل انسانی این تـصادفات صـورت گرفته، این نتیجه حاصل شده که داشتن چهارچوب نظـری صـحیح برای تبیین سوانح، نیازمند تمایز قائل شدن بین خطاها (Errors) و تخلفات (Violations) است. به نظر میرسد کـه ایـن دو شـکل از ناهنجاری، علل روان شناختی و شیوههای اصـلاح متفـاوتی داشـته باشند….

پرسشنامه درک وجدان پرستاری

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی درک وجدان پرستاری از ابعاد مختلف (وجدان اخلاقی، وجدان محافظ پیشگیرانه، وجدان مدیر (ناظر)، وجدان مراقبتی، بازتاب وجدان)

تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه درک وجدان پرستاری 

تعریف وجدان پرستاری

وجدان در واقع سنگ بنای اخلاق بوده و زندگی خصوصی و حرفه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۵). وقتی از پرستاران خواسته می‌شود مشکلات اخلاقی را که در هنگام مراقبت از بیماران با آن روبرو هستند، بازگو نمایند اغلب این چالش‌ها را به وجدان ارجاع می‌دهند، به‌طوری‌که وجدان، آن‌ها را از بعضی اعمال منع و به اعمال دیگری فرمان می‌دهد چرا که  افراد برای محاسبه و بررسی اعمال خود به آن نیاز دارند (۶). نظرات متنوعی در رابطه با نقش وجدان در زندگی حرفه‌ای وجود دارد. در سیستم مراقبتی، بحث‌هایی مانند سقط جنین، کمک به خودکشی و خودداری از درمان، مثال‌هایی از آن هستند. هدایت اعمال و رفتار توسط وجدان متفاوت است. بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که چگونه وجدان توسط ارایه‌دهندگان مراقبت درک می‌شود. بسته به نحوه درک وجدان(Perception of Conscience) ، بعضی از پرستاران ترک خدمت کرده، بعضی دچار زجر اخلاقی طولانی‌مدت می‌شوند، ولی بعضی به روش‌های مختلف، این استرس‌های اخلاقی را مدیریت می‌کنند. دیدگاه‌های پرستاران در مورد منشأ کیفیت و نقش‌های وجدان، در فهم معنی نیازهای وجدان به ما کمک‌کننده و لازم است (۵). درک وجدان بستگی به آن دارد که پرستاران در مورد منشأ آن چگونه فکر می‌کنند و درک آنان از وظایف، نقش‌ها و چگونگی کیفیت وجدان چگونه است

پرسشنامه الگوی سازگاری ROY در جانبازان قطع عضو

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی عوامل موثر بر اولویت بندی درگاه های دریافت خدمات بانکی (حجم معاملات، کارکنان، سطح خدمات ارائه شده، خدمات الکترونیکی، سهولت دسترسی)

تعداد سوالات: ۳۵
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۳۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه الگوی سازگاری ROY در جانبازان قطع عضو

الگوی سازگاری ROY چیست؟

ROY معتقد است وقتی که انسان به مثابه یک سیستم بیمـار است یا قابلیت بیمـار شـدن را دارد و یـا وقتـی استرســــورهای غیرمعمــــول وجــــود دارد و ســـازوکارهای ســـازگاری ضـــعیف شـــده و تـلاشهـای معمـول شـخص بـرای سـازگاری غیرمـؤثر اسـت، مراقبـت پرسـتاری ضـرورت مـی یابـد (Roy .(13 سـه نـوع محـرک: اصـلی، زمینـهای و بـاقیمانـده را معرفـی مـیکنـد کـه دستکاری این محـرکهـا طـی برنامـه مراقبتـی، افزایش میزان سازگاری و در نتیجه کنترل بهتر بیماری را سبب میشود. محرک اصلی، محرکی است که مستقیماً و در حال حاضر فرد را تحت تــأثیر قــرار مــیدهــد. محــرک زمینــهای تمــام محرکهای موجوددر موقعیـت کـه بـر محـرک اصـلی اثــر مــیگذارنـد و محــرک بــاقیمانــده، محرکهای غیرمشخصی هستند که به اعتقادات و نگرش و ویژگیهـای فـردی مربـوط هسـتند. Roy در این الگو دستیابی بیمار بـه سـازگاری جسمی (بعـد فیزیولوژیـک) و روانشـناختی در ابعاد مختلف (خودپنداره، ایفای نقش، استقلال و وابستگی) از طریق دستکاری محـرکهـا تأکیـد دارد.