مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در تمامی رشته ها,طراحی پرسشنامه

ترم آخر

آزمون,طراحی پرسشنامه,روانشناسی,مدیریت,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه رایگان,مشاوره آماری ,سایت پرسشنامه,نرم افزار رایگان روانشناسی,سفارش

خانه / ۱۳۹۲ / تیر

آرشیو ماه: تیر ۱۳۹۲

مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان خودکارآمدی کودکان (در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز)

تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: حسین چاری، مسعود، (۱۳۸۶)، مقاﻳﺴﺔ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ادراکﺷﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧــﺸﻜﺪه ﻋﻠــﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘــﻲ و روانﺷﻨﺎﺳــﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، دوره ۳ ﺷﻤﺎره ۴
 – Wheeler, V. A., & Ladd, G. W. (1982). Assessment of children’s self-efficacy for social interactions with peers. Developmental Psychology, 18, 795-805

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۲۴۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان توانایی کنترل عواطف و زیرمقیاس های آن (ﺧﺸﻢ، ﺧﻠﻖ اﻓﺴﺮده، اﺿﻄﺮاب و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ)

تعداد سوال: ۴۲
تعداد خرده مقیاس: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: ﺑﮕﻴﺎن ﻛﻮﻟﻪ ﻣﺮز،  ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد، درﺗﺎج، ﻓﺮﻳﺒﺮز، ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻨﻲ، (۱۳۹۱)،  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﻧﺎﮔﻮﻳﻲ ﺧﻠﻘﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻃﻒ در ﻣﺎدران داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ و ﺑﺪون ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﻣﺠﻠﻪی ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی، دوره ی ۲، شماره ۳
– Silver,  H.  Ruff,  M.  Iverson,  L.  Barth,  T.  Broshek, K. & Wechsler, D. (1991). Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children—Third edition. San Antonio, TX:  Psychological Corporation
– Williams, K. E. chambless, D. L & Ahrens, A. H .(1997). Are emotion frightening?  Anextension of the fear consept. Behaviour Research and therapy. Vol. 35(4), 239–۲۴۵

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

مقیاس رگه فراخلق صفت (TTMS) – فرم کوتاه (مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی خرده مقیاس های هوش هیجانی (ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت، وﺿﻮح اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗـﺮﻣﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺎت)

تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منابع: رمضانی، محمود و رسولی ، رضا . بررسی ارتباط سبک ها دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی تهران . پایان نامه دوره کاردانی . ۱۳۸۸
– بیانی، علی اصغر، (۱۳۸۸)، ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻣﺠﻠﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۸۸، ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ۳ (ﭘﯿﺎﭘﯽ۴۳)، ﺻﻔﺤﻪ ۲۰۵ -۲۱۲٫
– رمضانی، ولی الله . شمس اسفندآباد، حسن و طهماسبی، شهرام . بررسی پیامدهای هیجانی سبک های دلبستگی در دانشجویان . فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی . ۱۳۸۶ صص ۴۸-۳۸

– Salovey P, Mayer JD, Goldman SL, Turvey C, Palfai TP. Emotional attention, clarity, and repair:  Exploring emotional intelligence using the trait meta mood scale. In: Pennebaker J. (editor). Emotion,  disclosure, and health.  ۴th  ed. New York: Bantam Books; 1995: 125-5

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس رگه فراخلق صفت (TTMS) – فرم کوتاه (مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی)

تعریف هوش هیجانی

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (به انگلیسی: Emotional intelligence | EQ) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EQ بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری. متونِ علم مدیریت بر این باوراند که رهبران و مدیران، با هوش‌های هیجانیِ بالاتر، توان بیشتری برای هدایتِسازمانِ تحت کنترل‌شان دارند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد کارکنانی که دارای وجدان کاری و احساس وظیفه شناسی بالایی هستند، اما فاقدِ هوش هیجانی و اجتماعی اند، در مقایسه با کارکنان مشابهی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، عملکرد ضعیف تری دارند.[۱] از مقالاتِ پژوهشی برخی دانشمندان این اینگونه بر می‌آید که، کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند می‌توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده، بینِ پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعاتِ عاطفی برای راهنمایی فرایندِ تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند. هوش هیجانی، اصطلاحِ فراگیری است که مجموعهٔ گسترده‌ای از مهارت‌ها و خصوصیات فردی را در برگرفته و به طور معمول به آن دسته مهارت‌های درون فردی و بین فردی گفته می‌شود که فراتر از دایرهٔ مشخصی از دانش‌های پیشین، چون بهرهٔ هوشی و مهارت‌های فنی یا حرفه‌ای است.

پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجیدن ابعاد چهارگانه نگرش ها و باورهای دینی و دینداری (اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسکی)

تعداد سوال: ۲۶
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
توضیح مولفه ها: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۳۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

دینداری صحیح آن فطرت سالمی است که عقیده توحیدی پاک و صاف و آسان به آن وصل می شود… دینداری، آن سادگی و شفافیتی است که روح ایمان و نیروی یقین به خدا و تعالی معرفت به خدا، به آن برسد … دینداری صحیح همان تواضع برای خدای عز و جل و تواضع بین مردم و حسن ارتباط با آن ها و ترحم بر آن ها در انحراف از راه خدا است …

دینداری درست همان توجه صحیح به اطاعت خدا در پنهانی و آشکارا است و در پنهانی هنگامی که چشم ها بسته، بدن ها به خواب و زبان ها ساکت شوند … دینداری حرص ورزیدن بر انفاق و فداکاری و بذل و بخشش است …

دینداری صحیح چهره ی غضبناک و سنگدلی و برتری حقارت گونه بر مردم نیست، دینداری تکبر و خشم و احساس کردن اینکه مردم منزلت پایین و عملکرد کم و بدی سرنوشت دارند، نیست، دینداری صحیح قیل و قال و زیادی درخواست ها نیست، بلکه آن عمل خالص برای خداوند بی شریک است، دینداری روی آوردن کامل و حضور و شوق و شتاب کردن به انجام خیرات و ترک منکرات است … دینداری قبول نصیحت است هر وقت و هر کجا گفته شد، و خوشحالی به آن و حرص ورزیدن بر اجرای آن با تمام صداقت و سادگی است…

اساس دینداری صحیح خدا را ناظر بر اعمال خویش قرار دادن است، و محورش عشق و دوستی و برادری است، و صورتش لبخند و سخن نیکو و شرح صدر و تحمل و صبر و جهاد است…

دینداری صحیح احترام به بزرگتر و رحم کردن به کوچکتر و مهربانی با گناهکار است…

دینداری صحیح هم دیگر را بخشیدن، با هم در ارتباط بودن، به هم رحم کردن، با هم دوست بودن و توجه به دنیا نکردن است.

دینداری صحیح درخواست رحمت و رضایت خداوند و کناره گیری از دنیا و شهواتش، دست شستن از آنچه نزد دیگران است، چرا که آنچه نزد خداست بهتر و ماندگارتر است …

دینداری صحیح آن نیروی دائمی است که برای ملت مان آن را درخواست می کنیم…

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: سنجش نگرش های مختلف نسبت به عشق

تعداد سوال: ۲۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: فروم، اریک، هنر عشق ورزیدن، ترجمه پوری سلطانی، چاپ هیجدهم، تهران، مروارید، ۱۳۷۶٫
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS)

تعریف عشق

عشق لذّتی مثبت است که موضوع آن زیبایی است،[۱] همچنین احساسی عمیق، علاقه‌ای لطیف و یا جاذبه‌ای شدید است که محدودیتی در موجودات و مفاهیم ندارد و می‌تواند در حوزه‌هایی غیرقابل تصور ظهور کند.[۲]

گاهی عشق بیش از حد می‌تواند شکلی تند و سخت و غیرعادی به خود بگیرد که گاه زیان‌آور و خطرناک است و گاه موجب احساس شادی و خوشبختی می‌شود. اما در کل عشق باور و احساسی عمیق و لطیفی است که با حس صلح‌دوستی و انسانیت در تطابق است.[۳] عشق نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران یا جذابیت بی‌انتها برای دیگران است. در واقع عشق را می‌توان یک احساس ژرف و غیرقابل توصیف انسانی دانست که فرد آن را در یک رابطه دوطرفه با دیگری تقسیم می‌کند. با این وجود کلمه «عشق» در شرایط مختلف معانی مختلفی را بازگو می‌کند: علاوه بر عشق رمانتیک که آمیخته‌ای از احساسات و میل جنسی است، انواع دیگر عشق مانند عشق عرفانی و عشق افلاطونی، عشق مذهبی، عشق به خانواده را نیز می‌توان متصور شد، در واقع این کلمه را می‌توان در مورد علاقه به هر چیز دوست داشتنی و فرح بخش، مانند فعالیت‌های مختلف و انواع غذا به کار برد.

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: بررسی میزان الکس تیمیا یا دشواری در بروز هبجان ها و ابعاد آن (مقیاس دشواری در تشخیص احاساست، مقیاس دشواری در توصیف احساسات، مقیاس تفکر با جهت گیری خارجی)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
توضیح مولفه: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ﻧﻴﻤـﺎ (۱۳۷۸). ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و روانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ و اﻓﺸﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در رواندرﻣﺎﻧﮕﺮی. رﺳﺎﻟﻪ دوره دﻛﺘﺮی رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
ﻣﺤﻤﺪ، ﺳـﻌﻴﺪ (۱۳۸۰). ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻛﻮﻟﻴـﺖ اوﻟﺴﺮوز و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ. ﭘﺎﻳـﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.
– Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994). The  twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I. Item selection  and cross-validation of the factor structure. Journal of  Psychosomatic Research, 38, 23-3

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۸۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB)

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف:‌ بررسی میزان پیوند دانش آموزان با مدرسه از ابعاد مختلف (دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، مشارکت در مدرسه، تعهد به مدرسه)
تعداد سوال: ۱۸
تعداد بعد (خرده مقیاس): ۴
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۱۹۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB)

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر پیوند با مدرسه در بین دانش‏آموزان بود. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه تحقیق کیفی از نوع گروه‏های کانونی و ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش‏آموزان‏ شاغل بر تحصیل شهر اردبیل در سال تحصیل ۹۰-۱۳۸۹ بود. برای این منظور نمونه‏ای به حجم ۱۲ گروه با حضور ۸۴ نفر (۴۲ پسر و ۴۲ دختر) از دانش‏آموزان سوم ابتدائی، سوم راهنمائی و سوم دبیرستان به شیوه هدفمند از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب و در گروه‏های ۷ نفری مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‏دهد که پیوند با مدرسه از شش مولفه دلبستگی به مدرسه از بعد سازمانی، دلبستگی به معلمان، دلبستگی به کارکنان مدرسه، مشغولیت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه تشکیل شده است. مقولات استخراج شده نیز عبارتند از: عوامل مربوط به خود دانش‏آموز، عوامل بافتی، عوامل آموزشگاهی و عوامل خانوادگی.

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی ابعاد مختلف افسردگی در دانشجویان (رخوت و بی حالی، شناختی – هیجانی، انگیزه تحصیلی)

تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
منبع: حجازی ، الهه. شریف ، علی رضا و شالچی ،بهزاد. بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI)  در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات روان شناختی. دانشگاه الزهرا. دوره ۴ شماره ۲ ، ۱۳۸۷٫ صفحات ۱۲۵-۱۴۹
Refference: Khawaja Nigar, N. &, Bryden Kelly, J, (2006). “The development and  psychometric investigation of the university student depression inventory”.  Journal of Affective Disorders. 96. pp: 21-29

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مقیاس افسردگی دانشجویان  USDI

همه چیز درباره افسردگی

افسردگی، رایج‌ترین اختلال روانی است که اخیرا به شدت رو به افزایش نهاده است. افسردگی را سرماخوردگی بیماری روانی نیز می‌نامند. تقریبا همه، حداقل به صورت خفیف احساس افسردگی کرده‌اند. احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی همگی از تجربیات افسردگی رایج هستند. این حالت را افسردگی بهنجار می‌گویند.[۱]
  زن‌ها خیلی بیشتر از مردها دچار افسردگی می‌شوند. علت آن روشن نیست، اما به نظر بسیاری از متخصصان، عوامل فرهنگی و به‌ویژه محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی زیاد در مورد زنان، یکی از علل اساسی است.[۲]
  ارائه تعریف افسردگی آسان نیست، چرا که پیشنهاد تعریفی که مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهشگران قرار گیرد، غیرممکن می‌باشد. حال به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می‌کنیم:
·        افسردگی، به منزله یک بیماری خلق‌وخو یا اختلال کنش خلق‌وخو است.
·        افسردگی، نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود.
·        افت گذرا یا مداوم تنود عصبی – روانی که به صورت یک مؤلفه بدنی مانند سردرد، بی اشتهایی، یبوست و کاهش فشار خون و یک مؤلفه روانی مانند غمگینی، ناتوانی و احساس به پایان رسیدن نیرو نمایان می‌شود.
·        سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی: این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشکار می‌شود. در حیطه شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری و در حیطه عاطفی به شکل حالتی مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است، آشکار می‌شود.
·        حالت روانی ناخوش که با دل‌زدگی، ‌یأس و خستگی‌پذیری مشخص می‌شود و در بیشتر مواقع با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است.[۳]
انواع اختلال افسردگی
افسردگی یک‌قطبی
  در طی این نوع بیماری، فرد فقط از نشانه‌های افسردگی رنج می‌برد. این نوع از افسردگی شباهت زیادی به افسردگی بهنجار دارد، با این تفاوت که در افسردگی یک‌قطبی علایم و شدت آنها بیشتر شده و زمان طولانی‌تری بیمار را درگیر می‌کند.
علایم افسردگی یک‌قطبی
نشانه‌های هیجانی: غم، برجسته‌ترین و فراوان‌ترین نشانه هیجانی در افسردگی است. به این صورت که فرد افسرده، تقریبا در تمام ساعات بیداری خود گریه می‌کند. همراه با احساس غم، اضطراب نیز نمایان می‌شود. فقدان حسرت، از بین رفتن شادی زندگی، بی‌تفاوتی در برابر حوادث چه خوشایند و چه ناخوشایند، بی‌علاقگی نسبت به انجام کارها، کاهش لذت ناشی از تفریحات، سرگرمی و خانواده، دوری از اجتماع و بالاخره کاهش اشتها و میل جنسی از دیگر علایم هیجانی در فرد افسرده می‌باشند.[۴]
نشانه‌های شناختی: فرد افسرده به صورت کاملا منفی درباره خودش فکر می‌کند. این افکار منفی نظر او را نسبت به خودش و آینده تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
·        نظر منفی نسبت به خود: فرد افسرده اغلب عزت نفس کمی دارد. او خود را شکست‌خورده ‌دانسته و خود را مسئول این شکست می‌پندارد.
·        اعتقاد به آینده نومیدانه: علاوه بر عقاید منفی نسبت به خود، فرد افسرده تقریبا همیشه آینده را با بدبینی و نومیدی زیاد می‌بیند.
نشانه‌های انگیزشی: افراد مختلف از نظر میزان برانگیختگی با هم فرق دارند. ما اغلب صبح از خواب بیدار می‌شویم، سر کار می‌رویم و راه‌هایی برای سرگرم کردن خودمان پیدا می‌کنیم. ولی افراد افسرده به سختی می‌توانند فعالیت‌های خود را آغاز کنند. به این صورت که ذوق اشتیاق، ابتکار عمل، قدرت برنامه‌ریزی و اراده، در این افراد بسیار کمرنگ شده و متعاقبا روی رفتارهای فرد تاثیر می‌گذارد. در حالت‌های شدید، عدم شروع پاسخ، فلج اراده است. چنین بیمارانی حتی نمی‌توانند خود را به انجام کارهای ضروری مثل بیرون آمدن از تخت خواب، تغذیه، نظافت‌های شخصی و… وادارند. در افسردگی حاد، ممکن است، کندی روانی حرکتی(psychomotor retardation) وجود داشته باشد که طی آن حرکات کند می‌شوند و بیمار بیش از اندازه آهسته راه می‌رود و صحبت می‌کند.
نشانه‌های جسمانی: یکی دیگر از نشانه‌ها در افسردگی، تغییرات جسمانی می‌باشد. تمامی لذت‌های زیستی و روانی که زندگی را ارزش می‌بخشد، از بین می‌روند. از دست دادن اشتها در افسردگی متوسط تا شدید که باعث از دست دادن وزن شده ولی در افسردگی خفیف افزایش وزن دیده می‌شود.   اختلال خواب نیز از دیگر تغییراتی است که فرد افسرده از آن رنج می‌برد و شامل دیر به خواب رفتن در شب و یا زود برخواستن از خواب و عدم دوباره خوابیدن می‌باشد. کاهش میل جنسی نیز در زنان و مردان افسرده بسیار مشهود می‌باشد.[۵]
افسردگی دوقطبی
  ضابطه اصلی اختلالات دوقطبی، تناوبی از آشفتگی و دوره‌های افسردگی است، به گونه‌ای که فرد، در یک دور پایان‌ناپذیری که از اوج وجد تا عمق یاس گسترده است، گرفتار می‌شود. به طور کلی، مقوله اختلال‌های دوقطبی در برگیرنده اختلال دوقطبی I، اختلال دوقطبی II، ادواری‌خویی و اختلال دوقطبی تصریح‌نشده، می‌باشد.[۶]
  بین ۵ تا ۲۰ درصد از افسردگی‌ها به صورت بخشی از مانیک – دپرسیون(manic- depression) یا دوقطبی رخ می‌دهند. در صورت بروز نشانه‌های مانیک، چنانچه فرد در گذشته یک یا چند دوره افسردگی داشته باشد، او را مانیک – دپرسیون می‌نامند ولی اگر هرگز دوره افسردگی را تجربه نکرده باشد، فقط مانیک تشخیص داده می‌شود. دوره مانیک به تنهایی نادر است و بالاخره دوره افسردگی روی خواهد داد. شکل مزمن مانی را اختلال هیپومانیک مزمن(chronic hippomanic disorder) می‌نامند. چنانچه افسردگی با نزدیک شدن زمستان آغاز شده باشد، آن را اختلال عاطفی فصلی(SAD) می‌خوانند.[۷]
نشانه‌های شیدایی
  شروع دوره مانیک، کم و بیش ناگهانی است. خلق بالا، افکار شتابان، اعمال پرهیجان و بی‌خوابی ناشی از آنها کاملا با عملکردهای عادی فرد، مغایرت دارد. شیدایی از ۴ مجموعه نشانه‌ها برخوردار است:
نشانه‌های هیجانی: فرد در حالت مانیک، خلقی بالا دارد که با حالت‌های سرخوشی(Elation) و سرحالی خود را نشان می‌دهد. افراد مانیک در حالت نشئگی نیز آماده اشک ریختن هستند و در صورت ناکامی هم می‌توانند شلیک گریه را سر دهند. این دلیلی است بر این باور که مانی کاملا حالت مخالف افسردگی نیست، بلکه عنصر افسردگی نیرومندی همراه با آن وجود دارد.
نشانه‌های شناختی: شناخت‌های افراد مانیک، بلندپروازانه می‌باشد که با خلق این افراد نیز تناسب دارد. افراد مانیک به محدودیت‌های توانایی خود اعتقاد ندارند و همچنین به پیامدهای ناگواری که متعاقب انجام کارهای وی رخ می‌دهد، بی‌توجه است. فرد مانیک، ممکن است افکار یا عقاید پرشتابی در ذهن خود داشته باشد که سرعت آنها بیشتر از آن باشد که او بتواند آنها را بنویسد یا بازگو کند و چون حواس‌پرت هستند، افکارشان به راحتی منحرف می‌شود که به آن پرش افکار(flight of ideas) گفته می‌شود. افراد مانیک، افکار هذیانی درباره خودشان دارند و ممکن است که خود را پیام‌آور مخصوص خداوند بدانند. تفکر فرد مانیک درباره دیگران، سیاه و سفید است؛ به این صورت که افراد شناخته‌شده از جانب وی، یا همگی خوب هستند یا بد.[۸]
نشانه‌های انگیزشی: رفتار فرد مانیک بیش‌فعال است. فرد مانیک به فعالیت‌های پرهیجان می‌پردازد. حال این رفتار می‌تواند در شغلش باشد و یا در محافل سیاسی، مذهبی و همچنین در روابط جنسی. اعمال افراد مانیک همراه با مزاحمت، توقع و سلطه‌جویی می‌باشد. رفتارهای دیگری که عموما در طول مدت مانی روی می‌دهد عبارتند از: قماربازی وسواسی، رانندگی بی‌پروا، سرمایه‌گذاری‌های مالی ناشیانه و پوشیدن لباس‌ها و آرایش پرزرق و برق.
نشانه‌های جسمانی: به علت رفتارهای پرهیجان و پرجوش‌وخروش افراد مانی، طبیعتا نیاز به خوابیدن بسیار کاهش می‌یابد. این کم‌خوابی تقریبا همیشه در مدت مانی روی می‌دهد. به علت داشتن شرکاء جنسی متعدد، معمولا گرفتار بیماری‌های منتقل‌شونده از راه آمیزش جنسی نیز هستند.[۹]


[۱] . روزنهان، دیویدال؛ آسیب‌شناسی روانی، یحیی سیدمحمدی، تهران، ارسباران،  ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۳٫
[۲] . شاملو، سعید؛ آسیب‌شناسی روانی، تهران، رشد، ۱۳۸۲، ص ۱۵۰٫
[۳] . دادستان، پریرخ؛ روان‌شناسی مرضی تحولی، تهران، سمت، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۲۷۱٫
[۴] . روزنهان، دیویدال؛ آسیب‌شناسی روانی، ص ۶٫
[۵] . همان، ص ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴٫
[۶] . روان‌شناسی مرضی تحولی، ص ۳۶۴٫
[۷] . روزنهان، دیویدال؛ آسیب‌شناسی روانی، ص ۷۷٫
[۸] . همان، ص ۷۸ و ص ۷۹٫
[۹] . همان، ص ۸۱ و ۸۲٫

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی)
تعداد سوال:‌۴۱
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
نوع فایل: word 2007
Reference: Bagarozzi, D.A (1990), intimacy needs questionnaire. Atlanta, human resources Consultants, volume5 (15): 2.
منبع: هوشمند، شادی، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه خرده مقیاس های صمیمیت ازدواج با شاخص ازدواج موفق در زوجین شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی، گروه مشاوره.

همین الان دانلود کنید

قیمت:‌ فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

صمیمیت یعنی چه؟

بسیاری از روان پزشکان و روان شناسان معتقدند که انسان در طول زندگی خود از کودکی تا کهنسالی از نظر روان شناسی و رشد عاطفی و عقلانی از مراحلی عبور می کند که گذر طبیعی و درست از هر یک از این مراحل برای رسیدن به مرحله ی بعدی لازم و ضروری است. چنان چه هر یک از این مراحل رشد به درستی طی نشود؛ انسان دچار سردرگمی و کمبود می شود. در این مبحث می خواهم فقط در مورد یکی از این مراحل که بین سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی است صحبت کنم و آن صمیمیت است. وقتی انسان مراحل کودکی و بلوغ را به طور سالم سپری کند، در مرحله ی بزرگ سالی که سنین ۴۰-۲۰ سالگی است، باید بتواند صمیمیت و همدلی را با دیگران به خصوص با جنس مخالف تجربه کند. کسانی که مراحل پیشین رشد خود را به خوبی طی نکرده باشند، در این مرحله دچار مشکل می شوند و توانایی ایجاد صمیمیت را نخواهند داشت و به جای آن تنهایی و احساس طرد شدن را تجربه می کنند.
حتماً با اسم فروید آشنا هستید و می دانید که او را پدر علم روان شناسی و روان پزشکی لقب داده اند. از فروید پرسیدند یک انسان طبیعی و سالم از نظر روانی چه کارهایی را باید بتواند انجام دهد؟ او پاسخ داد که یک انسان طبیعی و سالم باید بتواند «عشق بورزد و کار کند». منظور او از عشق ورزیدن توانایی ایجاد صمیمیت بود و کار کردن را به معنای هر عمل مولد و هر حرکتی می دانست که در آن فرد بتواند احساس مفید و ارزشمند بودن بکند. مثلاً یک مادر یا یک زن خانه دار در واقع یک فرد مولد و با ارزش است و کار کردن فقط به معنای پول درآوردن نیست. صمیمیت و هم دلی به معنای توانایی ایجاد حس نزدیکی به دیگران، توانایی شناساندن خود به دیگران و شناختن دیگران، و در حقیقت توانایی ایجاد رابطه ی عمیق با دیگران است و جنبه ها و ابعاد مختلفی از فرد را در بر می گیرد.

ابعاد صمیمیت چیست؟

همان طور که اشاره شد صمیمیت یعنی توانایی ایجاد رابطه ی عمیق و ایجاد هم دلی با دیگران به خصوص با جنس مخالف.
شما می توانید هویت یک فرد را بر اساس میزان موفقیت شغلی و تحصیلی او بررسی کنید، ولی جنبه ی دیگر هویت یک فرد میزان موفقیت و مهارت او در ایجاد روابط عمیق و پایدار است.
اغلب افراد با وجود موفقیت های بسیار در زندگی، احساس رضایت و خوشبختی ندارند، و در برقراری عمیق و صمیمانه با مشکل روبه رو هستند. آن ها تصور می کنند که توانایی ایجاد روابط صمیمانه یک امر غریزی است و ضرورتی برای یادگیری و تمرین این روابط وجود ندارد.
این افراد پس از سرخوردگی های مکرر درنهایت خود را بدشانس قلمداد کرده و به خود می قبولانند که اگر دفعه ی بعد کمی شانس با آن ها یاری نماید، می توانند رابطه ی ایده آل خود را بیابند.
ولی آن ها کاملاً در اشتباه هستند. همان طور که برای یادگیری هر هنر جدید ما به آموزش، بالا بردن آگاهی، و تمرین احتیاج داریم، برای ایجاد روابط صمیمانه نیز به صرف وقت و یادگیری و آموزش و تمرین نیاز داریم. صمیمیت ابعاد مختلفی دارد، در صورتی که هر کدام این ابعاد وجود نداشته باشد، باید انتظار داشته باشیم که رابطه عملکرد طبیعی نداشته باشد و در جایی از هم فروریزد.
ابعاد صمیمیت عبارتند از: صمیمیت فیزیکی و جسمانی، صمیمیت عاطفی و هیجانی و صمیمیت عقلانی و فکری.
بنابراین، رابطه ی صمیمانه فقط در شکل فیزیکی و جسمانی، و یا فکری و عقلانی و نیز عاطفی و هیجانی خلاصه نمی شود.
برای داشتن رابطه ی ای صمیمانه و پایدار نیاز است که هر سه ی این ابعاد ارضا شود، وگرنه رابطه از هم فرو می پاشد.

صمیمیت جسمی یعنی چه؟

در واقع صمیمیت جسمی و فیزیکی ساده است و با دست دادن و بوسیدن گونه ها شروع می شود و می تواند جلوتر برود. صمیمیت جسمی را به راحتی می توان به بازی گرفت و این کار را سیاست مداران بهتر از هر کسی انجام می دهند. آن ها زندگی خود را با دست دادن و بوسیدن بچه ها و هوادارنشان سپری می کنند، چرا که می دانند حتی جزئی ترین صمیمیت جسمی می تواند احساس نزدیکی و تعلق را در دیگران ایجاد نماید.
من در طول سال ها متوجه شده ام کسانی که به خصوص در برخوردهای کوتاه توانسته اند آدم ها را به خود جذب کنند از دو دستشان در احوالپرسی ها استفاده می کرده اند. آن ها ممکن است با یک دست به شما دست بدهند ولی با دست دیگر به ملایمت بازو یا شانه ی شما را نیز لمس کنند. این کار حس نزدیکی و تعلق به خصوصی در افراد ایجاد می کند.
بنابراین می بینید که یک حرکت صمیمانه ی کوچک می تواند تا این حد در دیگران ایجاد تعلق و نزدیکی کند. به این ترتیب می توانید به اهمیت رابطه ی جنسی زن و مرد در ایجاد صمیمیت پی ببرید و متوجه شوید که چرا انسان ها در موقع طلاق و یا جدایی از کسانی که صمیمیت جسمی و رابطه ی جنسی را با آن ها تجربه کرده اند، این قدر صدمه می خورند. آن ها در واقع یکی بودن را تجربه کرده اند و بعد از آن جدایی و شکسته شدن را تجربه می کنند و حتی سال ها پس از جدایی همچنان سردرگمی و دردِ جدایی را احساس می کنند.
بیشتر مواقع صمیمیت فیزیکی خیلی سریع در رابطه ایجاد شده و پیشرفت می نماید و افراد به غلط آن را نشانه ی عمق رابطه قلمداد می کنند، در صورتی که اگر در یک رابطه ابعاد دیگری وجود نداشته باشد، رابطه ی جنسی و فیزیکی به تنهایی نمی تواند برای مدت طولانی باقی بماند.
خیلی از ازدواج ها نیز به همین دلیل از هم می پاشد، چرا که پس از مدتی افراد از برقراری ابعاد دیگر صمیمیت ناتوان بوده و نمی توانند هم فکری و صمیمیت عقلانی و عاطفی را پابه پای صمیمیت جسمی به پیش ببرند. در نتیجه به تدریج در رابطه ی فیزیکی نیز سردی به وجود می آید و دوباره این تمایل در افراد متأهل ایجاد می شود که به دنبال رابطه ی جدید باشند. آن ها مجدداً صمیمیت فیزیکی را به عنوان عشق و رابطه ی صمیمانه قلمداد می کنند و تصمیم به ازهم پاشی زندگی زناشویی می گیرند و دوباره اشتباه خود را تکرار می کنند، چرا که باز ناتوان از ایجاد ابعاد دیگر رابطه هستند و پس از مدتی این سردی در رابطه ی جدید نیز حاکم می شود.

صمیمیت عاطفی و هیجانی یعنی چه؟

صمیمیت عاطفی و هیجانی مشکل تر از صمیمیت جسمی است. صمیمیت عاطفی سریع ایجاد نمی شود و روند کندتری دارد. حتی در بهترین رابطه با بهترین فرد نیز پیدایش این صمیمیت زمان می برد. برای ایجاد صمیمیت عاطفی به هر حال ما باید تا حدی خود را افشا کنیم و از خود بگوییم، بدون این که در دیگران یا در خودمان احساس بدی را به وجود آوریم.
ایجاد صمیمیت عاطفی برای بعضی ها زمان بیشتری می برد و برای بعضی دیگر زمان کمتری. بستگی به این دارد که چه موقع فرد در رابطه احساس امنیت می کند و می تواند حالت دفاعی را کنار گذارد و جلوی جریان عقاید و احساسات و رؤیاها و ترس های خود را نگیرد. بستگی به این دارد که چه قدر فرد در گذر از مراحل رشد عاطفی موفق بوده است. بستگی به احساس امنیت و اعتماد به نفس فرد دارد و بستگی به این دارد که فرد چه مقدار از مورد قضاوت قرار گرفتن می هراسد.
بعضی افراد از کودکی آموخته اند چیزهایی را بگویند که دیگران دوست دارند، هیچ گاه به آن ها آموخته نشده است که خود را آزادانه بیان کنند و از مورد قضاوت قرار گرفتن نهراسند.
ایجاد رابطه ی عاطفی و هیجانی، هنری است که نیاز به یادگیری دارد و یکی از مهارت های مهم در ایجاد صمیمیت عاطفی مهارت شناساندن خود به دیگران از طریق خود افشاگری و صحبت کردن از خود به شکل مناسب است.

مهارت خودافشاگری یعنی چه؟

مهارت خودافشاگری و فاش کردن خود این است که ما از خود به دیگران چه بگوییم؟ چه موقع بگوییم و چه مقدار بگوییم؟ بعضی از این افراد عادت دارند به هرکسی که می رسند شروع به صحبت از خود و مسائل بسیار شخصی و خصوصی خود بکنند که گاهی حالت زننده و افراطی پیدا می کند. به قولی بعضی از افراد بسیار پرخاشگرانه خود را افشا می کنند، آن ها از خود می گویند و اهمیتی نمی دهند که شما می خواهید بشنوید یا نه؟
نقطه ی مقابل این ها کسانی هستند که بیشتر مسائل زندگی شان جزء اسرارشان است و کسی نباید به آن پی ببرد و در نتیجه در ارتباطشان با دیگران همیشه در حالت دفاعی به سر می برند. این افراد کسانی هستند که به قدر کافی خود را در روابط شان آشکار نمی کنند و از مسائلشان صحبت به میان نمی آورند و مسائل خصوصی و ناگفتنی زیاد دارند. بیشتر این افراد از یکنواختی روابط شان شکایت دارند و معتقدند که اکثر آدم ها فضول اند.
این ها کسانی هستند که از خودافشاگری می ترسند و از صمیمیت می هراسند و از به خود نزدیک شدن واهمه دارند.
کسانی که در مورد خود زیاد صحبت نمی کنند، ممکن است دوستان شان را تشویق کنند که از خود بگویند. خیلی از زوج هایی که برای زناشویی درمانی مراجعه می کنند این مشکل را دارند. یکی از طرفین به صحبت کردن از خود تمایل ندارد، بنابراین هیچ گاه این فرصت را به طرف مقابل نمی دهد که او را بهتر بشناسد یا بداند چه احساسی دارد. بنابراین در این نوع زندگی زناشویی یک طرف که معمولاً زن است از خود زیاد می گوید و طرف مقابل از خود سخن نمی گوید، احساساتش را بیان نمی کند و همواره سعی دارد یک فاصله ی عاطفی را حفظ کند.
جالب است بدانید که خودافشاگری زیاده از حد و عدم افشاگری هر دو می توانند مشکلات جدی را در روابط پدید آورند.
خیلی از روان شناسان عقیده دارند که کسانی که از خود کم می گویند یا به قولی خود را افشا نمی کنند جلوی رشد عاطفی و روابط بین فردی خود را می گیرند و دچار مشکلات عاطفی بسیاری می شوند و خیلی ها معتقدند که یکی از علل ایجاد مشکلات روانی در افراد عدم خودافشاگری است.
هر موقعی که شما احساس کردید می خواهید صمیمیت عاطفی ایجاد کنید و به فردی نزدیک شوید باید تا حدودی خود را آشکار و افشا نمایید. هم چنین برای ایجاد صمیمیت عاطفی با دیگران باید واکنش های دیگران را در مورد خودتان برآورد کنید. اگر احساس می کنید که دیگران در کنار شما راحت نیستند کمی دقیق تر به رفتارهای خودتان توجه کنید. شاید شما کاری می کنید که آن ها در کنارتان راحت نیستند. حال، سؤال این است که چرا ما نمی خواهیم از خود سخن بگوییم و به طور عمیق با دیگران ارتباط برقرار کنیم و یا خود را افشا کنیم؟
علل زیادی در این رابطه وجود دارد که چرا بعضی از افراد حتی خود را برای نزدیک ترین کسانشان افشا نمی کنند و از خود سخن نمی گویند. پایه و اساس بیشتر این دلایل درجاتی از ترس می باشد. اکنون به علل مختلفی که ممکن است افراد را از خودافشاگری باز دارد می پردازیم:

۱٫ زمینه های خانوادگی و یادگیری در خانواده:

خیلی از نگرش ها و رفتارهای شما در رابطه با خودافشاگری، ریشه در خانواده تان دارد و در واقع شما از خانواده تان آموخته اید. این که شما تمایل ندارید در مورد مسائل خصوصی تان صحبت کنید به این بستگی دارد که پدر و مادر شما در مورد خودشان با شما و یا با همدیگر صحبت می کرده اند یا نه؟ اگر در خانواده ی شما افراد تمایل ندارند که از خودشان صحبت کنند و روابط عمیق با هم داشته باشند، احتمال زیاد وجود دارد که شما هم نخواهید در مورد خودتان صحبت کنید؛ چرا که از کودکی یاد نگرفته اید که این کار را انجام دهید.

۲٫ ترس از خودشناسی و خودآگاهی:

خودافشاگری یکی از راه هایی است که ما از طریق آن نه تنها با دیگران بلکه با خود ارتباط برقرار می کنیم و این احتمال وجود دارد که افرادی که از خودافشاگری در مقابل دیگران می ترسند، در واقع کسانی هستند که نمی خواهند به خود نزدیکتر شوند. خودافشاگری ممکن است شما را به قسمت هایی از وجودتان که همواره سعی در انکارشان داشته اید نزدیک کند. برای مثال امروزه خوش تیپ و جذاب بودن و خوش قیافه بودن بسیار مهم است و کسی که فکر می کند این ها را ندارد ممکن است بسیار ناراحت باشد و اگر سعی کند که این موضوع را در خود انکار کند چه بسا حالش بدتر شود، ولی وقتی همین فرد در مورد این موضوع با افرادی که به آن ها نزدیک است شروع به صحبت کند، کم کم به این قسمت از وجود خود نزدیکتر می شود و شاید به مرور از صحبت های اطرافیان به این نتیجه برسد که آن قدرها هم که فکر می کرده قیافه و شکل ظاهری نقش عمده ای در روابط بازی نمی کند.

۳٫ ترس از صمیمیت:

وقتی شما از خود سخن می گویید خواه ناخواه با دیگران نزدیک و صمیمی می شوید، بنا بر این شما از خود افشایی می ترسید شاید در اصل از صمیمیت واهمه دارید. کسانی هستند که از صمیمیت بیشتر از مرگ می ترسند.
سؤال این است که چرا این افراد از نزدیک شدن به دیگران می ترسند؟ شاید به خاطر این که هر صمیمیتی مجموعه ای از خواسته ها و مسئولیت ها را به همراه می آورد. اگر شما به کسی نزدیک شوید و برایش اهمیت قائل شوید باید در دسترس نیز باشید و همین مسئله آزادی شما را محدود می کند. کسانی که از صمیمیت می ترسند ممکن است راه های دیگری را جایگزین ایجاد صمیمیت با دیگران نمایند. مثلاً روابط زیادی با افراد زیاد و مختلف داشته باشند ولی اکثراً رابطه های سطحی و بدون عمق، به قولی «رابطه هایی به وسعت اقیانوس و به عمق دو سانتی متر» و یا کار را جایگزین روابط نزدیک نمایند و در روابط شان با دیگران فقط نمایشی و ساختگی رفتار کنند. ولی بدانید هیچ کدام از این راه های فرعی ارضا کننده نمی باشند و نمی توانند جایگزین صمیمیت شوند.

۴٫ ترس از تغییر:

وقتی شما از خودتان و نحوه ی زندگی تان سخن می گویید ممکن است متوجه شوید که این نوع زندگی چیزی نبوده که شما برای خود تصور می کرده اید و بعضی از ارزش ها در زندگی تان واقعاً ارزش نیستند و فقط در حد یک ایده ی خوب هستند. ممکن است متوجه شوید که در روابط تان پیش قضاوتی دارید. بنابراین در این نقطه شما باید ارزش ها یا رفتار خود را تغییر دهید و شاید به دلیل همین ترس از تغییرات است که خیلی از ما ترجیح می دهیم اصلاً در مورد مسائل مان با دیگران صحبت نکنیم.

۵٫ ترس از طرد شدن:

گاهی افراد، خود را عمیقاً برای دیگران بیان و فاش نمی کنند چرا که از طرد شدن می ترسند. بسیاری واقعاً به این معتقدند که اگر دیگران بفهمند که من چه آدمی هستم مسلماً به ارتباط با من تمایل نخواهند داشت و من را قبول نخواهند کرد. بعضی ممکن است خودشان نیز خود را قبول نداشته باشند، برای همین از نزدیک شدن به دیگران نیز دوری می کنند چرا که از طرد شدن می ترسند. شاید دلیلی که شما نمی خواهید از نقاط ضعف خود سخن بگویید این است که نمی خواهید فرد ضعیفی معرفی و یا شناخته شوید.
بنابراین، اگر بتوانید به طور مناسب در زمان مناسب از خودافشاگری در روابط تان استفاده کنید، مسلماً می توانید صمیمیت عاطفی و هیجانی را تجربه کنید و اگر نمی توانید این کار را به طور مناسب انجام دهید، اگر فردی هستید که هیچ مسئله ی خصوصی و شخصی ندارید و تقریباً تمام افراد دوروبرتان از مسائل شخصی شما مطلع هستند، پس شما کسی هستید که از خودافشاگری زیادی استفاده می کنید و این مسئله شاید به این دلیل است که شما عمیقاً به دنبال تأیید می گردید. ولی برعکس اگر کسی هستید که فقط از شرایط جوی، مسائل سیاسی یا ورزشی صحبت می کنید و وارد مسائل خصوصی نمی شوید شاید به نوعی ترس از خودشناسی و نزدیک شدن به خود را دارید.
به هر حال بدانید دوستی به تعبیری هدیه ای است که شما به دیگری می دهید. اگر خودتان را دوست نداشته باشید، خودتان را قبول نداشته باشید و خودتان را نشناسید، در واقع خود را به عنوان هدیه ای برای شخص دیگر در نظر نمی گیرید. بنابراین، دوست یابی و باقی ماندن در رابطه برایتان دشوار می شود. احساسی که شما در روابط خود با دیگران دارید بسیار مهم است. زیرا این احساس بر نحوه ی ارتباط شما با دیگران تأثیر می گذارد. اگر شما خود را قبول ندارید و از خود خشمگین و ناراضی هستید، ممکن است در رابطه با دیگران با عصبانیت و خشم و حالت دفاعی برخورد کنید. از طرف دیگر اگر شما اعتقاد به نفس قابل قبولی دارید و با خودتان مهربان هستید، می توانید خیلی راحت با دیگران ارتباط برقرار کنید و صمیمیت عاطفی را تجربه کنید.

صمیمیت فکری و عقلانی یعنی چه؟

سومین بعد صمیمیت همان طور که اشاره شد صمیمیت فکری و عقلانی است.
صمیمیت فکری مانند صمیمیت عاطفی به زمان بیشتری نیاز دارد. صمیمیت فکری به وسیله ی مکالمه و حرف زدن و رد و بدل کردن عقاید و افکار ما در مورد مسائل مختلف ایجاد می شود کسانی که از نظر طرز فکر و نوع نگرش و به قولی جهان بینی به هم نزدیک هستند، ممکن است اولین صمیمیتی که در آن ها شکل می گیرد صمیمیت عقلانی باشد. صمیمیت عقلانی در محیط عاری از پیش قضاوتی شکوفا می گردد. دانستن این که افراد مختلف عقاید مختلف دارند و افکار و عقاید هر یک از ما همواره درست نیستند و عقاید دیگران نیز همواره غلط نیستند در به وجود آوردن محیط عاری از پیش قضاوتی به ما کمک می کند. باز نگه داشتن ذهن و پذیرش افکار جدید جزء مهم ایجاد صمیمیت فکری و عقلانی است. به قول حافظ:

خواهی که سخت و سُست جهان بر تو بگذرد … بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خویش

یعنی این که از روابط سطحی حذر کن و همچنین در عقاید و افکار خود همواره انعطاف پذیر باش، تصور نکن که فقط یک حقیقت در جهان وجود دارد و آن هم در نزد تو است. تحمل خود را برای پذیرش عقاید و فرهنگ های مختلف بالا ببر. در این صورت است که می توانی صمیمیت فکری و عقلانی را تجربه کنی.
در پاسخ به این سؤال که کدام یک از ابعاد صمیمیت اول ایجاد می شود، باید گفت که هیچ قانون و اصلی وجود ندارد که در یک رابطه ی گرم و صمیمانه کدام نوع اول تجربه می شود یا به وجود می آید. شما ممکن است در یک رابطه ابتدا خیلی سریع بعد عقلانی را تجربه کنید و سپس ابعاد دیگر را، و در رابطه ای دیگر ابتدا بعد اول ظاهر شود، مهم این است که اگر شما فقط می توانید یک نوع صمیمیت را تجربه کنید و نمی توانید این الگو را در زندگی تان بشکنید، حتماً یک اشکالی وجود دارد. اگر شما می توانید صمیمیت عقلانی را با دیگران تجربه کنید ولی از نظر عاطفی و جسمی نمی توانید نزدیک شوید، هر چند که آرزوی آن را داشته باشید، باید نتیجه گرفت که یک اشکالی وجود دارد و یا اگر شما فقط صمیمیت جسمی و فیزیکی را در رابطه تجربه می کنید و از صمیمیت عقلانی و عاطفی می ترسید یا توانایی ایجاد آن را ندارید، باید آگاه باشید که شما به کمک احتیاج دارید و لازم است که بدانید چه موانعی در شخصیت شما وجود دارد که مانع از شکل گیری صمیمیت همه جانبه می شود.
منبع مقاله :
کوزه گران، مریم؛ (۱۳۸۷)، صمیمیت (سطوح و ابعاد صمیمیت و چگونگی راهیابی به آن)، تهران: نشر قطره، چاپ اول

پرسشنامه خوشبختی لنتز

پرسشنامه تاثیر رسانه های جمعی بر بیماری ایدز

هدف: ارزیابی میزان احساس خوشبختی در افراد

تعداد سوال: ۱۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

Desc (1)

پرسشنامه خوشبختی لنتز

تعریف خوشبختی

برای خوشبختی دو تعریف کلّی بیان شده است: ۱) خوشبختی یعنی رسیدن به لذت بسیار ویا رسیدن به لذتهای دائمی در زندگی ؛ ۲) خوشبختی عبارت است از: رضایت کلی از زندگی و خشنودی از وضعیت خویشتن.(۲)

معتقدان به تعریف دوم، بر این باورند که دستیابی به خوشبختی به وسیله جستجو کردنِ ثبات هیجانی و تعادل حیاتی، سودمندتر از زندگی در منتها درجات هیجان غیرقابل پیش بینی و لذتهای اندک زودگذر است.(۳) به طور کلی، خوشبختی یا سعادت، حالت و وضعیتی است که با: لذت، آسایش، موفقیت و نیل به آرزوها، و همچنین: سُرور، بهجت، و رضایت و خشنودی از جریان امور، همراه است.(۴)